Konversi kaki pound-force/detik ke nanowatt (ft lbf/s ke nW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • nanowatt [nW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • nanowatt [nW]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Nanowatt (ft lbf/s ke nW)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan nanowatt, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355800000 nanowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Nanowatt (Simbol atau Singkatan: nW)

Nanowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Nanowatt disingkat atau disimbolkan dengan nW. Nilai dari 1 nanowatt setara dengan 1e-9 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 nanowatt setara dengan 7.3756e-10 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanowatt sama dengan 1e-9 watt

1 nanowatt sama dengan 1e-12 kilowatt

1 nanowatt sama dengan 1e-15 megawatt

1 nanowatt sama dengan 1,000 pikowatt

1 nanowatt sama dengan 0.001 mikrowatt

1 nanowatt sama dengan 0.000001 miliwatt

1 nanowatt sama dengan 1e-7 centiwatt

1 nanowatt sama dengan 1e-8 desiwatt

1 nanowatt sama dengan 1e-10 dekawatt

1 nanowatt sama dengan 1e-11 hektowatt

1 nanowatt sama dengan 1e-18 gigawatt

1 nanowatt sama dengan 1.341e-12 tenaga kuda

1 nanowatt sama dengan 1.3596e-12 tenaga kuda (metrik)

1 nanowatt sama dengan 1.0194e-13 tenaga kuda (boiler)

1 nanowatt sama dengan 1.3405e-12 tenaga kuda (elektrik)

1 nanowatt sama dengan 1.3404e-12 tenaga kuda (air)

1 nanowatt sama dengan 1.3596e-12 pferdestarke

1 nanowatt sama dengan 3.4121e-9 Btu (IT)/jam

1 nanowatt sama dengan 5.6869e-11 Btu (IT)/menit

1 nanowatt sama dengan 9.4782e-13 Btu (IT)/detik

1 nanowatt sama dengan 3.4144e-9 Btu (th)/jam

1 nanowatt sama dengan 5.6907e-11 Btu (th)/menit

1 nanowatt sama dengan 9.4845e-13 Btu (th)/detik

1 nanowatt sama dengan 3.4121e-15 MBtu (IT)/jam

1 nanowatt sama dengan 3.4121e-12 MBH

1 nanowatt sama dengan 2.8435e-13 ton

1 nanowatt sama dengan 8.5985e-10 kilokalori (IT)/jam

1 nanowatt sama dengan 1.4331e-11 kilokalori (IT)/menit

1 nanowatt sama dengan 2.3885e-13 kilokalori (IT)/detik

1 nanowatt sama dengan 8.6042e-10 kilokalori (th)/jam

1 nanowatt sama dengan 1.434e-11 kilokalori (th)/menit

1 nanowatt sama dengan 2.3901e-13 kilokalori (th)/detik

1 nanowatt sama dengan 8.5985e-7 kalori (IT)/jam

1 nanowatt sama dengan 1.4331e-8 kalori (IT)/menit

1 nanowatt sama dengan 2.3885e-10 kalori (IT)/detik

1 nanowatt sama dengan 8.6042e-7 kalori (th)/jam

1 nanowatt sama dengan 1.434e-8 kalori (th)/menit

1 nanowatt sama dengan 2.3901e-10 kalori (th)/detik

1 nanowatt sama dengan 0.0000026552 kaki pound-force/jam

1 nanowatt sama dengan 4.4254e-8 kaki pound-force/menit

1 nanowatt sama dengan 7.3756e-10 kaki pound-force/detik

1 nanowatt sama dengan 0.01 erg/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-12 kilovolt ampere

1 nanowatt sama dengan 1e-9 volt ampere

1 nanowatt sama dengan 1e-9 newton meter/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-9 joule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-18 gigajoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-15 megajoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-12 kilojoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-11 hektojoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-10 dekajoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-8 desijoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1e-7 centijoule/detik

1 nanowatt sama dengan 0.000001 milijoule/detik

1 nanowatt sama dengan 0.001 mikrojoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1 nanojoule/detik

1 nanowatt sama dengan 1,000 pikojoule/detik

1 nanowatt sama dengan 0.0000036 joule/jam

1 nanowatt sama dengan 6e-8 joule/menit

1 nanowatt sama dengan 3.6e-9 kilojoule/jam

1 nanowatt sama dengan 6e-11 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Nanowatt (ft lbf/s ke nW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Nanowatt (ft lbf/s ke nW)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) nanowatt (nW)
0.01 ft lbf/s 13,558,000 nW
0.1 ft lbf/s 135,580,000 nW
1 ft lbf/s 1,355,800,000 nW
2 ft lbf/s 2,711,600,000 nW
3 ft lbf/s 4,067,500,000 nW
4 ft lbf/s 5,423,300,000 nW
5 ft lbf/s 6,779,100,000 nW
6 ft lbf/s 8,134,900,000 nW
7 ft lbf/s 9,490,700,000 nW
8 ft lbf/s 10,847,000,000 nW
9 ft lbf/s 12,202,000,000 nW
10 ft lbf/s 13,558,000,000 nW
20 ft lbf/s 27,116,000,000 nW
25 ft lbf/s 33,895,000,000 nW
50 ft lbf/s 67,791,000,000 nW
75 ft lbf/s 101,690,000,000 nW
100 ft lbf/s 135,580,000,000 nW
250 ft lbf/s 338,950,000,000 nW
500 ft lbf/s 677,910,000,000 nW
750 ft lbf/s 1,016,900,000,000 nW
1,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000 nW
100,000 ft lbf/s 135,580,000,000,000 nW
1,000,000,000 ft lbf/s 1,355,800,000,000,000,000 nW
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1.3558e+21 nW

Tabel Konversi Nanowatt ke Kaki pound-force/detik (nW ke ft lbf/s)

nanowatt (nW) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 nW 7.3756e-12 ft lbf/s
0.1 nW 7.3756e-11 ft lbf/s
1 nW 7.3756e-10 ft lbf/s
2 nW 1.4751e-9 ft lbf/s
3 nW 2.2127e-9 ft lbf/s
4 nW 2.9502e-9 ft lbf/s
5 nW 3.6878e-9 ft lbf/s
6 nW 4.4254e-9 ft lbf/s
7 nW 5.1629e-9 ft lbf/s
8 nW 5.9005e-9 ft lbf/s
9 nW 6.6381e-9 ft lbf/s
10 nW 7.3756e-9 ft lbf/s
20 nW 1.4751e-8 ft lbf/s
25 nW 1.8439e-8 ft lbf/s
50 nW 3.6878e-8 ft lbf/s
75 nW 5.5317e-8 ft lbf/s
100 nW 7.3756e-8 ft lbf/s
250 nW 1.8439e-7 ft lbf/s
500 nW 3.6878e-7 ft lbf/s
750 nW 5.5317e-7 ft lbf/s
1,000 nW 7.3756e-7 ft lbf/s
100,000 nW 0.000073756 ft lbf/s
1,000,000,000 nW 0.73756 ft lbf/s
1,000,000,000,000 nW 737.56 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Nanowatt (ft lbf/s ke nW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke nanowatt (37 ft lbf/s ke nW).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1355800000 nanowatt (1 ft lbf/s setara dengan 1355800000 nW).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 1355800000 nanowatt (nW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 50165000000 nanowatt (37 ft lbf/s setara dengan 50165000000 nW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸