Konversi kilokalori (IT)/menit ke kaki pound-force/jam (kcal/m ke ft lbf/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/menit [kcal/m]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/menit [kcal/m]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kilokalori (IT)/menit ke Kaki pound-force/jam (kcal/m ke ft lbf/h)

Kilokalori (IT)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal/m)

Kilokalori (IT)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal/m. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/menit setara dengan 69.78 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilokalori (IT)/menit setara dengan 185280 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 watt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.00006978 megawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780 miliwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6,978 centiwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697.8 desiwatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978 dekawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.6978 hektowatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978e-8 gigawatt

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093577 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.094874 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.0071135 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093539 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.093533 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.094874 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 238.1 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3.9683 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.066139 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 238.26 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3.971 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.066183 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.0002381 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.2381 MBH

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.019842 ton

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60.04 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1,000 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 16.667 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 60,040 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 1,000.7 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 16.678 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 185,280 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 3,088 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 51.467 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697,800,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 volt ampere

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69.78 joule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.00006978 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.06978 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 0.6978 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6.978 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 697.8 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 6,978 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 69,780,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 251,210 joule/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 4,186.8 joule/menit

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 251.21 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/menit sama dengan 4.1868 kilojoule/menit

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/menit, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (IT)/menit ke Kaki pound-force/jam (kcal/m ke ft lbf/h):

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/menit ke Kaki pound-force/jam (kcal/m ke ft lbf/h)

kilokalori (IT)/menit (kcal/m) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kcal/m 1,852.8 ft lbf/h
0.1 kcal/m 18,528 ft lbf/h
1 kcal/m 185,280 ft lbf/h
2 kcal/m 370,560 ft lbf/h
3 kcal/m 555,840 ft lbf/h
4 kcal/m 741,130 ft lbf/h
5 kcal/m 926,410 ft lbf/h
6 kcal/m 1,111,700 ft lbf/h
7 kcal/m 1,297,000 ft lbf/h
8 kcal/m 1,482,300 ft lbf/h
9 kcal/m 1,667,500 ft lbf/h
10 kcal/m 1,852,800 ft lbf/h
20 kcal/m 3,705,600 ft lbf/h
25 kcal/m 4,632,000 ft lbf/h
50 kcal/m 9,264,100 ft lbf/h
75 kcal/m 13,896,000 ft lbf/h
100 kcal/m 18,528,000 ft lbf/h
250 kcal/m 46,320,000 ft lbf/h
500 kcal/m 92,641,000 ft lbf/h
750 kcal/m 138,960,000 ft lbf/h
1,000 kcal/m 185,280,000 ft lbf/h
100,000 kcal/m 18,528,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kcal/m 185,280,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kcal/m 185,280,000,000,000,000 ft lbf/h

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/menit (ft lbf/h ke kcal/m)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilokalori (IT)/menit (kcal/m)
0.01 ft lbf/h 5.3972e-8 kcal/m
0.1 ft lbf/h 5.3972e-7 kcal/m
1 ft lbf/h 0.0000053972 kcal/m
2 ft lbf/h 0.000010794 kcal/m
3 ft lbf/h 0.000016192 kcal/m
4 ft lbf/h 0.000021589 kcal/m
5 ft lbf/h 0.000026986 kcal/m
6 ft lbf/h 0.000032383 kcal/m
7 ft lbf/h 0.00003778 kcal/m
8 ft lbf/h 0.000043178 kcal/m
9 ft lbf/h 0.000048575 kcal/m
10 ft lbf/h 0.000053972 kcal/m
20 ft lbf/h 0.00010794 kcal/m
25 ft lbf/h 0.00013493 kcal/m
50 ft lbf/h 0.00026986 kcal/m
75 ft lbf/h 0.00040479 kcal/m
100 ft lbf/h 0.00053972 kcal/m
250 ft lbf/h 0.0013493 kcal/m
500 ft lbf/h 0.0026986 kcal/m
750 ft lbf/h 0.0040479 kcal/m
1,000 ft lbf/h 0.0053972 kcal/m
100,000 ft lbf/h 0.53972 kcal/m
1,000,000,000 ft lbf/h 5,397.2 kcal/m
1,000,000,000,000 ft lbf/h 5,397,200 kcal/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (IT)/menit ke Kaki pound-force/jam (kcal/m ke ft lbf/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (IT)/menit ke kaki pound-force/jam (37 kcal/m ke ft lbf/h).
  2. 1 kilokalori (IT)/menit setara dengan 185280 kaki pound-force/jam (1 kcal/m setara dengan 185280 ft lbf/h).
  3. 37 kilokalori (IT)/menit (kcal/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 185280 kaki pound-force/jam (ft lbf/h).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (IT)/menit setara dengan 6855400 kaki pound-force/jam (37 kcal/m setara dengan 6855400 ft lbf/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸