Konversi kilokalori (IT)/detik ke kaki pound-force/jam (kcal/s ke ft lbf/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/detik [kcal/s]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/detik [kcal/s]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kilokalori (IT)/detik ke Kaki pound-force/jam (kcal/s ke ft lbf/h)

Kilokalori (IT)/detik (Simbol atau Singkatan: kcal/s)

Kilokalori (IT)/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/detik disingkat atau disimbolkan dengan kcal/s. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/detik setara dengan 4186.8 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kilokalori (IT)/detik setara dengan 11117000 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186.8 watt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4.1868 kilowatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.0041868 megawatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800 miliwatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 418,680 centiwatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 41,868 desiwatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 418.68 dekawatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 41.868 hektowatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.0000041868 gigawatt

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 5.6146 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 5.6925 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.42681 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 5.6123 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 5.612 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 5.6925 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 14,286 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 238.1 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3.9683 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 14,296 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 238.26 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3.971 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.014286 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 14.286 MBH

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 1.1905 ton

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3,600 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 60 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3,602.4 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 60.04 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3,600,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 60,000 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 1,000 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3,602,400 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 60,040 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 1,000.7 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 11,117,000 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 185,280 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 3,088 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 41,868,000,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4.1868 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186.8 volt ampere

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186.8 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186.8 joule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.0000041868 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 0.0041868 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4.1868 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 41.868 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 418.68 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 41,868 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 418,680 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 4,186,800,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 15,072,000 joule/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 251,210 joule/menit

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 15,072 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/detik sama dengan 251.21 kilojoule/menit

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/detik, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (IT)/detik ke Kaki pound-force/jam (kcal/s ke ft lbf/h):

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/detik ke Kaki pound-force/jam (kcal/s ke ft lbf/h)

kilokalori (IT)/detik (kcal/s) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 kcal/s 111,170 ft lbf/h
0.1 kcal/s 1,111,700 ft lbf/h
1 kcal/s 11,117,000 ft lbf/h
2 kcal/s 22,234,000 ft lbf/h
3 kcal/s 33,351,000 ft lbf/h
4 kcal/s 44,468,000 ft lbf/h
5 kcal/s 55,584,000 ft lbf/h
6 kcal/s 66,701,000 ft lbf/h
7 kcal/s 77,818,000 ft lbf/h
8 kcal/s 88,935,000 ft lbf/h
9 kcal/s 100,050,000 ft lbf/h
10 kcal/s 111,170,000 ft lbf/h
20 kcal/s 222,340,000 ft lbf/h
25 kcal/s 277,920,000 ft lbf/h
50 kcal/s 555,840,000 ft lbf/h
75 kcal/s 833,770,000 ft lbf/h
100 kcal/s 1,111,700,000 ft lbf/h
250 kcal/s 2,779,200,000 ft lbf/h
500 kcal/s 5,558,400,000 ft lbf/h
750 kcal/s 8,337,700,000 ft lbf/h
1,000 kcal/s 11,117,000,000 ft lbf/h
100,000 kcal/s 1,111,700,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000 kcal/s 11,117,000,000,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 kcal/s 11,117,000,000,000,000,000 ft lbf/h

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kilokalori (IT)/detik (ft lbf/h ke kcal/s)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kilokalori (IT)/detik (kcal/s)
0.01 ft lbf/h 8.9953e-10 kcal/s
0.1 ft lbf/h 8.9953e-9 kcal/s
1 ft lbf/h 8.9953e-8 kcal/s
2 ft lbf/h 1.7991e-7 kcal/s
3 ft lbf/h 2.6986e-7 kcal/s
4 ft lbf/h 3.5981e-7 kcal/s
5 ft lbf/h 4.4977e-7 kcal/s
6 ft lbf/h 5.3972e-7 kcal/s
7 ft lbf/h 6.2967e-7 kcal/s
8 ft lbf/h 7.1963e-7 kcal/s
9 ft lbf/h 8.0958e-7 kcal/s
10 ft lbf/h 8.9953e-7 kcal/s
20 ft lbf/h 0.0000017991 kcal/s
25 ft lbf/h 0.0000022488 kcal/s
50 ft lbf/h 0.0000044977 kcal/s
75 ft lbf/h 0.0000067465 kcal/s
100 ft lbf/h 0.0000089953 kcal/s
250 ft lbf/h 0.000022488 kcal/s
500 ft lbf/h 0.000044977 kcal/s
750 ft lbf/h 0.000067465 kcal/s
1,000 ft lbf/h 0.000089953 kcal/s
100,000 ft lbf/h 0.0089953 kcal/s
1,000,000,000 ft lbf/h 89.953 kcal/s
1,000,000,000,000 ft lbf/h 89,953 kcal/s

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (IT)/detik ke Kaki pound-force/jam (kcal/s ke ft lbf/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (IT)/detik ke kaki pound-force/jam (37 kcal/s ke ft lbf/h).
  2. 1 kilokalori (IT)/detik setara dengan 11117000 kaki pound-force/jam (1 kcal/s setara dengan 11117000 ft lbf/h).
  3. 37 kilokalori (IT)/detik (kcal/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 11117000 kaki pound-force/jam (ft lbf/h).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (IT)/detik setara dengan 411320000 kaki pound-force/jam (37 kcal/s setara dengan 411320000 ft lbf/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸