Konversi kilokalori (th)/menit ke desiwatt (kcal (th)/m ke dW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • desiwatt [dW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • desiwatt [dW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Desiwatt (kcal (th)/m ke dW)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan desiwatt, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 697.33 desiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Desiwatt (Simbol atau Singkatan: dW)

Desiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Desiwatt disingkat atau disimbolkan dengan dW. Nilai dari 1 desiwatt setara dengan 0.1 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 desiwatt setara dengan 0.001434 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desiwatt sama dengan 0.1 watt

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megawatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrowatt

1 desiwatt sama dengan 100 miliwatt

1 desiwatt sama dengan 10 centiwatt

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekawatt

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigawatt

1 desiwatt sama dengan 0.0001341 tenaga kuda

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 tenaga kuda (metrik)

1 desiwatt sama dengan 0.000010194 tenaga kuda (boiler)

1 desiwatt sama dengan 0.00013405 tenaga kuda (elektrik)

1 desiwatt sama dengan 0.00013404 tenaga kuda (air)

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 pferdestarke

1 desiwatt sama dengan 0.34121 Btu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056869 Btu (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094782 Btu (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.34144 Btu (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056907 Btu (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094845 Btu (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 3.4121e-7 MBtu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.00034121 MBH

1 desiwatt sama dengan 0.000028435 ton

1 desiwatt sama dengan 0.085985 kilokalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0014331 kilokalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023885 kilokalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.086042 kilokalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.001434 kilokalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023901 kilokalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 85.985 kalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.4331 kalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023885 kalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 86.042 kalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.434 kalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023901 kalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 265.52 kaki pound-force/jam

1 desiwatt sama dengan 4.4254 kaki pound-force/menit

1 desiwatt sama dengan 0.073756 kaki pound-force/detik

1 desiwatt sama dengan 1,000,000 erg/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilovolt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 volt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 newton meter/detik

1 desiwatt sama dengan 0.1 joule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1 desijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 10 centijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100 milijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 360 joule/jam

1 desiwatt sama dengan 6 joule/menit

1 desiwatt sama dengan 0.36 kilojoule/jam

1 desiwatt sama dengan 0.006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Desiwatt (kcal (th)/m ke dW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Desiwatt (kcal (th)/m ke dW)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) desiwatt (dW)
0.01 kcal (th)/m 6.9733 dW
0.1 kcal (th)/m 69.733 dW
1 kcal (th)/m 697.33 dW
2 kcal (th)/m 1,394.7 dW
3 kcal (th)/m 2,092 dW
4 kcal (th)/m 2,789.3 dW
5 kcal (th)/m 3,486.7 dW
6 kcal (th)/m 4,184 dW
7 kcal (th)/m 4,881.3 dW
8 kcal (th)/m 5,578.7 dW
9 kcal (th)/m 6,276 dW
10 kcal (th)/m 6,973.3 dW
20 kcal (th)/m 13,947 dW
25 kcal (th)/m 17,433 dW
50 kcal (th)/m 34,867 dW
75 kcal (th)/m 52,300 dW
100 kcal (th)/m 69,733 dW
250 kcal (th)/m 174,330 dW
500 kcal (th)/m 348,670 dW
750 kcal (th)/m 523,000 dW
1,000 kcal (th)/m 697,330 dW
100,000 kcal (th)/m 69,733,000 dW
1,000,000,000 kcal (th)/m 697,330,000,000 dW
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 697,330,000,000,000 dW

Tabel Konversi Desiwatt ke Kilokalori (th)/menit (dW ke kcal (th)/m)

desiwatt (dW) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 dW 0.00001434 kcal (th)/m
0.1 dW 0.0001434 kcal (th)/m
1 dW 0.001434 kcal (th)/m
2 dW 0.0028681 kcal (th)/m
3 dW 0.0043021 kcal (th)/m
4 dW 0.0057361 kcal (th)/m
5 dW 0.0071702 kcal (th)/m
6 dW 0.0086042 kcal (th)/m
7 dW 0.010038 kcal (th)/m
8 dW 0.011472 kcal (th)/m
9 dW 0.012906 kcal (th)/m
10 dW 0.01434 kcal (th)/m
20 dW 0.028681 kcal (th)/m
25 dW 0.035851 kcal (th)/m
50 dW 0.071702 kcal (th)/m
75 dW 0.10755 kcal (th)/m
100 dW 0.1434 kcal (th)/m
250 dW 0.35851 kcal (th)/m
500 dW 0.71702 kcal (th)/m
750 dW 1.0755 kcal (th)/m
1,000 dW 1.434 kcal (th)/m
100,000 dW 143.4 kcal (th)/m
1,000,000,000 dW 1,434,000 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 dW 1,434,000,000 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Desiwatt (kcal (th)/m ke dW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke desiwatt (37 kcal (th)/m ke dW).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 697.33 desiwatt (1 kcal (th)/m setara dengan 697.33 dW).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 697.33 desiwatt (dW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 25801 desiwatt (37 kcal (th)/m setara dengan 25801 dW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸