Konversi kilokalori (th)/menit ke kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/m ke kcal/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/m ke kcal/h)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal/h)

Kilokalori (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 1.163 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 watt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 miliwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015596 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00011856 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001559 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015589 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.9683 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066139 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.971 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066183 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001103 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0000039683 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0039683 MBH

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00033069 ton

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.667 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27778 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000.7 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.678 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27796 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3,088 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 51.467 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.85778 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11,630,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 volt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 joule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4,186.8 joule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 69.78 joule/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4.1868 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.06978 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/m ke kcal/h):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/m ke kcal/h)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) kilokalori (IT)/jam (kcal/h)
0.01 kcal (th)/m 0.5996 kcal/h
0.1 kcal (th)/m 5.996 kcal/h
1 kcal (th)/m 59.96 kcal/h
2 kcal (th)/m 119.92 kcal/h
3 kcal (th)/m 179.88 kcal/h
4 kcal (th)/m 239.84 kcal/h
5 kcal (th)/m 299.8 kcal/h
6 kcal (th)/m 359.76 kcal/h
7 kcal (th)/m 419.72 kcal/h
8 kcal (th)/m 479.68 kcal/h
9 kcal (th)/m 539.64 kcal/h
10 kcal (th)/m 599.6 kcal/h
20 kcal (th)/m 1,199.2 kcal/h
25 kcal (th)/m 1,499 kcal/h
50 kcal (th)/m 2,998 kcal/h
75 kcal (th)/m 4,497 kcal/h
100 kcal (th)/m 5,996 kcal/h
250 kcal (th)/m 14,990 kcal/h
500 kcal (th)/m 29,980 kcal/h
750 kcal (th)/m 44,970 kcal/h
1,000 kcal (th)/m 59,960 kcal/h
100,000 kcal (th)/m 5,996,000 kcal/h
1,000,000,000 kcal (th)/m 59,960,000,000 kcal/h
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 59,960,000,000,000 kcal/h

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam ke Kilokalori (th)/menit (kcal/h ke kcal (th)/m)

kilokalori (IT)/jam (kcal/h) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 kcal/h 0.00016678 kcal (th)/m
0.1 kcal/h 0.0016678 kcal (th)/m
1 kcal/h 0.016678 kcal (th)/m
2 kcal/h 0.033356 kcal (th)/m
3 kcal/h 0.050033 kcal (th)/m
4 kcal/h 0.066711 kcal (th)/m
5 kcal/h 0.083389 kcal (th)/m
6 kcal/h 0.10007 kcal (th)/m
7 kcal/h 0.11674 kcal (th)/m
8 kcal/h 0.13342 kcal (th)/m
9 kcal/h 0.1501 kcal (th)/m
10 kcal/h 0.16678 kcal (th)/m
20 kcal/h 0.33356 kcal (th)/m
25 kcal/h 0.41695 kcal (th)/m
50 kcal/h 0.83389 kcal (th)/m
75 kcal/h 1.2508 kcal (th)/m
100 kcal/h 1.6678 kcal (th)/m
250 kcal/h 4.1695 kcal (th)/m
500 kcal/h 8.3389 kcal (th)/m
750 kcal/h 12.508 kcal (th)/m
1,000 kcal/h 16.678 kcal (th)/m
100,000 kcal/h 1,667.8 kcal (th)/m
1,000,000,000 kcal/h 16,678,000 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 kcal/h 16,678,000,000 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/m ke kcal/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke kilokalori (IT)/jam (37 kcal (th)/m ke kcal/h).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam (1 kcal (th)/m setara dengan 59.96 kcal/h).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam (kcal/h).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 2218.5 kilokalori (IT)/jam (37 kcal (th)/m setara dengan 2218.5 kcal/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸