Konversi kilokalori (th)/menit ke kilowatt (kcal (th)/m ke kW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilowatt [kW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • kilowatt [kW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Kilowatt (kcal (th)/m ke kW)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan kilowatt, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 0.069733 kilowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Kilowatt (Simbol atau Singkatan: kW)

Kilowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilowatt disingkat atau disimbolkan dengan kW. Nilai dari 1 kilowatt setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 kilowatt setara dengan 14.34 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilowatt sama dengan 1,000 watt

1 kilowatt sama dengan 0.001 megawatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilowatt sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilowatt sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilowatt sama dengan 100 dekawatt

1 kilowatt sama dengan 10 hektowatt

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilowatt sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilowatt sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilowatt sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilowatt sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilowatt sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilowatt sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilowatt sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 3.4121 MBH

1 kilowatt sama dengan 0.28435 ton

1 kilowatt sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilowatt sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilowatt sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilowatt sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilowatt sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilowatt sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilowatt sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilowatt sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilovolt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilowatt sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilowatt sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilowatt sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilowatt sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilowatt sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilowatt sama dengan 60 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilowatt (kcal (th)/m ke kW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilowatt (kcal (th)/m ke kW)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) kilowatt (kW)
0.01 kcal (th)/m 0.00069733 kW
0.1 kcal (th)/m 0.0069733 kW
1 kcal (th)/m 0.069733 kW
2 kcal (th)/m 0.13947 kW
3 kcal (th)/m 0.2092 kW
4 kcal (th)/m 0.27893 kW
5 kcal (th)/m 0.34867 kW
6 kcal (th)/m 0.4184 kW
7 kcal (th)/m 0.48813 kW
8 kcal (th)/m 0.55787 kW
9 kcal (th)/m 0.6276 kW
10 kcal (th)/m 0.69733 kW
20 kcal (th)/m 1.3947 kW
25 kcal (th)/m 1.7433 kW
50 kcal (th)/m 3.4867 kW
75 kcal (th)/m 5.23 kW
100 kcal (th)/m 6.9733 kW
250 kcal (th)/m 17.433 kW
500 kcal (th)/m 34.867 kW
750 kcal (th)/m 52.3 kW
1,000 kcal (th)/m 69.733 kW
100,000 kcal (th)/m 6,973.3 kW
1,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000 kW
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000,000 kW

Tabel Konversi Kilowatt ke Kilokalori (th)/menit (kW ke kcal (th)/m)

kilowatt (kW) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 kW 0.1434 kcal (th)/m
0.1 kW 1.434 kcal (th)/m
1 kW 14.34 kcal (th)/m
2 kW 28.681 kcal (th)/m
3 kW 43.021 kcal (th)/m
4 kW 57.361 kcal (th)/m
5 kW 71.702 kcal (th)/m
6 kW 86.042 kcal (th)/m
7 kW 100.38 kcal (th)/m
8 kW 114.72 kcal (th)/m
9 kW 129.06 kcal (th)/m
10 kW 143.4 kcal (th)/m
20 kW 286.81 kcal (th)/m
25 kW 358.51 kcal (th)/m
50 kW 717.02 kcal (th)/m
75 kW 1,075.5 kcal (th)/m
100 kW 1,434 kcal (th)/m
250 kW 3,585.1 kcal (th)/m
500 kW 7,170.2 kcal (th)/m
750 kW 10,755 kcal (th)/m
1,000 kW 14,340 kcal (th)/m
100,000 kW 1,434,000 kcal (th)/m
1,000,000,000 kW 14,340,000,000 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 kW 14,340,000,000,000 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Kilowatt (kcal (th)/m ke kW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke kilowatt (37 kcal (th)/m ke kW).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 0.069733 kilowatt (1 kcal (th)/m setara dengan 0.069733 kW).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.069733 kilowatt (kW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 2.5801 kilowatt (37 kcal (th)/m setara dengan 2.5801 kW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸