Konversi kilokalori (th)/menit ke megawatt (kcal (th)/m ke MW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megawatt [MW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • megawatt [MW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Megawatt (kcal (th)/m ke MW)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan megawatt, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 0.000069733 megawatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Megawatt (Simbol atau Singkatan: MW)

Megawatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Megawatt disingkat atau disimbolkan dengan MW. Nilai dari 1 megawatt setara dengan 1000000 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 megawatt setara dengan 14340 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megawatt sama dengan 1,000,000 watt

1 megawatt sama dengan 1,000 kilowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrowatt

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 miliwatt

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centiwatt

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desiwatt

1 megawatt sama dengan 100,000 dekawatt

1 megawatt sama dengan 10,000 hektowatt

1 megawatt sama dengan 0.001 gigawatt

1 megawatt sama dengan 1,341 tenaga kuda

1 megawatt sama dengan 1,359.6 tenaga kuda (metrik)

1 megawatt sama dengan 101.94 tenaga kuda (boiler)

1 megawatt sama dengan 1,340.5 tenaga kuda (elektrik)

1 megawatt sama dengan 1,340.4 tenaga kuda (air)

1 megawatt sama dengan 1,359.6 pferdestarke

1 megawatt sama dengan 3,412,100 Btu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 56,869 Btu (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 947.82 Btu (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 3,414,400 Btu (th)/jam

1 megawatt sama dengan 56,907 Btu (th)/menit

1 megawatt sama dengan 948.45 Btu (th)/detik

1 megawatt sama dengan 3.4121 MBtu (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 3,412.1 MBH

1 megawatt sama dengan 284.35 ton

1 megawatt sama dengan 859,850 kilokalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331 kilokalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238.85 kilokalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420 kilokalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340 kilokalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239.01 kilokalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 859,850,000 kalori (IT)/jam

1 megawatt sama dengan 14,331,000 kalori (IT)/menit

1 megawatt sama dengan 238,850 kalori (IT)/detik

1 megawatt sama dengan 860,420,000 kalori (th)/jam

1 megawatt sama dengan 14,340,000 kalori (th)/menit

1 megawatt sama dengan 239,010 kalori (th)/detik

1 megawatt sama dengan 2,655,200,000 kaki pound-force/jam

1 megawatt sama dengan 44,254,000 kaki pound-force/menit

1 megawatt sama dengan 737,560 kaki pound-force/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000,000,000 erg/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilovolt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 volt ampere

1 megawatt sama dengan 1,000,000 newton meter/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000 joule/detik

1 megawatt sama dengan 0.001 gigajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1 megajoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000 kilojoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000 hektojoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000 dekajoule/detik

1 megawatt sama dengan 10,000,000 desijoule/detik

1 megawatt sama dengan 100,000,000 centijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000 milijoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000 mikrojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 megawatt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 megawatt sama dengan 3,600,000,000 joule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000,000 joule/menit

1 megawatt sama dengan 3,600,000 kilojoule/jam

1 megawatt sama dengan 60,000 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Megawatt (kcal (th)/m ke MW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Megawatt (kcal (th)/m ke MW)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) megawatt (MW)
0.01 kcal (th)/m 6.9733e-7 MW
0.1 kcal (th)/m 0.0000069733 MW
1 kcal (th)/m 0.000069733 MW
2 kcal (th)/m 0.00013947 MW
3 kcal (th)/m 0.0002092 MW
4 kcal (th)/m 0.00027893 MW
5 kcal (th)/m 0.00034867 MW
6 kcal (th)/m 0.0004184 MW
7 kcal (th)/m 0.00048813 MW
8 kcal (th)/m 0.00055787 MW
9 kcal (th)/m 0.0006276 MW
10 kcal (th)/m 0.00069733 MW
20 kcal (th)/m 0.0013947 MW
25 kcal (th)/m 0.0017433 MW
50 kcal (th)/m 0.0034867 MW
75 kcal (th)/m 0.00523 MW
100 kcal (th)/m 0.0069733 MW
250 kcal (th)/m 0.017433 MW
500 kcal (th)/m 0.034867 MW
750 kcal (th)/m 0.0523 MW
1,000 kcal (th)/m 0.069733 MW
100,000 kcal (th)/m 6.9733 MW
1,000,000,000 kcal (th)/m 69,733 MW
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000 MW

Tabel Konversi Megawatt ke Kilokalori (th)/menit (MW ke kcal (th)/m)

megawatt (MW) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 MW 143.4 kcal (th)/m
0.1 MW 1,434 kcal (th)/m
1 MW 14,340 kcal (th)/m
2 MW 28,681 kcal (th)/m
3 MW 43,021 kcal (th)/m
4 MW 57,361 kcal (th)/m
5 MW 71,702 kcal (th)/m
6 MW 86,042 kcal (th)/m
7 MW 100,380 kcal (th)/m
8 MW 114,720 kcal (th)/m
9 MW 129,060 kcal (th)/m
10 MW 143,400 kcal (th)/m
20 MW 286,810 kcal (th)/m
25 MW 358,510 kcal (th)/m
50 MW 717,020 kcal (th)/m
75 MW 1,075,500 kcal (th)/m
100 MW 1,434,000 kcal (th)/m
250 MW 3,585,100 kcal (th)/m
500 MW 7,170,200 kcal (th)/m
750 MW 10,755,000 kcal (th)/m
1,000 MW 14,340,000 kcal (th)/m
100,000 MW 1,434,000,000 kcal (th)/m
1,000,000,000 MW 14,340,000,000,000 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 MW 14,340,000,000,000,000 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Megawatt (kcal (th)/m ke MW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke megawatt (37 kcal (th)/m ke MW).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 0.000069733 megawatt (1 kcal (th)/m setara dengan 0.000069733 MW).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.000069733 megawatt (MW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 0.0025801 megawatt (37 kcal (th)/m setara dengan 0.0025801 MW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸