Konversi kilokalori (th)/menit ke mikrowatt (kcal (th)/m ke µW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mikrowatt [µW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • mikrowatt [µW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Mikrowatt (kcal (th)/m ke µW)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan mikrowatt, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69733000 mikrowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Mikrowatt (Simbol atau Singkatan: µW)

Mikrowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Mikrowatt disingkat atau disimbolkan dengan µW. Nilai dari 1 mikrowatt setara dengan 0.000001 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 mikrowatt setara dengan 1.434e-8 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 watt

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megawatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikowatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanowatt

1 mikrowatt sama dengan 0.001 miliwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centiwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desiwatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekawatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigawatt

1 mikrowatt sama dengan 1.341e-9 tenaga kuda

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 tenaga kuda (metrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.0194e-10 tenaga kuda (boiler)

1 mikrowatt sama dengan 1.3405e-9 tenaga kuda (elektrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.3404e-9 tenaga kuda (air)

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 pferdestarke

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034121 Btu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6869e-8 Btu (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4782e-10 Btu (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034144 Btu (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6907e-8 Btu (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4845e-10 Btu (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-12 MBtu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-9 MBH

1 mikrowatt sama dengan 2.8435e-10 ton

1 mikrowatt sama dengan 8.5985e-7 kilokalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.4331e-8 kilokalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-10 kilokalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 8.6042e-7 kilokalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.434e-8 kilokalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-10 kilokalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00085985 kalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000014331 kalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-7 kalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00086042 kalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00001434 kalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-7 kalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0026552 kaki pound-force/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000044254 kaki pound-force/menit

1 mikrowatt sama dengan 7.3756e-7 kaki pound-force/detik

1 mikrowatt sama dengan 10 erg/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilovolt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 volt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 newton meter/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 joule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.001 milijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1 mikrojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0036 joule/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00006 joule/menit

1 mikrowatt sama dengan 0.0000036 kilojoule/jam

1 mikrowatt sama dengan 6e-8 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Mikrowatt (kcal (th)/m ke µW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Mikrowatt (kcal (th)/m ke µW)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) mikrowatt (µW)
0.01 kcal (th)/m 697,330 µW
0.1 kcal (th)/m 6,973,300 µW
1 kcal (th)/m 69,733,000 µW
2 kcal (th)/m 139,470,000 µW
3 kcal (th)/m 209,200,000 µW
4 kcal (th)/m 278,930,000 µW
5 kcal (th)/m 348,670,000 µW
6 kcal (th)/m 418,400,000 µW
7 kcal (th)/m 488,130,000 µW
8 kcal (th)/m 557,870,000 µW
9 kcal (th)/m 627,600,000 µW
10 kcal (th)/m 697,330,000 µW
20 kcal (th)/m 1,394,700,000 µW
25 kcal (th)/m 1,743,300,000 µW
50 kcal (th)/m 3,486,700,000 µW
75 kcal (th)/m 5,230,000,000 µW
100 kcal (th)/m 6,973,300,000 µW
250 kcal (th)/m 17,433,000,000 µW
500 kcal (th)/m 34,867,000,000 µW
750 kcal (th)/m 52,300,000,000 µW
1,000 kcal (th)/m 69,733,000,000 µW
100,000 kcal (th)/m 6,973,300,000,000 µW
1,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000,000,000,000 µW
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000,000,000,000,000 µW

Tabel Konversi Mikrowatt ke Kilokalori (th)/menit (µW ke kcal (th)/m)

mikrowatt (µW) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 µW 1.434e-10 kcal (th)/m
0.1 µW 1.434e-9 kcal (th)/m
1 µW 1.434e-8 kcal (th)/m
2 µW 2.8681e-8 kcal (th)/m
3 µW 4.3021e-8 kcal (th)/m
4 µW 5.7361e-8 kcal (th)/m
5 µW 7.1702e-8 kcal (th)/m
6 µW 8.6042e-8 kcal (th)/m
7 µW 1.0038e-7 kcal (th)/m
8 µW 1.1472e-7 kcal (th)/m
9 µW 1.2906e-7 kcal (th)/m
10 µW 1.434e-7 kcal (th)/m
20 µW 2.8681e-7 kcal (th)/m
25 µW 3.5851e-7 kcal (th)/m
50 µW 7.1702e-7 kcal (th)/m
75 µW 0.0000010755 kcal (th)/m
100 µW 0.000001434 kcal (th)/m
250 µW 0.0000035851 kcal (th)/m
500 µW 0.0000071702 kcal (th)/m
750 µW 0.000010755 kcal (th)/m
1,000 µW 0.00001434 kcal (th)/m
100,000 µW 0.001434 kcal (th)/m
1,000,000,000 µW 14.34 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 µW 14,340 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Mikrowatt (kcal (th)/m ke µW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke mikrowatt (37 kcal (th)/m ke µW).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69733000 mikrowatt (1 kcal (th)/m setara dengan 69733000 µW).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 69733000 mikrowatt (µW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 2580100000 mikrowatt (37 kcal (th)/m setara dengan 2580100000 µW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸