Konversi kilokalori (th)/menit ke miliwatt (kcal (th)/m ke mW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • miliwatt [mW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]
Copy
_
Copy
  • miliwatt [mW]
  • kilokalori (th)/menit [kcal (th)/m]

Kilokalori (th)/menit ke Miliwatt (kcal (th)/m ke mW)

Kilokalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/m)

Kilokalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/m. Nilai dari 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69.733 watt. Dalam hubungannya dengan miliwatt, 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69733 miliwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 watt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 miliwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desiwatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektowatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigawatt

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093514 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.0071088 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.093471 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.094811 pferdestarke

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 237.94 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9657 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066094 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 238.1 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3.9683 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.066139 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.23794 MBH

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.019828 ton

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 59,960 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 999.33 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.656 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 60,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 1,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 16.667 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 185,160 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 3,086 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 51.433 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697,330,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 volt ampere

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69.733 joule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.069733 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 0.69733 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6.9733 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 697.33 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 6,973.3 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251,040 joule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4,184 joule/menit

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 251.04 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/menit sama dengan 4.184 kilojoule/menit

Miliwatt (Simbol atau Singkatan: mW)

Miliwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Miliwatt disingkat atau disimbolkan dengan mW. Nilai dari 1 miliwatt setara dengan 0.001 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/menit, 1 miliwatt setara dengan 0.00001434 kilokalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 miliwatt sama dengan 0.001 watt

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megawatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrowatt

1 miliwatt sama dengan 0.1 centiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.01 desiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekawatt

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigawatt

1 miliwatt sama dengan 0.000001341 tenaga kuda

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 tenaga kuda (metrik)

1 miliwatt sama dengan 1.0194e-7 tenaga kuda (boiler)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013404 tenaga kuda (air)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 pferdestarke

1 miliwatt sama dengan 0.0034121 Btu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056869 Btu (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4782e-7 Btu (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0034144 Btu (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056907 Btu (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4845e-7 Btu (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 3.4121e-9 MBtu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.0000034121 MBH

1 miliwatt sama dengan 2.8435e-7 ton

1 miliwatt sama dengan 0.00085985 kilokalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000014331 kilokalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3885e-7 kilokalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00086042 kilokalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00001434 kilokalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3901e-7 kilokalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.85985 kalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.014331 kalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023885 kalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.86042 kalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.01434 kalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023901 kalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 2.6552 kaki pound-force/jam

1 miliwatt sama dengan 0.044254 kaki pound-force/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00073756 kaki pound-force/detik

1 miliwatt sama dengan 10,000 erg/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilovolt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 volt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 newton meter/detik

1 miliwatt sama dengan 0.001 joule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.01 desijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.1 centijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1 milijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 3.6 joule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.06 joule/menit

1 miliwatt sama dengan 0.0036 kilojoule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/menit ke Miliwatt (kcal (th)/m ke mW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/menit ke Miliwatt (kcal (th)/m ke mW)

kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) miliwatt (mW)
0.01 kcal (th)/m 697.33 mW
0.1 kcal (th)/m 6,973.3 mW
1 kcal (th)/m 69,733 mW
2 kcal (th)/m 139,470 mW
3 kcal (th)/m 209,200 mW
4 kcal (th)/m 278,930 mW
5 kcal (th)/m 348,670 mW
6 kcal (th)/m 418,400 mW
7 kcal (th)/m 488,130 mW
8 kcal (th)/m 557,870 mW
9 kcal (th)/m 627,600 mW
10 kcal (th)/m 697,330 mW
20 kcal (th)/m 1,394,700 mW
25 kcal (th)/m 1,743,300 mW
50 kcal (th)/m 3,486,700 mW
75 kcal (th)/m 5,230,000 mW
100 kcal (th)/m 6,973,300 mW
250 kcal (th)/m 17,433,000 mW
500 kcal (th)/m 34,867,000 mW
750 kcal (th)/m 52,300,000 mW
1,000 kcal (th)/m 69,733,000 mW
100,000 kcal (th)/m 6,973,300,000 mW
1,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000,000,000 mW
1,000,000,000,000 kcal (th)/m 69,733,000,000,000,000 mW

Tabel Konversi Miliwatt ke Kilokalori (th)/menit (mW ke kcal (th)/m)

miliwatt (mW) kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m)
0.01 mW 1.434e-7 kcal (th)/m
0.1 mW 0.000001434 kcal (th)/m
1 mW 0.00001434 kcal (th)/m
2 mW 0.000028681 kcal (th)/m
3 mW 0.000043021 kcal (th)/m
4 mW 0.000057361 kcal (th)/m
5 mW 0.000071702 kcal (th)/m
6 mW 0.000086042 kcal (th)/m
7 mW 0.00010038 kcal (th)/m
8 mW 0.00011472 kcal (th)/m
9 mW 0.00012906 kcal (th)/m
10 mW 0.0001434 kcal (th)/m
20 mW 0.00028681 kcal (th)/m
25 mW 0.00035851 kcal (th)/m
50 mW 0.00071702 kcal (th)/m
75 mW 0.0010755 kcal (th)/m
100 mW 0.001434 kcal (th)/m
250 mW 0.0035851 kcal (th)/m
500 mW 0.0071702 kcal (th)/m
750 mW 0.010755 kcal (th)/m
1,000 mW 0.01434 kcal (th)/m
100,000 mW 1.434 kcal (th)/m
1,000,000,000 mW 14,340 kcal (th)/m
1,000,000,000,000 mW 14,340,000 kcal (th)/m

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/menit ke Miliwatt (kcal (th)/m ke mW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/menit ke miliwatt (37 kcal (th)/m ke mW).
  2. 1 kilokalori (th)/menit setara dengan 69733 miliwatt (1 kcal (th)/m setara dengan 69733 mW).
  3. 37 kilokalori (th)/menit (kcal (th)/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 69733 miliwatt (mW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/menit setara dengan 2580100 miliwatt (37 kcal (th)/m setara dengan 2580100 mW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸