Konversi kilokalori (th)/detik ke hektowatt (kcal (th)/s ke hW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • hektowatt [hW]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]
Copy
_
Copy
  • hektowatt [hW]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]

Kilokalori (th)/detik ke Hektowatt (kcal (th)/s ke hW)

Kilokalori (th)/detik (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/s)

Kilokalori (th)/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/detik disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/s. Nilai dari 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 4184 watt. Dalam hubungannya dengan hektowatt, 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 41.84 hektowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 watt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 miliwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6108 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.42653 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6086 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6083 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 pferdestarke

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,276 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 237.94 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9657 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,286 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 238.1 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9683 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.014276 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14.276 MBH

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1.1897 ton

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597.6 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597,600 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59,960 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 999.33 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1,000 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 11,109,000 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 185,160 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,086 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840,000,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 volt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 joule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062,000 joule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251,040 joule/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251.04 kilojoule/menit

Hektowatt (Simbol atau Singkatan: hW)

Hektowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektowatt disingkat atau disimbolkan dengan hW. Nilai dari 1 hektowatt setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/detik, 1 hektowatt setara dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektowatt sama dengan 100 watt

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektowatt sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektowatt sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektowatt sama dengan 10 dekawatt

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektowatt sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektowatt sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektowatt sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektowatt sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektowatt sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektowatt sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektowatt sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 0.34121 MBH

1 hektowatt sama dengan 0.028435 ton

1 hektowatt sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektowatt sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektowatt sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 volt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektowatt sama dengan 100 joule/detik

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1 hektojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektowatt sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektowatt sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektowatt sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/detik ke Hektowatt (kcal (th)/s ke hW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/detik ke Hektowatt (kcal (th)/s ke hW)

kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) hektowatt (hW)
0.01 kcal (th)/s 0.4184 hW
0.1 kcal (th)/s 4.184 hW
1 kcal (th)/s 41.84 hW
2 kcal (th)/s 83.68 hW
3 kcal (th)/s 125.52 hW
4 kcal (th)/s 167.36 hW
5 kcal (th)/s 209.2 hW
6 kcal (th)/s 251.04 hW
7 kcal (th)/s 292.88 hW
8 kcal (th)/s 334.72 hW
9 kcal (th)/s 376.56 hW
10 kcal (th)/s 418.4 hW
20 kcal (th)/s 836.8 hW
25 kcal (th)/s 1,046 hW
50 kcal (th)/s 2,092 hW
75 kcal (th)/s 3,138 hW
100 kcal (th)/s 4,184 hW
250 kcal (th)/s 10,460 hW
500 kcal (th)/s 20,920 hW
750 kcal (th)/s 31,380 hW
1,000 kcal (th)/s 41,840 hW
100,000 kcal (th)/s 4,184,000 hW
1,000,000,000 kcal (th)/s 41,840,000,000 hW
1,000,000,000,000 kcal (th)/s 41,840,000,000,000 hW

Tabel Konversi Hektowatt ke Kilokalori (th)/detik (hW ke kcal (th)/s)

hektowatt (hW) kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s)
0.01 hW 0.00023901 kcal (th)/s
0.1 hW 0.0023901 kcal (th)/s
1 hW 0.023901 kcal (th)/s
2 hW 0.047801 kcal (th)/s
3 hW 0.071702 kcal (th)/s
4 hW 0.095602 kcal (th)/s
5 hW 0.1195 kcal (th)/s
6 hW 0.1434 kcal (th)/s
7 hW 0.1673 kcal (th)/s
8 hW 0.1912 kcal (th)/s
9 hW 0.21511 kcal (th)/s
10 hW 0.23901 kcal (th)/s
20 hW 0.47801 kcal (th)/s
25 hW 0.59751 kcal (th)/s
50 hW 1.195 kcal (th)/s
75 hW 1.7925 kcal (th)/s
100 hW 2.3901 kcal (th)/s
250 hW 5.9751 kcal (th)/s
500 hW 11.95 kcal (th)/s
750 hW 17.925 kcal (th)/s
1,000 hW 23.901 kcal (th)/s
100,000 hW 2,390.1 kcal (th)/s
1,000,000,000 hW 23,901,000 kcal (th)/s
1,000,000,000,000 hW 23,901,000,000 kcal (th)/s

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/detik ke Hektowatt (kcal (th)/s ke hW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/detik ke hektowatt (37 kcal (th)/s ke hW).
  2. 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 41.84 hektowatt (1 kcal (th)/s setara dengan 41.84 hW).
  3. 37 kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 41.84 hektowatt (hW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/detik setara dengan 1548.1 hektowatt (37 kcal (th)/s setara dengan 1548.1 hW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸