Konversi kilokalori (th)/detik ke kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/s ke kcal/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]

Kilokalori (th)/detik ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/s ke kcal/h)

Kilokalori (th)/detik (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/s)

Kilokalori (th)/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/detik disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/s. Nilai dari 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 4184 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam, 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 3597.6 kilokalori (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 watt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 miliwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6108 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.42653 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6086 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6083 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 pferdestarke

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,276 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 237.94 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9657 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,286 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 238.1 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9683 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.014276 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14.276 MBH

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1.1897 ton

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597.6 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597,600 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59,960 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 999.33 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1,000 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 11,109,000 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 185,160 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,086 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840,000,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 volt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 joule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062,000 joule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251,040 joule/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251.04 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal/h)

Kilokalori (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 1.163 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/detik, 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 watt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 miliwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015596 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00011856 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001559 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015589 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.9683 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066139 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.971 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066183 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001103 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0000039683 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0039683 MBH

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00033069 ton

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.667 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27778 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000.7 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.678 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27796 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3,088 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 51.467 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.85778 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11,630,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 volt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 joule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4,186.8 joule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 69.78 joule/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4.1868 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.06978 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/detik ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/s ke kcal/h):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/detik ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/s ke kcal/h)

kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) kilokalori (IT)/jam (kcal/h)
0.01 kcal (th)/s 35.976 kcal/h
0.1 kcal (th)/s 359.76 kcal/h
1 kcal (th)/s 3,597.6 kcal/h
2 kcal (th)/s 7,195.2 kcal/h
3 kcal (th)/s 10,793 kcal/h
4 kcal (th)/s 14,390 kcal/h
5 kcal (th)/s 17,988 kcal/h
6 kcal (th)/s 21,586 kcal/h
7 kcal (th)/s 25,183 kcal/h
8 kcal (th)/s 28,781 kcal/h
9 kcal (th)/s 32,378 kcal/h
10 kcal (th)/s 35,976 kcal/h
20 kcal (th)/s 71,952 kcal/h
25 kcal (th)/s 89,940 kcal/h
50 kcal (th)/s 179,880 kcal/h
75 kcal (th)/s 269,820 kcal/h
100 kcal (th)/s 359,760 kcal/h
250 kcal (th)/s 899,400 kcal/h
500 kcal (th)/s 1,798,800 kcal/h
750 kcal (th)/s 2,698,200 kcal/h
1,000 kcal (th)/s 3,597,600 kcal/h
100,000 kcal (th)/s 359,760,000 kcal/h
1,000,000,000 kcal (th)/s 3,597,600,000,000 kcal/h
1,000,000,000,000 kcal (th)/s 3,597,600,000,000,000 kcal/h

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam ke Kilokalori (th)/detik (kcal/h ke kcal (th)/s)

kilokalori (IT)/jam (kcal/h) kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s)
0.01 kcal/h 0.0000027796 kcal (th)/s
0.1 kcal/h 0.000027796 kcal (th)/s
1 kcal/h 0.00027796 kcal (th)/s
2 kcal/h 0.00055593 kcal (th)/s
3 kcal/h 0.00083389 kcal (th)/s
4 kcal/h 0.0011119 kcal (th)/s
5 kcal/h 0.0013898 kcal (th)/s
6 kcal/h 0.0016678 kcal (th)/s
7 kcal/h 0.0019457 kcal (th)/s
8 kcal/h 0.0022237 kcal (th)/s
9 kcal/h 0.0025017 kcal (th)/s
10 kcal/h 0.0027796 kcal (th)/s
20 kcal/h 0.0055593 kcal (th)/s
25 kcal/h 0.0069491 kcal (th)/s
50 kcal/h 0.013898 kcal (th)/s
75 kcal/h 0.020847 kcal (th)/s
100 kcal/h 0.027796 kcal (th)/s
250 kcal/h 0.069491 kcal (th)/s
500 kcal/h 0.13898 kcal (th)/s
750 kcal/h 0.20847 kcal (th)/s
1,000 kcal/h 0.27796 kcal (th)/s
100,000 kcal/h 27.796 kcal (th)/s
1,000,000,000 kcal/h 277,960 kcal (th)/s
1,000,000,000,000 kcal/h 277,960,000 kcal (th)/s

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/detik ke Kilokalori (IT)/jam (kcal (th)/s ke kcal/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/detik ke kilokalori (IT)/jam (37 kcal (th)/s ke kcal/h).
  2. 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 3597.6 kilokalori (IT)/jam (1 kcal (th)/s setara dengan 3597.6 kcal/h).
  3. 37 kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 3597.6 kilokalori (IT)/jam (kcal/h).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/detik setara dengan 133110 kilokalori (IT)/jam (37 kcal (th)/s setara dengan 133110 kcal/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸