Konversi kilokalori (th)/detik ke mikrowatt (kcal (th)/s ke µW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mikrowatt [µW]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]
Copy
_
Copy
  • mikrowatt [µW]
  • kilokalori (th)/detik [kcal (th)/s]

Kilokalori (th)/detik ke Mikrowatt (kcal (th)/s ke µW)

Kilokalori (th)/detik (Simbol atau Singkatan: kcal (th)/s)

Kilokalori (th)/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (th)/detik disingkat atau disimbolkan dengan kcal (th)/s. Nilai dari 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 4184 watt. Dalam hubungannya dengan mikrowatt, 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 4184000000 mikrowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 watt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 miliwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desiwatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektowatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigawatt

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6108 tenaga kuda

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.42653 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6086 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6083 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 5.6887 pferdestarke

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,276 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 237.94 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9657 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14,286 Btu (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 238.1 Btu (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3.9683 Btu (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.014276 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 14.276 MBH

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1.1897 ton

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597.6 kilokalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59.96 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,597,600 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 59,960 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 999.33 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,600,000 kalori (th)/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 60,000 kalori (th)/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 1,000 kalori (th)/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 11,109,000 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 185,160 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 3,086 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840,000,000 erg/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilovolt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 volt ampere

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 newton meter/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184 joule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.000004184 gigajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 0.004184 megajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4.184 kilojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41.84 hektojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418.4 dekajoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 41,840 desijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 418,400 centijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000 milijoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 4,184,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062,000 joule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251,040 joule/menit

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 15,062 kilojoule/jam

1 kilokalori (th)/detik sama dengan 251.04 kilojoule/menit

Mikrowatt (Simbol atau Singkatan: µW)

Mikrowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Mikrowatt disingkat atau disimbolkan dengan µW. Nilai dari 1 mikrowatt setara dengan 0.000001 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (th)/detik, 1 mikrowatt setara dengan 2.3901e-10 kilokalori (th)/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 watt

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megawatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikowatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanowatt

1 mikrowatt sama dengan 0.001 miliwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centiwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desiwatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekawatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigawatt

1 mikrowatt sama dengan 1.341e-9 tenaga kuda

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 tenaga kuda (metrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.0194e-10 tenaga kuda (boiler)

1 mikrowatt sama dengan 1.3405e-9 tenaga kuda (elektrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.3404e-9 tenaga kuda (air)

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 pferdestarke

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034121 Btu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6869e-8 Btu (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4782e-10 Btu (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034144 Btu (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6907e-8 Btu (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4845e-10 Btu (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-12 MBtu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-9 MBH

1 mikrowatt sama dengan 2.8435e-10 ton

1 mikrowatt sama dengan 8.5985e-7 kilokalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.4331e-8 kilokalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-10 kilokalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 8.6042e-7 kilokalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.434e-8 kilokalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-10 kilokalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00085985 kalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000014331 kalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-7 kalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00086042 kalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00001434 kalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-7 kalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0026552 kaki pound-force/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000044254 kaki pound-force/menit

1 mikrowatt sama dengan 7.3756e-7 kaki pound-force/detik

1 mikrowatt sama dengan 10 erg/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilovolt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 volt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 newton meter/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 joule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.001 milijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1 mikrojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0036 joule/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00006 joule/menit

1 mikrowatt sama dengan 0.0000036 kilojoule/jam

1 mikrowatt sama dengan 6e-8 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilokalori (th)/detik ke Mikrowatt (kcal (th)/s ke µW):

Tabel Konversi Kilokalori (th)/detik ke Mikrowatt (kcal (th)/s ke µW)

kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) mikrowatt (µW)
0.01 kcal (th)/s 41,840,000 µW
0.1 kcal (th)/s 418,400,000 µW
1 kcal (th)/s 4,184,000,000 µW
2 kcal (th)/s 8,368,000,000 µW
3 kcal (th)/s 12,552,000,000 µW
4 kcal (th)/s 16,736,000,000 µW
5 kcal (th)/s 20,920,000,000 µW
6 kcal (th)/s 25,104,000,000 µW
7 kcal (th)/s 29,288,000,000 µW
8 kcal (th)/s 33,472,000,000 µW
9 kcal (th)/s 37,656,000,000 µW
10 kcal (th)/s 41,840,000,000 µW
20 kcal (th)/s 83,680,000,000 µW
25 kcal (th)/s 104,600,000,000 µW
50 kcal (th)/s 209,200,000,000 µW
75 kcal (th)/s 313,800,000,000 µW
100 kcal (th)/s 418,400,000,000 µW
250 kcal (th)/s 1,046,000,000,000 µW
500 kcal (th)/s 2,092,000,000,000 µW
750 kcal (th)/s 3,138,000,000,000 µW
1,000 kcal (th)/s 4,184,000,000,000 µW
100,000 kcal (th)/s 418,400,000,000,000 µW
1,000,000,000 kcal (th)/s 4,184,000,000,000,000,000 µW
1,000,000,000,000 kcal (th)/s 4.184e+21 µW

Tabel Konversi Mikrowatt ke Kilokalori (th)/detik (µW ke kcal (th)/s)

mikrowatt (µW) kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s)
0.01 µW 2.3901e-12 kcal (th)/s
0.1 µW 2.3901e-11 kcal (th)/s
1 µW 2.3901e-10 kcal (th)/s
2 µW 4.7801e-10 kcal (th)/s
3 µW 7.1702e-10 kcal (th)/s
4 µW 9.5602e-10 kcal (th)/s
5 µW 1.195e-9 kcal (th)/s
6 µW 1.434e-9 kcal (th)/s
7 µW 1.673e-9 kcal (th)/s
8 µW 1.912e-9 kcal (th)/s
9 µW 2.1511e-9 kcal (th)/s
10 µW 2.3901e-9 kcal (th)/s
20 µW 4.7801e-9 kcal (th)/s
25 µW 5.9751e-9 kcal (th)/s
50 µW 1.195e-8 kcal (th)/s
75 µW 1.7925e-8 kcal (th)/s
100 µW 2.3901e-8 kcal (th)/s
250 µW 5.9751e-8 kcal (th)/s
500 µW 1.195e-7 kcal (th)/s
750 µW 1.7925e-7 kcal (th)/s
1,000 µW 2.3901e-7 kcal (th)/s
100,000 µW 0.000023901 kcal (th)/s
1,000,000,000 µW 0.23901 kcal (th)/s
1,000,000,000,000 µW 239.01 kcal (th)/s

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (th)/detik ke Mikrowatt (kcal (th)/s ke µW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilokalori (th)/detik ke mikrowatt (37 kcal (th)/s ke µW).
  2. 1 kilokalori (th)/detik setara dengan 4184000000 mikrowatt (1 kcal (th)/s setara dengan 4184000000 µW).
  3. 37 kilokalori (th)/detik (kcal (th)/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 4184000000 mikrowatt (µW).
  4. Diperoleh 37 kilokalori (th)/detik setara dengan 154810000000 mikrowatt (37 kcal (th)/s setara dengan 154810000000 µW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸