Konversi newton meter/detik ke Btu (th)/jam (N m/s ke Btu (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/jam [Btu (th)/h]
  • newton meter/detik [N m/s]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/jam [Btu (th)/h]
  • newton meter/detik [N m/s]

Newton meter/detik ke Btu (th)/jam (N m/s ke Btu (th)/h)

Newton meter/detik (Simbol atau Singkatan: N m/s)

Newton meter/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Newton meter/detik disingkat atau disimbolkan dengan N m/s. Nilai dari 1 newton meter/detik setara dengan 1 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/jam, 1 newton meter/detik setara dengan 3.4144 Btu (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 newton meter/detik sama dengan 1 watt

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilowatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.000001 megawatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000,000 pikowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000 nanowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000 mikrowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1,000 miliwatt

1 newton meter/detik sama dengan 100 centiwatt

1 newton meter/detik sama dengan 10 desiwatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.1 dekawatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.01 hektowatt

1 newton meter/detik sama dengan 1e-9 gigawatt

1 newton meter/detik sama dengan 0.001341 tenaga kuda

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013596 tenaga kuda (metrik)

1 newton meter/detik sama dengan 0.00010194 tenaga kuda (boiler)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013405 tenaga kuda (elektrik)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013404 tenaga kuda (air)

1 newton meter/detik sama dengan 0.0013596 pferdestarke

1 newton meter/detik sama dengan 3.4121 Btu (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.056869 Btu (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00094782 Btu (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 3.4144 Btu (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.056907 Btu (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00094845 Btu (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.0000034121 MBtu (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.0034121 MBH

1 newton meter/detik sama dengan 0.00028435 ton

1 newton meter/detik sama dengan 0.85985 kilokalori (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.014331 kilokalori (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00023885 kilokalori (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.86042 kilokalori (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.01434 kilokalori (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.00023901 kilokalori (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 859.85 kalori (IT)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 14.331 kalori (IT)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.23885 kalori (IT)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 860.42 kalori (th)/jam

1 newton meter/detik sama dengan 14.34 kalori (th)/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.23901 kalori (th)/detik

1 newton meter/detik sama dengan 2,655.2 kaki pound-force/jam

1 newton meter/detik sama dengan 44.254 kaki pound-force/menit

1 newton meter/detik sama dengan 0.73756 kaki pound-force/detik

1 newton meter/detik sama dengan 10,000,000 erg/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilovolt ampere

1 newton meter/detik sama dengan 1 volt ampere

1 newton meter/detik sama dengan 1 joule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1e-9 gigajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.000001 megajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.001 kilojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.01 hektojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 0.1 dekajoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 10 desijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 100 centijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000 milijoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000 mikrojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000 nanojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 1,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 newton meter/detik sama dengan 3,600 joule/jam

1 newton meter/detik sama dengan 60 joule/menit

1 newton meter/detik sama dengan 3.6 kilojoule/jam

1 newton meter/detik sama dengan 0.06 kilojoule/menit

Btu (th)/jam (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/h)

Btu (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/h. Nilai dari 1 Btu (th)/jam setara dengan 0.29287 watt. Dalam hubungannya dengan newton meter/detik, 1 Btu (th)/jam setara dengan 0.29287 newton meter/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 watt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-7 megawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000,000 pikowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000 nanowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870 mikrowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292.87 miliwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 29.287 centiwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287 desiwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.029287 dekawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0029287 hektowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-10 gigawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039275 tenaga kuda

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0003982 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000029856 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039259 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039257 tenaga kuda (air)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0003982 pferdestarke

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.99933 Btu (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.016656 Btu (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00027759 Btu (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.016667 Btu (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00027778 Btu (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 9.9932e-7 MBtu (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00099933 MBH

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000083278 ton

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.25183 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0041971 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000069952 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.252 kilokalori (th)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0041999 kilokalori (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000069999 kilokalori (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 251.83 kalori (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 4.1971 kalori (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.069952 kalori (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 252 kalori (th)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 4.1999 kalori (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.069999 kalori (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 777.65 kaki pound-force/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 12.961 kaki pound-force/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.21601 kaki pound-force/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2,928,700 erg/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilovolt ampere

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 volt ampere

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 newton meter/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 joule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-10 gigajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-7 megajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0029287 hektojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.029287 dekajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287 desijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 29.287 centijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292.87 milijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870 mikrojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000 nanojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 1,054.3 joule/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 17.572 joule/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 1.0543 kilojoule/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.017572 kilojoule/menit

Cara Konversi Newton meter/detik ke Btu (th)/jam (N m/s ke Btu (th)/h):

Tabel Konversi Newton meter/detik ke Btu (th)/jam (N m/s ke Btu (th)/h)

newton meter/detik (N m/s) Btu (th)/jam (Btu (th)/h)
0.01 N m/s 0.034144 Btu (th)/h
0.1 N m/s 0.34144 Btu (th)/h
1 N m/s 3.4144 Btu (th)/h
2 N m/s 6.8289 Btu (th)/h
3 N m/s 10.243 Btu (th)/h
4 N m/s 13.658 Btu (th)/h
5 N m/s 17.072 Btu (th)/h
6 N m/s 20.487 Btu (th)/h
7 N m/s 23.901 Btu (th)/h
8 N m/s 27.315 Btu (th)/h
9 N m/s 30.73 Btu (th)/h
10 N m/s 34.144 Btu (th)/h
20 N m/s 68.289 Btu (th)/h
25 N m/s 85.361 Btu (th)/h
50 N m/s 170.72 Btu (th)/h
75 N m/s 256.08 Btu (th)/h
100 N m/s 341.44 Btu (th)/h
250 N m/s 853.61 Btu (th)/h
500 N m/s 1,707.2 Btu (th)/h
750 N m/s 2,560.8 Btu (th)/h
1,000 N m/s 3,414.4 Btu (th)/h
100,000 N m/s 341,440 Btu (th)/h
1,000,000,000 N m/s 3,414,400,000 Btu (th)/h
1,000,000,000,000 N m/s 3,414,400,000,000 Btu (th)/h

Tabel Konversi Btu (th)/jam ke Newton meter/detik (Btu (th)/h ke N m/s)

Btu (th)/jam (Btu (th)/h) newton meter/detik (N m/s)
0.01 Btu (th)/h 0.0029287 N m/s
0.1 Btu (th)/h 0.029287 N m/s
1 Btu (th)/h 0.29287 N m/s
2 Btu (th)/h 0.58575 N m/s
3 Btu (th)/h 0.87862 N m/s
4 Btu (th)/h 1.1715 N m/s
5 Btu (th)/h 1.4644 N m/s
6 Btu (th)/h 1.7572 N m/s
7 Btu (th)/h 2.0501 N m/s
8 Btu (th)/h 2.343 N m/s
9 Btu (th)/h 2.6359 N m/s
10 Btu (th)/h 2.9287 N m/s
20 Btu (th)/h 5.8575 N m/s
25 Btu (th)/h 7.3219 N m/s
50 Btu (th)/h 14.644 N m/s
75 Btu (th)/h 21.966 N m/s
100 Btu (th)/h 29.287 N m/s
250 Btu (th)/h 73.219 N m/s
500 Btu (th)/h 146.44 N m/s
750 Btu (th)/h 219.66 N m/s
1,000 Btu (th)/h 292.87 N m/s
100,000 Btu (th)/h 29,287 N m/s
1,000,000,000 Btu (th)/h 292,870,000 N m/s
1,000,000,000,000 Btu (th)/h 292,870,000,000 N m/s

Langkah-langkah Konversi Newton meter/detik ke Btu (th)/jam (N m/s ke Btu (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 newton meter/detik ke Btu (th)/jam (37 N m/s ke Btu (th)/h).
  2. 1 newton meter/detik setara dengan 3.4144 Btu (th)/jam (1 N m/s setara dengan 3.4144 Btu (th)/h).
  3. 37 newton meter/detik (N m/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 3.4144 Btu (th)/jam (Btu (th)/h).
  4. Diperoleh 37 newton meter/detik setara dengan 126.33 Btu (th)/jam (37 N m/s setara dengan 126.33 Btu (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸