Konversi volt ampere ke kaki pound-force/jam (V A ke ft lbf/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • volt ampere [V A]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
  • volt ampere [V A]

Volt ampere ke Kaki pound-force/jam (V A ke ft lbf/h)

Volt ampere (Simbol atau Singkatan: V A)

Volt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Volt ampere disingkat atau disimbolkan dengan V A. Nilai dari 1 volt ampere setara dengan 1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 volt ampere setara dengan 2655.2 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 volt ampere sama dengan 1 watt

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilowatt

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megawatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000 miliwatt

1 volt ampere sama dengan 100 centiwatt

1 volt ampere sama dengan 10 desiwatt

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekawatt

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektowatt

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigawatt

1 volt ampere sama dengan 0.001341 tenaga kuda

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 tenaga kuda (metrik)

1 volt ampere sama dengan 0.00010194 tenaga kuda (boiler)

1 volt ampere sama dengan 0.0013405 tenaga kuda (elektrik)

1 volt ampere sama dengan 0.0013404 tenaga kuda (air)

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 pferdestarke

1 volt ampere sama dengan 3.4121 Btu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056869 Btu (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094782 Btu (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 3.4144 Btu (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056907 Btu (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094845 Btu (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.0000034121 MBtu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.0034121 MBH

1 volt ampere sama dengan 0.00028435 ton

1 volt ampere sama dengan 0.85985 kilokalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.014331 kilokalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023885 kilokalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.86042 kilokalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.01434 kilokalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023901 kilokalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 859.85 kalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.331 kalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23885 kalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 860.42 kalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.34 kalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23901 kalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 2,655.2 kaki pound-force/jam

1 volt ampere sama dengan 44.254 kaki pound-force/menit

1 volt ampere sama dengan 0.73756 kaki pound-force/detik

1 volt ampere sama dengan 10,000,000 erg/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilovolt ampere

1 volt ampere sama dengan 1 newton meter/detik

1 volt ampere sama dengan 1 joule/detik

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 10 desijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 100 centijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000 milijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 3,600 joule/jam

1 volt ampere sama dengan 60 joule/menit

1 volt ampere sama dengan 3.6 kilojoule/jam

1 volt ampere sama dengan 0.06 kilojoule/menit

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan volt ampere, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 volt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Cara Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/jam (V A ke ft lbf/h):

Tabel Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/jam (V A ke ft lbf/h)

volt ampere (V A) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 V A 26.552 ft lbf/h
0.1 V A 265.52 ft lbf/h
1 V A 2,655.2 ft lbf/h
2 V A 5,310.4 ft lbf/h
3 V A 7,965.7 ft lbf/h
4 V A 10,621 ft lbf/h
5 V A 13,276 ft lbf/h
6 V A 15,931 ft lbf/h
7 V A 18,587 ft lbf/h
8 V A 21,242 ft lbf/h
9 V A 23,897 ft lbf/h
10 V A 26,552 ft lbf/h
20 V A 53,104 ft lbf/h
25 V A 66,381 ft lbf/h
50 V A 132,760 ft lbf/h
75 V A 199,140 ft lbf/h
100 V A 265,520 ft lbf/h
250 V A 663,810 ft lbf/h
500 V A 1,327,600 ft lbf/h
750 V A 1,991,400 ft lbf/h
1,000 V A 2,655,200 ft lbf/h
100,000 V A 265,520,000 ft lbf/h
1,000,000,000 V A 2,655,200,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 V A 2,655,200,000,000,000 ft lbf/h

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Volt ampere (ft lbf/h ke V A)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) volt ampere (V A)
0.01 ft lbf/h 0.0000037662 V A
0.1 ft lbf/h 0.000037662 V A
1 ft lbf/h 0.00037662 V A
2 ft lbf/h 0.00075323 V A
3 ft lbf/h 0.0011298 V A
4 ft lbf/h 0.0015065 V A
5 ft lbf/h 0.0018831 V A
6 ft lbf/h 0.0022597 V A
7 ft lbf/h 0.0026363 V A
8 ft lbf/h 0.0030129 V A
9 ft lbf/h 0.0033895 V A
10 ft lbf/h 0.0037662 V A
20 ft lbf/h 0.0075323 V A
25 ft lbf/h 0.0094154 V A
50 ft lbf/h 0.018831 V A
75 ft lbf/h 0.028246 V A
100 ft lbf/h 0.037662 V A
250 ft lbf/h 0.094154 V A
500 ft lbf/h 0.18831 V A
750 ft lbf/h 0.28246 V A
1,000 ft lbf/h 0.37662 V A
100,000 ft lbf/h 37.662 V A
1,000,000,000 ft lbf/h 376,620 V A
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376,620,000 V A

Langkah-langkah Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/jam (V A ke ft lbf/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 volt ampere ke kaki pound-force/jam (37 V A ke ft lbf/h).
  2. 1 volt ampere setara dengan 2655.2 kaki pound-force/jam (1 V A setara dengan 2655.2 ft lbf/h).
  3. 37 volt ampere (V A) setara dengan 37 dikalikan dengan 2655.2 kaki pound-force/jam (ft lbf/h).
  4. Diperoleh 37 volt ampere setara dengan 98243 kaki pound-force/jam (37 V A setara dengan 98243 ft lbf/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸