Konversi volt ampere ke kaki pound-force/menit (V A ke ft lbf/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • volt ampere [V A]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • volt ampere [V A]

Volt ampere ke Kaki pound-force/menit (V A ke ft lbf/m)

Volt ampere (Simbol atau Singkatan: V A)

Volt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Volt ampere disingkat atau disimbolkan dengan V A. Nilai dari 1 volt ampere setara dengan 1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 volt ampere setara dengan 44.254 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 volt ampere sama dengan 1 watt

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilowatt

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megawatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000 miliwatt

1 volt ampere sama dengan 100 centiwatt

1 volt ampere sama dengan 10 desiwatt

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekawatt

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektowatt

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigawatt

1 volt ampere sama dengan 0.001341 tenaga kuda

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 tenaga kuda (metrik)

1 volt ampere sama dengan 0.00010194 tenaga kuda (boiler)

1 volt ampere sama dengan 0.0013405 tenaga kuda (elektrik)

1 volt ampere sama dengan 0.0013404 tenaga kuda (air)

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 pferdestarke

1 volt ampere sama dengan 3.4121 Btu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056869 Btu (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094782 Btu (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 3.4144 Btu (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056907 Btu (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094845 Btu (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.0000034121 MBtu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.0034121 MBH

1 volt ampere sama dengan 0.00028435 ton

1 volt ampere sama dengan 0.85985 kilokalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.014331 kilokalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023885 kilokalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.86042 kilokalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.01434 kilokalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023901 kilokalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 859.85 kalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.331 kalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23885 kalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 860.42 kalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.34 kalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23901 kalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 2,655.2 kaki pound-force/jam

1 volt ampere sama dengan 44.254 kaki pound-force/menit

1 volt ampere sama dengan 0.73756 kaki pound-force/detik

1 volt ampere sama dengan 10,000,000 erg/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilovolt ampere

1 volt ampere sama dengan 1 newton meter/detik

1 volt ampere sama dengan 1 joule/detik

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 10 desijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 100 centijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000 milijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 3,600 joule/jam

1 volt ampere sama dengan 60 joule/menit

1 volt ampere sama dengan 3.6 kilojoule/jam

1 volt ampere sama dengan 0.06 kilojoule/menit

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan volt ampere, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 volt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Cara Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/menit (V A ke ft lbf/m):

Tabel Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/menit (V A ke ft lbf/m)

volt ampere (V A) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 V A 0.44254 ft lbf/m
0.1 V A 4.4254 ft lbf/m
1 V A 44.254 ft lbf/m
2 V A 88.507 ft lbf/m
3 V A 132.76 ft lbf/m
4 V A 177.01 ft lbf/m
5 V A 221.27 ft lbf/m
6 V A 265.52 ft lbf/m
7 V A 309.78 ft lbf/m
8 V A 354.03 ft lbf/m
9 V A 398.28 ft lbf/m
10 V A 442.54 ft lbf/m
20 V A 885.07 ft lbf/m
25 V A 1,106.3 ft lbf/m
50 V A 2,212.7 ft lbf/m
75 V A 3,319 ft lbf/m
100 V A 4,425.4 ft lbf/m
250 V A 11,063 ft lbf/m
500 V A 22,127 ft lbf/m
750 V A 33,190 ft lbf/m
1,000 V A 44,254 ft lbf/m
100,000 V A 4,425,400 ft lbf/m
1,000,000,000 V A 44,254,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 V A 44,254,000,000,000 ft lbf/m

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Volt ampere (ft lbf/m ke V A)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) volt ampere (V A)
0.01 ft lbf/m 0.00022597 V A
0.1 ft lbf/m 0.0022597 V A
1 ft lbf/m 0.022597 V A
2 ft lbf/m 0.045194 V A
3 ft lbf/m 0.067791 V A
4 ft lbf/m 0.090388 V A
5 ft lbf/m 0.11298 V A
6 ft lbf/m 0.13558 V A
7 ft lbf/m 0.15818 V A
8 ft lbf/m 0.18078 V A
9 ft lbf/m 0.20337 V A
10 ft lbf/m 0.22597 V A
20 ft lbf/m 0.45194 V A
25 ft lbf/m 0.56492 V A
50 ft lbf/m 1.1298 V A
75 ft lbf/m 1.6948 V A
100 ft lbf/m 2.2597 V A
250 ft lbf/m 5.6492 V A
500 ft lbf/m 11.298 V A
750 ft lbf/m 16.948 V A
1,000 ft lbf/m 22.597 V A
100,000 ft lbf/m 2,259.7 V A
1,000,000,000 ft lbf/m 22,597,000 V A
1,000,000,000,000 ft lbf/m 22,597,000,000 V A

Langkah-langkah Konversi Volt ampere ke Kaki pound-force/menit (V A ke ft lbf/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 volt ampere ke kaki pound-force/menit (37 V A ke ft lbf/m).
  2. 1 volt ampere setara dengan 44.254 kaki pound-force/menit (1 V A setara dengan 44.254 ft lbf/m).
  3. 37 volt ampere (V A) setara dengan 37 dikalikan dengan 44.254 kaki pound-force/menit (ft lbf/m).
  4. Diperoleh 37 volt ampere setara dengan 1637.4 kaki pound-force/menit (37 V A setara dengan 1637.4 ft lbf/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸