Konversi dyne/centimeter2 ke pound-force/kaki2 (dyn/cm² ke lbf/ft²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • dyne/centimeter2 [dyn/cm2]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]
Copy
_
Copy
 • dyne/centimeter2 [dyn/cm2]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]

Dyne/centimeter2 ke Pound-force/kaki2 (dyn/cm2 ke lbf/ft2)

Dyne/centimeter2 (Simbol atau Singkatan: dyn/cm2)

Dyne/centimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Dyne/centimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan dyn/cm2. Nilai dari 1 dyne/centimeter2 setara dengan 0.1 paskal. Dalam hubungannya dengan pound-force/kaki2, 1 dyne/centimeter2 setara dengan 0.0020885 pound-force/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.1 paskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0001 kilopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000001 bar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000014504 pon/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1.4504e-8 kip/inch2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 9.8692e-7 atmosfir

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-19 exapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-16 petapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-13 terapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-10 gigapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-7 megapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.001 hektopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.01 dekapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1 desipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 10 centipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100 milipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000 mikropaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000,000 nanopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000,000,000 pikopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.1 newton/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00001 newton/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-7 newton/milimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0001 kilonewton/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.010197 kilogram-force/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010197 kilogram-force/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1.0197e-8 kilogram-force/milimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0010197 gram-force/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010443 ton-force(short)/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 7.2519e-9 ton-force(short)/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 9.3239e-7 ton-force(long)/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 6.4749e-9 ton-force(long)/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0020885 pound-force/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000014504 pound-force/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00075006 torr

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.001 milibar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1 mikrobar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000075006 centimeter raksa (0oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00075006 milimeter raksa (0oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00002953 inci raksa (32oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000029613 inci raksa (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0010197 centimeter air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.010197 milimeter air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00040147 inci air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000033456 kaki air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00040186 inci air (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000033488 kaki air (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010197 atm teknikal

Pound-force/kaki2 (Simbol atau Singkatan: lbf/ft2)

Pound-force/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Pound-force/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan lbf/ft2. Nilai dari 1 pound-force/kaki2 setara dengan 47.88 paskal. Dalam hubungannya dengan dyne/centimeter2, 1 pound-force/kaki2 setara dengan 478.8 dyne/centimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 paskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0004788 bar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pon/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000069444 kip/inch2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00047254 atmosfir

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-17 exapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-14 petapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-11 terapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-8 gigapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 megapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 hektopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788 dekapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 desipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4,788 centipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880 milipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000 mikropaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000 nanopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000,000 pikopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 newton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.004788 newton/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 newton/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilonewton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 dyne/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8824 kilogram-force/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 kilogram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000048824 kilogram-force/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48824 gram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0005 ton-force(short)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000034722 ton-force(short)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00044643 ton-force(long)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000031002 ton-force(long)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pound-force/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 torr

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 milibar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 mikrobar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.035913 centimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 milimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014139 inci raksa (32oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014179 inci raksa (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48826 centimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8826 milimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19223 inci air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016019 kaki air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19241 inci air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016034 kaki air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 atm teknikal

Cara Konversi Dyne/centimeter2 ke Pound-force/kaki2 (dyn/cm2 ke lbf/ft2):

Tabel Konversi Dyne/centimeter2 ke Pound-force/kaki2 (dyn/cm2 ke lbf/ft2)

dyne/centimeter2 (dyn/cm2) pound-force/kaki2 (lbf/ft2)
0.01 dyn/cm2 0.000020885 lbf/ft2
0.1 dyn/cm2 0.00020885 lbf/ft2
1 dyn/cm2 0.0020885 lbf/ft2
2 dyn/cm2 0.0041771 lbf/ft2
3 dyn/cm2 0.0062656 lbf/ft2
4 dyn/cm2 0.0083542 lbf/ft2
5 dyn/cm2 0.010443 lbf/ft2
6 dyn/cm2 0.012531 lbf/ft2
7 dyn/cm2 0.01462 lbf/ft2
8 dyn/cm2 0.016708 lbf/ft2
9 dyn/cm2 0.018797 lbf/ft2
10 dyn/cm2 0.020885 lbf/ft2
20 dyn/cm2 0.041771 lbf/ft2
25 dyn/cm2 0.052214 lbf/ft2
50 dyn/cm2 0.10443 lbf/ft2
75 dyn/cm2 0.15664 lbf/ft2
100 dyn/cm2 0.20885 lbf/ft2
250 dyn/cm2 0.52214 lbf/ft2
500 dyn/cm2 1.0443 lbf/ft2
750 dyn/cm2 1.5664 lbf/ft2
1,000 dyn/cm2 2.0885 lbf/ft2
100,000 dyn/cm2 208.85 lbf/ft2
1,000,000,000 dyn/cm2 2,088,500 lbf/ft2
1,000,000,000,000 dyn/cm2 2,088,500,000 lbf/ft2

Tabel Konversi Pound-force/kaki2 ke Dyne/centimeter2 (lbf/ft2 ke dyn/cm2)

pound-force/kaki2 (lbf/ft2) dyne/centimeter2 (dyn/cm2)
0.01 lbf/ft2 4.788 dyn/cm2
0.1 lbf/ft2 47.88 dyn/cm2
1 lbf/ft2 478.8 dyn/cm2
2 lbf/ft2 957.61 dyn/cm2
3 lbf/ft2 1,436.4 dyn/cm2
4 lbf/ft2 1,915.2 dyn/cm2
5 lbf/ft2 2,394 dyn/cm2
6 lbf/ft2 2,872.8 dyn/cm2
7 lbf/ft2 3,351.6 dyn/cm2
8 lbf/ft2 3,830.4 dyn/cm2
9 lbf/ft2 4,309.2 dyn/cm2
10 lbf/ft2 4,788 dyn/cm2
20 lbf/ft2 9,576.1 dyn/cm2
25 lbf/ft2 11,970 dyn/cm2
50 lbf/ft2 23,940 dyn/cm2
75 lbf/ft2 35,910 dyn/cm2
100 lbf/ft2 47,880 dyn/cm2
250 lbf/ft2 119,700 dyn/cm2
500 lbf/ft2 239,400 dyn/cm2
750 lbf/ft2 359,100 dyn/cm2
1,000 lbf/ft2 478,800 dyn/cm2
100,000 lbf/ft2 47,880,000 dyn/cm2
1,000,000,000 lbf/ft2 478,800,000,000 dyn/cm2
1,000,000,000,000 lbf/ft2 478,800,000,000,000 dyn/cm2

Langkah-langkah Konversi Dyne/centimeter2 ke Pound-force/kaki2 (dyn/cm2 ke lbf/ft2)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 dyne/centimeter2 ke pound-force/kaki2 (85 dyn/cm2 ke lbf/ft2). Maka:
  Contoh konversi dyne/centimeter<sup>2</sup> ke pound-force/kaki<sup>2</sup> (dyn/cm<sup>2</sup> ke lbf/ft<sup>2</sup>)
  Dengan x adalah nilai dalam pound-force/kaki2 (lbf/ft2) yang dicari
 2. 1 dyne/centimeter2 setara dengan 0.0020885 pound-force/kaki2 (1 dyn/cm2 setara dengan 0.0020885 lbf/ft2). Atau:
  1 dyne/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 0.0020885 pound-force/kaki<sup>2</sup> (1 dyn/cm<sup>2</sup> setara dengan 0.0020885 lbf/ft<sup>2</sup>)
 3. 85 dyne/centimeter2 (dyn/cm2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0020885 pound-force/kaki2 (lbf/ft2). Atau:
  Cara konversi dyne/centimeter<sup>2</sup> ke pound-force/kaki<sup>2</sup> (dyn/cm<sup>2</sup> ke lbf/ft<sup>2</sup>): 85 dyne/centimeter<sup>2</sup> (dyn/cm<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0020885 pound-force/kaki<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup>)
 4. Diperoleh 85 dyne/centimeter2 setara dengan 0.17753 pound-force/kaki2 (85 dyn/cm2 setara dengan 0.17753 lbf/ft2). Atau:
  85 dyne/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 0.17753 pound-force/kaki<sup>2</sup> (85 dyn/cm<sup>2</sup> setara dengan 0.17753 lbf/ft<sup>2</sup>)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸