Konversi milimeter air (4oC) ke dyne/centimeter2 (mmH2O ke dyn/cm²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • dyne/centimeter2 [dyn/cm2]
 • milimeter air (4oC) [mmH2O]
Copy
_
Copy
 • dyne/centimeter2 [dyn/cm2]
 • milimeter air (4oC) [mmH2O]

Milimeter air (4oC) ke Dyne/centimeter2 (mmH2O ke dyn/cm2)

Milimeter air (4oC) (Simbol atau Singkatan: mmH2O)

Milimeter air (4oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Milimeter air (4oC) disingkat atau disimbolkan dengan mmH2O. Nilai dari 1 milimeter air (4oC) setara dengan 9.8064 paskal. Dalam hubungannya dengan dyne/centimeter2, 1 milimeter air (4oC) setara dengan 98.064 dyne/centimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064 paskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0098064 kilopaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.000098064 bar

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0014223 pon/inci2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0000014223 kip/inch2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.000096781 atmosfir

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064e-18 exapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064e-15 petapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064e-12 terapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064e-9 gigapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0000098064 megapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.098064 hektopaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.98064 dekapaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 98.064 desipaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 980.64 centipaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9,806.4 milipaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9,806,400 mikropaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9,806,400,000 nanopaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9,806,400,000,000 pikopaskal

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.8064 newton/meter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.00098064 newton/centimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0000098064 newton/milimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0098064 kilonewton/meter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 98.064 dyne/centimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.99997 kilogram-force/meter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.000099998 kilogram-force/centimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 9.9997e-7 kilogram-force/milimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.099997 gram-force/centimeter2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.00010241 ton-force(short)/kaki2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 7.1115e-7 ton-force(short)/inci2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.000091434 ton-force(long)/kaki2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 6.3495e-7 ton-force(long)/inci2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.20481 pound-force/kaki2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0014223 pound-force/inci2

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.073554 torr

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.098064 milibar

1 milimeter air (4oC) sama dengan 98.064 mikrobar

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0073554 centimeter raksa (0oC)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.073554 milimeter raksa (0oC)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0028958 inci raksa (32oF)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.002904 inci raksa (60oF)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.1 centimeter air (4oC)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.03937 inci air (4oC)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.0032808 kaki air (4oC)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.039408 inci air (60oF)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.003284 kaki air (60oF)

1 milimeter air (4oC) sama dengan 0.000099998 atm teknikal

Dyne/centimeter2 (Simbol atau Singkatan: dyn/cm2)

Dyne/centimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Dyne/centimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan dyn/cm2. Nilai dari 1 dyne/centimeter2 setara dengan 0.1 paskal. Dalam hubungannya dengan milimeter air (4oC), 1 dyne/centimeter2 setara dengan 0.010197 milimeter air (4oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.1 paskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0001 kilopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000001 bar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000014504 pon/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1.4504e-8 kip/inch2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 9.8692e-7 atmosfir

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-19 exapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-16 petapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-13 terapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-10 gigapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-7 megapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.001 hektopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.01 dekapaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1 desipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 10 centipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100 milipaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000 mikropaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000,000 nanopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 100,000,000,000 pikopaskal

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.1 newton/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00001 newton/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1e-7 newton/milimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0001 kilonewton/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.010197 kilogram-force/meter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010197 kilogram-force/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1.0197e-8 kilogram-force/milimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0010197 gram-force/centimeter2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010443 ton-force(short)/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 7.2519e-9 ton-force(short)/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 9.3239e-7 ton-force(long)/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 6.4749e-9 ton-force(long)/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0020885 pound-force/kaki2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000014504 pound-force/inci2

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00075006 torr

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.001 milibar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 1 mikrobar

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000075006 centimeter raksa (0oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00075006 milimeter raksa (0oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00002953 inci raksa (32oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000029613 inci raksa (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0010197 centimeter air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.010197 milimeter air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00040147 inci air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000033456 kaki air (4oC)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.00040186 inci air (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.000033488 kaki air (60oF)

1 dyne/centimeter2 sama dengan 0.0000010197 atm teknikal

Cara Konversi Milimeter air (4oC) ke Dyne/centimeter2 (mmH2O ke dyn/cm2):

Tabel Konversi Milimeter air (4oC) ke Dyne/centimeter2 (mmH2O ke dyn/cm2)

milimeter air (4oC) (mmH2O) dyne/centimeter2 (dyn/cm2)
0.01 mmH2O 0.98064 dyn/cm2
0.1 mmH2O 9.8064 dyn/cm2
1 mmH2O 98.064 dyn/cm2
2 mmH2O 196.13 dyn/cm2
3 mmH2O 294.19 dyn/cm2
4 mmH2O 392.26 dyn/cm2
5 mmH2O 490.32 dyn/cm2
6 mmH2O 588.38 dyn/cm2
7 mmH2O 686.45 dyn/cm2
8 mmH2O 784.51 dyn/cm2
9 mmH2O 882.57 dyn/cm2
10 mmH2O 980.64 dyn/cm2
20 mmH2O 1,961.3 dyn/cm2
25 mmH2O 2,451.6 dyn/cm2
50 mmH2O 4,903.2 dyn/cm2
75 mmH2O 7,354.8 dyn/cm2
100 mmH2O 9,806.4 dyn/cm2
250 mmH2O 24,516 dyn/cm2
500 mmH2O 49,032 dyn/cm2
750 mmH2O 73,548 dyn/cm2
1,000 mmH2O 98,064 dyn/cm2
100,000 mmH2O 9,806,400 dyn/cm2
1,000,000,000 mmH2O 98,064,000,000 dyn/cm2
1,000,000,000,000 mmH2O 98,064,000,000,000 dyn/cm2

Tabel Konversi Dyne/centimeter2 ke Milimeter air (4oC) (dyn/cm2 ke mmH2O)

dyne/centimeter2 (dyn/cm2) milimeter air (4oC) (mmH2O)
0.01 dyn/cm2 0.00010197 mmH2O
0.1 dyn/cm2 0.0010197 mmH2O
1 dyn/cm2 0.010197 mmH2O
2 dyn/cm2 0.020395 mmH2O
3 dyn/cm2 0.030592 mmH2O
4 dyn/cm2 0.04079 mmH2O
5 dyn/cm2 0.050987 mmH2O
6 dyn/cm2 0.061185 mmH2O
7 dyn/cm2 0.071382 mmH2O
8 dyn/cm2 0.08158 mmH2O
9 dyn/cm2 0.091777 mmH2O
10 dyn/cm2 0.10197 mmH2O
20 dyn/cm2 0.20395 mmH2O
25 dyn/cm2 0.25494 mmH2O
50 dyn/cm2 0.50987 mmH2O
75 dyn/cm2 0.76481 mmH2O
100 dyn/cm2 1.0197 mmH2O
250 dyn/cm2 2.5494 mmH2O
500 dyn/cm2 5.0987 mmH2O
750 dyn/cm2 7.6481 mmH2O
1,000 dyn/cm2 10.197 mmH2O
100,000 dyn/cm2 1,019.7 mmH2O
1,000,000,000 dyn/cm2 10,197,000 mmH2O
1,000,000,000,000 dyn/cm2 10,197,000,000 mmH2O

Langkah-langkah Konversi Milimeter air (4oC) ke Dyne/centimeter2 (mmH2O ke dyn/cm2)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 milimeter air (4oC) ke dyne/centimeter2 (85 mmH2O ke dyn/cm2). Maka:
  Contoh konversi milimeter air (4<sup>o</sup>C) ke dyne/centimeter<sup>2</sup> (mmH2O ke dyn/cm<sup>2</sup>)
  Dengan x adalah nilai dalam dyne/centimeter2 (dyn/cm2) yang dicari
 2. 1 milimeter air (4oC) setara dengan 98.064 dyne/centimeter2 (1 mmH2O setara dengan 98.064 dyn/cm2). Atau:
  1 milimeter air (4<sup>o</sup>C) setara dengan 98.064 dyne/centimeter<sup>2</sup> (1 mmH2O setara dengan 98.064 dyn/cm<sup>2</sup>)
 3. 85 milimeter air (4oC) (mmH2O) setara dengan 85 dikalikan dengan 98.064 dyne/centimeter2 (dyn/cm2). Atau:
  Cara konversi milimeter air (4<sup>o</sup>C) ke dyne/centimeter<sup>2</sup> (mmH2O ke dyn/cm<sup>2</sup>): 85 milimeter air (4<sup>o</sup>C) (mmH2O) setara dengan 85 dikalikan dengan 98.064 dyne/centimeter<sup>2</sup> (dyn/cm<sup>2</sup>)
 4. Diperoleh 85 milimeter air (4oC) setara dengan 8335.4 dyne/centimeter2 (85 mmH2O setara dengan 8335.4 dyn/cm2). Atau:
  85 milimeter air (4<sup>o</sup>C) setara dengan 8335.4 dyne/centimeter<sup>2</sup> (85 mmH2O setara dengan 8335.4 dyn/cm<sup>2</sup>)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸