Konversi pound-force/kaki2 ke bar (lbf/ft² ke bar)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • bar [bar]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]
Copy
_
Copy
 • bar [bar]
 • pound-force/kaki2 [lbf/ft2]

Pound-force/kaki2 ke Bar (lbf/ft2 ke bar)

Pound-force/kaki2 (Simbol atau Singkatan: lbf/ft2)

Pound-force/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Pound-force/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan lbf/ft2. Nilai dari 1 pound-force/kaki2 setara dengan 47.88 paskal. Dalam hubungannya dengan bar, 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.0004788 bar.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 paskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0004788 bar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pon/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000069444 kip/inch2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00047254 atmosfir

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-17 exapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-14 petapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-11 terapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788e-8 gigapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 megapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 hektopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.788 dekapaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 desipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4,788 centipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880 milipaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000 mikropaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000 nanopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47,880,000,000,000 pikopaskal

1 pound-force/kaki2 sama dengan 47.88 newton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.004788 newton/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00004788 newton/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.04788 kilonewton/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 dyne/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8824 kilogram-force/meter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 kilogram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000048824 kilogram-force/milimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48824 gram-force/centimeter2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0005 ton-force(short)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000034722 ton-force(short)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00044643 ton-force(long)/kaki2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0000031002 ton-force(long)/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.0069444 pound-force/inci2

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 torr

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.4788 milibar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 478.8 mikrobar

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.035913 centimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.35913 milimeter raksa (0oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014139 inci raksa (32oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.014179 inci raksa (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.48826 centimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 4.8826 milimeter air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19223 inci air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016019 kaki air (4oC)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.19241 inci air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.016034 kaki air (60oF)

1 pound-force/kaki2 sama dengan 0.00048824 atm teknikal

Bar (Simbol atau Singkatan: bar)

Bar adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Bar disingkat atau disimbolkan dengan bar. Nilai dari 1 bar setara dengan 100000 paskal. Dalam hubungannya dengan pound-force/kaki2, 1 bar setara dengan 2088.5 pound-force/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 bar sama dengan 100,000 paskal

1 bar sama dengan 100 kilopaskal

1 bar sama dengan 14.504 pon/inci2

1 bar sama dengan 0.014504 kip/inch2

1 bar sama dengan 0.98692 atmosfir

1 bar sama dengan 1e-13 exapaskal

1 bar sama dengan 1e-10 petapaskal

1 bar sama dengan 1e-7 terapaskal

1 bar sama dengan 0.0001 gigapaskal

1 bar sama dengan 0.1 megapaskal

1 bar sama dengan 1,000 hektopaskal

1 bar sama dengan 10,000 dekapaskal

1 bar sama dengan 1,000,000 desipaskal

1 bar sama dengan 10,000,000 centipaskal

1 bar sama dengan 100,000,000 milipaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000 mikropaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000,000 nanopaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 bar sama dengan 100,000 newton/meter2

1 bar sama dengan 10 newton/centimeter2

1 bar sama dengan 0.1 newton/milimeter2

1 bar sama dengan 100 kilonewton/meter2

1 bar sama dengan 1,000,000 dyne/centimeter2

1 bar sama dengan 10,197 kilogram-force/meter2

1 bar sama dengan 1.0197 kilogram-force/centimeter2

1 bar sama dengan 0.010197 kilogram-force/milimeter2

1 bar sama dengan 1,019.7 gram-force/centimeter2

1 bar sama dengan 1.0443 ton-force(short)/kaki2

1 bar sama dengan 0.0072519 ton-force(short)/inci2

1 bar sama dengan 0.93239 ton-force(long)/kaki2

1 bar sama dengan 0.0064749 ton-force(long)/inci2

1 bar sama dengan 2,088.5 pound-force/kaki2

1 bar sama dengan 14.504 pound-force/inci2

1 bar sama dengan 750.06 torr

1 bar sama dengan 1,000 milibar

1 bar sama dengan 1,000,000 mikrobar

1 bar sama dengan 75.006 centimeter raksa (0oC)

1 bar sama dengan 750.06 milimeter raksa (0oC)

1 bar sama dengan 29.53 inci raksa (32oF)

1 bar sama dengan 29.613 inci raksa (60oF)

1 bar sama dengan 1,019.7 centimeter air (4oC)

1 bar sama dengan 10,197 milimeter air (4oC)

1 bar sama dengan 401.47 inci air (4oC)

1 bar sama dengan 33.456 kaki air (4oC)

1 bar sama dengan 401.86 inci air (60oF)

1 bar sama dengan 33.488 kaki air (60oF)

1 bar sama dengan 1.0197 atm teknikal

Cara Konversi Pound-force/kaki2 ke Bar (lbf/ft2 ke bar):

Tabel Konversi Pound-force/kaki2 ke Bar (lbf/ft2 ke bar)

pound-force/kaki2 (lbf/ft2) bar (bar)
0.01 lbf/ft2 0.000004788 bar
0.1 lbf/ft2 0.00004788 bar
1 lbf/ft2 0.0004788 bar
2 lbf/ft2 0.00095761 bar
3 lbf/ft2 0.0014364 bar
4 lbf/ft2 0.0019152 bar
5 lbf/ft2 0.002394 bar
6 lbf/ft2 0.0028728 bar
7 lbf/ft2 0.0033516 bar
8 lbf/ft2 0.0038304 bar
9 lbf/ft2 0.0043092 bar
10 lbf/ft2 0.004788 bar
20 lbf/ft2 0.0095761 bar
25 lbf/ft2 0.01197 bar
50 lbf/ft2 0.02394 bar
75 lbf/ft2 0.03591 bar
100 lbf/ft2 0.04788 bar
250 lbf/ft2 0.1197 bar
500 lbf/ft2 0.2394 bar
750 lbf/ft2 0.3591 bar
1,000 lbf/ft2 0.4788 bar
100,000 lbf/ft2 47.88 bar
1,000,000,000 lbf/ft2 478,800 bar
1,000,000,000,000 lbf/ft2 478,800,000 bar

Tabel Konversi Bar ke Pound-force/kaki2 (bar ke lbf/ft2)

bar (bar) pound-force/kaki2 (lbf/ft2)
0.01 bar 20.885 lbf/ft2
0.1 bar 208.85 lbf/ft2
1 bar 2,088.5 lbf/ft2
2 bar 4,177.1 lbf/ft2
3 bar 6,265.6 lbf/ft2
4 bar 8,354.2 lbf/ft2
5 bar 10,443 lbf/ft2
6 bar 12,531 lbf/ft2
7 bar 14,620 lbf/ft2
8 bar 16,708 lbf/ft2
9 bar 18,797 lbf/ft2
10 bar 20,885 lbf/ft2
20 bar 41,771 lbf/ft2
25 bar 52,214 lbf/ft2
50 bar 104,430 lbf/ft2
75 bar 156,640 lbf/ft2
100 bar 208,850 lbf/ft2
250 bar 522,140 lbf/ft2
500 bar 1,044,300 lbf/ft2
750 bar 1,566,400 lbf/ft2
1,000 bar 2,088,500 lbf/ft2
100,000 bar 208,850,000 lbf/ft2
1,000,000,000 bar 2,088,500,000,000 lbf/ft2
1,000,000,000,000 bar 2,088,500,000,000,000 lbf/ft2

Langkah-langkah Konversi Pound-force/kaki2 ke Bar (lbf/ft2 ke bar)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 pound-force/kaki2 ke bar (85 lbf/ft2 ke bar). Maka:
  Contoh konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke bar (lbf/ft<sup>2</sup> ke bar)
  Dengan x adalah nilai dalam bar (bar) yang dicari
 2. 1 pound-force/kaki2 setara dengan 0.0004788 bar (1 lbf/ft2 setara dengan 0.0004788 bar). Atau:
  1 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.0004788 bar (1 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.0004788 bar)
 3. 85 pound-force/kaki2 (lbf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0004788 bar (bar). Atau:
  Cara konversi pound-force/kaki<sup>2</sup> ke bar (lbf/ft<sup>2</sup> ke bar): 85 pound-force/kaki<sup>2</sup> (lbf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0004788 bar (bar)
 4. Diperoleh 85 pound-force/kaki2 setara dengan 0.040698 bar (85 lbf/ft2 setara dengan 0.040698 bar). Atau:
  85 pound-force/kaki<sup>2</sup> setara dengan 0.040698 bar (85 lbf/ft<sup>2</sup> setara dengan 0.040698 bar)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸