Konversi ton-force(long)/kaki2 ke petapaskal (LT f/ft² ke PPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • petapaskal [PPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
Copy
_
Copy
 • petapaskal [PPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]

Ton-force(long)/kaki2 ke Petapaskal (LT f/ft2 ke PPa)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan petapaskal, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1.0725e-10 petapaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Petapaskal (Simbol atau Singkatan: PPa)

Petapaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Petapaskal disingkat atau disimbolkan dengan PPa. Nilai dari 1 petapaskal setara dengan 1000000000000000 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 petapaskal setara dengan 9323900000 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 paskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000 kilopaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000 bar

1 petapaskal sama dengan 145,040,000,000 pon/inci2

1 petapaskal sama dengan 145,040,000 kip/inch2

1 petapaskal sama dengan 9,869,200,000 atmosfir

1 petapaskal sama dengan 0.001 exapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000 terapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000 gigapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000 megapaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000 hektopaskal

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000,000 dekapaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 desipaskal

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000,000,000 centipaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milipaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+21 mikropaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+24 nanopaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+27 pikopaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 newton/meter2

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000 newton/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000 newton/milimeter2

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000 kilonewton/meter2

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 dyne/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 101,970,000,000,000 kilogram-force/meter2

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000 kilogram-force/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 101,970,000 kilogram-force/milimeter2

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000,000 gram-force/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 10,443,000,000 ton-force(short)/kaki2

1 petapaskal sama dengan 72,519,000 ton-force(short)/inci2

1 petapaskal sama dengan 9,323,900,000 ton-force(long)/kaki2

1 petapaskal sama dengan 64,749,000 ton-force(long)/inci2

1 petapaskal sama dengan 20,885,000,000,000 pound-force/kaki2

1 petapaskal sama dengan 145,040,000,000 pound-force/inci2

1 petapaskal sama dengan 7,500,600,000,000 torr

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000 milibar

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 mikrobar

1 petapaskal sama dengan 750,060,000,000 centimeter raksa (0oC)

1 petapaskal sama dengan 7,500,600,000,000 milimeter raksa (0oC)

1 petapaskal sama dengan 295,300,000,000 inci raksa (32oF)

1 petapaskal sama dengan 296,130,000,000 inci raksa (60oF)

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000,000 centimeter air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 101,970,000,000,000 milimeter air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 4,014,700,000,000 inci air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 334,560,000,000 kaki air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 4,018,600,000,000 inci air (60oF)

1 petapaskal sama dengan 334,880,000,000 kaki air (60oF)

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Petapaskal (LT f/ft2 ke PPa):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Petapaskal (LT f/ft2 ke PPa)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) petapaskal (PPa)
0.01 LT f/ft2 1.0725e-12 PPa
0.1 LT f/ft2 1.0725e-11 PPa
1 LT f/ft2 1.0725e-10 PPa
2 LT f/ft2 2.145e-10 PPa
3 LT f/ft2 3.2175e-10 PPa
4 LT f/ft2 4.2901e-10 PPa
5 LT f/ft2 5.3626e-10 PPa
6 LT f/ft2 6.4351e-10 PPa
7 LT f/ft2 7.5076e-10 PPa
8 LT f/ft2 8.5801e-10 PPa
9 LT f/ft2 9.6526e-10 PPa
10 LT f/ft2 1.0725e-9 PPa
20 LT f/ft2 2.145e-9 PPa
25 LT f/ft2 2.6813e-9 PPa
50 LT f/ft2 5.3626e-9 PPa
75 LT f/ft2 8.0438e-9 PPa
100 LT f/ft2 1.0725e-8 PPa
250 LT f/ft2 2.6813e-8 PPa
500 LT f/ft2 5.3626e-8 PPa
750 LT f/ft2 8.0438e-8 PPa
1,000 LT f/ft2 1.0725e-7 PPa
100,000 LT f/ft2 0.000010725 PPa
1,000,000,000 LT f/ft2 0.10725 PPa
1,000,000,000,000 LT f/ft2 107.25 PPa

Tabel Konversi Petapaskal ke Ton-force(long)/kaki2 (PPa ke LT f/ft2)

petapaskal (PPa) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 PPa 93,239,000 LT f/ft2
0.1 PPa 932,390,000 LT f/ft2
1 PPa 9,323,900,000 LT f/ft2
2 PPa 18,648,000,000 LT f/ft2
3 PPa 27,972,000,000 LT f/ft2
4 PPa 37,296,000,000 LT f/ft2
5 PPa 46,620,000,000 LT f/ft2
6 PPa 55,943,000,000 LT f/ft2
7 PPa 65,267,000,000 LT f/ft2
8 PPa 74,591,000,000 LT f/ft2
9 PPa 83,915,000,000 LT f/ft2
10 PPa 93,239,000,000 LT f/ft2
20 PPa 186,480,000,000 LT f/ft2
25 PPa 233,100,000,000 LT f/ft2
50 PPa 466,200,000,000 LT f/ft2
75 PPa 699,290,000,000 LT f/ft2
100 PPa 932,390,000,000 LT f/ft2
250 PPa 2,331,000,000,000 LT f/ft2
500 PPa 4,662,000,000,000 LT f/ft2
750 PPa 6,992,900,000,000 LT f/ft2
1,000 PPa 9,323,900,000,000 LT f/ft2
100,000 PPa 932,390,000,000,000 LT f/ft2
1,000,000,000 PPa 9,323,900,000,000,000,000 LT f/ft2
1,000,000,000,000 PPa 9.3239e+21 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Petapaskal (LT f/ft2 ke PPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke petapaskal (85 LT f/ft2 ke PPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke petapaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke PPa)
  Dengan x adalah nilai dalam petapaskal (PPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1.0725e-10 petapaskal (1 LT f/ft2 setara dengan 1.0725e-10 PPa). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 1.0725e-10 petapaskal (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 1.0725e-10 PPa)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 1.0725e-10 petapaskal (PPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke petapaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke PPa): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 1.0725e-10 petapaskal (PPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 9.1164e-9 petapaskal (85 LT f/ft2 setara dengan 9.1164e-9 PPa). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 9.1164e-9 petapaskal (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 9.1164e-9 PPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸