Konversi ton-force(long)/kaki2 ke hektopaskal (LT f/ft² ke hPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • hektopaskal [hPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
Copy
_
Copy
 • hektopaskal [hPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]

Ton-force(long)/kaki2 ke Hektopaskal (LT f/ft2 ke hPa)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan hektopaskal, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1072.5 hektopaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Hektopaskal (Simbol atau Singkatan: hPa)

Hektopaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Hektopaskal disingkat atau disimbolkan dengan hPa. Nilai dari 1 hektopaskal setara dengan 100 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 hektopaskal setara dengan 0.00093239 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektopaskal sama dengan 100 paskal

1 hektopaskal sama dengan 0.1 kilopaskal

1 hektopaskal sama dengan 0.001 bar

1 hektopaskal sama dengan 0.014504 pon/inci2

1 hektopaskal sama dengan 0.000014504 kip/inch2

1 hektopaskal sama dengan 0.00098692 atmosfir

1 hektopaskal sama dengan 1e-16 exapaskal

1 hektopaskal sama dengan 1e-13 petapaskal

1 hektopaskal sama dengan 1e-10 terapaskal

1 hektopaskal sama dengan 1e-7 gigapaskal

1 hektopaskal sama dengan 0.0001 megapaskal

1 hektopaskal sama dengan 10 dekapaskal

1 hektopaskal sama dengan 1,000 desipaskal

1 hektopaskal sama dengan 10,000 centipaskal

1 hektopaskal sama dengan 100,000 milipaskal

1 hektopaskal sama dengan 100,000,000 mikropaskal

1 hektopaskal sama dengan 100,000,000,000 nanopaskal

1 hektopaskal sama dengan 100,000,000,000,000 pikopaskal

1 hektopaskal sama dengan 100 newton/meter2

1 hektopaskal sama dengan 0.01 newton/centimeter2

1 hektopaskal sama dengan 0.0001 newton/milimeter2

1 hektopaskal sama dengan 0.1 kilonewton/meter2

1 hektopaskal sama dengan 1,000 dyne/centimeter2

1 hektopaskal sama dengan 10.197 kilogram-force/meter2

1 hektopaskal sama dengan 0.0010197 kilogram-force/centimeter2

1 hektopaskal sama dengan 0.000010197 kilogram-force/milimeter2

1 hektopaskal sama dengan 1.0197 gram-force/centimeter2

1 hektopaskal sama dengan 0.0010443 ton-force(short)/kaki2

1 hektopaskal sama dengan 0.0000072519 ton-force(short)/inci2

1 hektopaskal sama dengan 0.00093239 ton-force(long)/kaki2

1 hektopaskal sama dengan 0.0000064749 ton-force(long)/inci2

1 hektopaskal sama dengan 2.0885 pound-force/kaki2

1 hektopaskal sama dengan 0.014504 pound-force/inci2

1 hektopaskal sama dengan 0.75006 torr

1 hektopaskal sama dengan 1 milibar

1 hektopaskal sama dengan 1,000 mikrobar

1 hektopaskal sama dengan 0.075006 centimeter raksa (0oC)

1 hektopaskal sama dengan 0.75006 milimeter raksa (0oC)

1 hektopaskal sama dengan 0.02953 inci raksa (32oF)

1 hektopaskal sama dengan 0.029613 inci raksa (60oF)

1 hektopaskal sama dengan 1.0197 centimeter air (4oC)

1 hektopaskal sama dengan 10.197 milimeter air (4oC)

1 hektopaskal sama dengan 0.40147 inci air (4oC)

1 hektopaskal sama dengan 0.033456 kaki air (4oC)

1 hektopaskal sama dengan 0.40186 inci air (60oF)

1 hektopaskal sama dengan 0.033488 kaki air (60oF)

1 hektopaskal sama dengan 0.0010197 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Hektopaskal (LT f/ft2 ke hPa):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Hektopaskal (LT f/ft2 ke hPa)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) hektopaskal (hPa)
0.01 LT f/ft2 10.725 hPa
0.1 LT f/ft2 107.25 hPa
1 LT f/ft2 1,072.5 hPa
2 LT f/ft2 2,145 hPa
3 LT f/ft2 3,217.5 hPa
4 LT f/ft2 4,290.1 hPa
5 LT f/ft2 5,362.6 hPa
6 LT f/ft2 6,435.1 hPa
7 LT f/ft2 7,507.6 hPa
8 LT f/ft2 8,580.1 hPa
9 LT f/ft2 9,652.6 hPa
10 LT f/ft2 10,725 hPa
20 LT f/ft2 21,450 hPa
25 LT f/ft2 26,813 hPa
50 LT f/ft2 53,626 hPa
75 LT f/ft2 80,438 hPa
100 LT f/ft2 107,250 hPa
250 LT f/ft2 268,130 hPa
500 LT f/ft2 536,260 hPa
750 LT f/ft2 804,380 hPa
1,000 LT f/ft2 1,072,500 hPa
100,000 LT f/ft2 107,250,000 hPa
1,000,000,000 LT f/ft2 1,072,500,000,000 hPa
1,000,000,000,000 LT f/ft2 1,072,500,000,000,000 hPa

Tabel Konversi Hektopaskal ke Ton-force(long)/kaki2 (hPa ke LT f/ft2)

hektopaskal (hPa) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 hPa 0.0000093239 LT f/ft2
0.1 hPa 0.000093239 LT f/ft2
1 hPa 0.00093239 LT f/ft2
2 hPa 0.0018648 LT f/ft2
3 hPa 0.0027972 LT f/ft2
4 hPa 0.0037296 LT f/ft2
5 hPa 0.004662 LT f/ft2
6 hPa 0.0055943 LT f/ft2
7 hPa 0.0065267 LT f/ft2
8 hPa 0.0074591 LT f/ft2
9 hPa 0.0083915 LT f/ft2
10 hPa 0.0093239 LT f/ft2
20 hPa 0.018648 LT f/ft2
25 hPa 0.02331 LT f/ft2
50 hPa 0.04662 LT f/ft2
75 hPa 0.069929 LT f/ft2
100 hPa 0.093239 LT f/ft2
250 hPa 0.2331 LT f/ft2
500 hPa 0.4662 LT f/ft2
750 hPa 0.69929 LT f/ft2
1,000 hPa 0.93239 LT f/ft2
100,000 hPa 93.239 LT f/ft2
1,000,000,000 hPa 932,390 LT f/ft2
1,000,000,000,000 hPa 932,390,000 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Hektopaskal (LT f/ft2 ke hPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke hektopaskal (85 LT f/ft2 ke hPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke hektopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke hPa)
  Dengan x adalah nilai dalam hektopaskal (hPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1072.5 hektopaskal (1 LT f/ft2 setara dengan 1072.5 hPa). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 1072.5 hektopaskal (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 1072.5 hPa)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 1072.5 hektopaskal (hPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke hektopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke hPa): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 1072.5 hektopaskal (hPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 91164 hektopaskal (85 LT f/ft2 setara dengan 91164 hPa). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 91164 hektopaskal (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 91164 hPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸