Konversi ton-force(short)/kaki2 ke milipaskal (tf/ft² ke mPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • milipaskal [mPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]
Copy
_
Copy
 • milipaskal [mPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]

Ton-force(short)/kaki2 ke Milipaskal (tf/ft2 ke mPa)

Ton-force(short)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: tf/ft2)

Ton-force(short)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(short)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan tf/ft2. Nilai dari 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761 paskal. Dalam hubungannya dengan milipaskal, 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761000 milipaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 paskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.95761 bar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pon/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.013889 kip/inch2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.94508 atmosfir

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-14 exapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-11 petapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-8 terapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.000095761 gigapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 megapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 hektopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576.1 dekapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 desipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576,100 centipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000 milipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000 mikropaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 newton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761 newton/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 newton/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilonewton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 dyne/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,764.9 kilogram-force/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0097649 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.49 gram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0069445 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.89286 ton-force(long)/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0062004 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 2,000 pound-force/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pound-force/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.26 torr

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 milibar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 mikrobar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 71.827 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.27 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.278 inci raksa (32oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.358 inci raksa (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.51 centimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,765.1 milimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.45 inci air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.038 kaki air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.82 inci air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.069 kaki air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 atm teknikal

Milipaskal (Simbol atau Singkatan: mPa)

Milipaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Milipaskal disingkat atau disimbolkan dengan mPa. Nilai dari 1 milipaskal setara dengan 0.001 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(short)/kaki2, 1 milipaskal setara dengan 1.0443e-8 ton-force(short)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milipaskal sama dengan 0.001 paskal

1 milipaskal sama dengan 0.000001 kilopaskal

1 milipaskal sama dengan 1e-8 bar

1 milipaskal sama dengan 1.4504e-7 pon/inci2

1 milipaskal sama dengan 1.4504e-10 kip/inch2

1 milipaskal sama dengan 9.8692e-9 atmosfir

1 milipaskal sama dengan 1e-21 exapaskal

1 milipaskal sama dengan 1e-18 petapaskal

1 milipaskal sama dengan 1e-15 terapaskal

1 milipaskal sama dengan 1e-12 gigapaskal

1 milipaskal sama dengan 1e-9 megapaskal

1 milipaskal sama dengan 0.00001 hektopaskal

1 milipaskal sama dengan 0.0001 dekapaskal

1 milipaskal sama dengan 0.01 desipaskal

1 milipaskal sama dengan 0.1 centipaskal

1 milipaskal sama dengan 1,000 mikropaskal

1 milipaskal sama dengan 1,000,000 nanopaskal

1 milipaskal sama dengan 1,000,000,000 pikopaskal

1 milipaskal sama dengan 0.001 newton/meter2

1 milipaskal sama dengan 1e-7 newton/centimeter2

1 milipaskal sama dengan 1e-9 newton/milimeter2

1 milipaskal sama dengan 0.000001 kilonewton/meter2

1 milipaskal sama dengan 0.01 dyne/centimeter2

1 milipaskal sama dengan 0.00010197 kilogram-force/meter2

1 milipaskal sama dengan 1.0197e-8 kilogram-force/centimeter2

1 milipaskal sama dengan 1.0197e-10 kilogram-force/milimeter2

1 milipaskal sama dengan 0.000010197 gram-force/centimeter2

1 milipaskal sama dengan 1.0443e-8 ton-force(short)/kaki2

1 milipaskal sama dengan 7.2519e-11 ton-force(short)/inci2

1 milipaskal sama dengan 9.3239e-9 ton-force(long)/kaki2

1 milipaskal sama dengan 6.4749e-11 ton-force(long)/inci2

1 milipaskal sama dengan 0.000020885 pound-force/kaki2

1 milipaskal sama dengan 1.4504e-7 pound-force/inci2

1 milipaskal sama dengan 0.0000075006 torr

1 milipaskal sama dengan 0.00001 milibar

1 milipaskal sama dengan 0.01 mikrobar

1 milipaskal sama dengan 7.5006e-7 centimeter raksa (0oC)

1 milipaskal sama dengan 0.0000075006 milimeter raksa (0oC)

1 milipaskal sama dengan 2.953e-7 inci raksa (32oF)

1 milipaskal sama dengan 2.9613e-7 inci raksa (60oF)

1 milipaskal sama dengan 0.000010197 centimeter air (4oC)

1 milipaskal sama dengan 0.00010197 milimeter air (4oC)

1 milipaskal sama dengan 0.0000040147 inci air (4oC)

1 milipaskal sama dengan 3.3456e-7 kaki air (4oC)

1 milipaskal sama dengan 0.0000040186 inci air (60oF)

1 milipaskal sama dengan 3.3488e-7 kaki air (60oF)

1 milipaskal sama dengan 1.0197e-8 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Milipaskal (tf/ft2 ke mPa):

Tabel Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Milipaskal (tf/ft2 ke mPa)

ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) milipaskal (mPa)
0.01 tf/ft2 957,610 mPa
0.1 tf/ft2 9,576,100 mPa
1 tf/ft2 95,761,000 mPa
2 tf/ft2 191,520,000 mPa
3 tf/ft2 287,280,000 mPa
4 tf/ft2 383,040,000 mPa
5 tf/ft2 478,800,000 mPa
6 tf/ft2 574,560,000 mPa
7 tf/ft2 670,320,000 mPa
8 tf/ft2 766,090,000 mPa
9 tf/ft2 861,850,000 mPa
10 tf/ft2 957,610,000 mPa
20 tf/ft2 1,915,200,000 mPa
25 tf/ft2 2,394,000,000 mPa
50 tf/ft2 4,788,000,000 mPa
75 tf/ft2 7,182,100,000 mPa
100 tf/ft2 9,576,100,000 mPa
250 tf/ft2 23,940,000,000 mPa
500 tf/ft2 47,880,000,000 mPa
750 tf/ft2 71,821,000,000 mPa
1,000 tf/ft2 95,761,000,000 mPa
100,000 tf/ft2 9,576,100,000,000 mPa
1,000,000,000 tf/ft2 95,761,000,000,000,000 mPa
1,000,000,000,000 tf/ft2 95,761,000,000,000,000,000 mPa

Tabel Konversi Milipaskal ke Ton-force(short)/kaki2 (mPa ke tf/ft2)

milipaskal (mPa) ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2)
0.01 mPa 1.0443e-10 tf/ft2
0.1 mPa 1.0443e-9 tf/ft2
1 mPa 1.0443e-8 tf/ft2
2 mPa 2.0885e-8 tf/ft2
3 mPa 3.1328e-8 tf/ft2
4 mPa 4.1771e-8 tf/ft2
5 mPa 5.2214e-8 tf/ft2
6 mPa 6.2656e-8 tf/ft2
7 mPa 7.3099e-8 tf/ft2
8 mPa 8.3542e-8 tf/ft2
9 mPa 9.3984e-8 tf/ft2
10 mPa 1.0443e-7 tf/ft2
20 mPa 2.0885e-7 tf/ft2
25 mPa 2.6107e-7 tf/ft2
50 mPa 5.2214e-7 tf/ft2
75 mPa 7.832e-7 tf/ft2
100 mPa 0.0000010443 tf/ft2
250 mPa 0.0000026107 tf/ft2
500 mPa 0.0000052214 tf/ft2
750 mPa 0.000007832 tf/ft2
1,000 mPa 0.000010443 tf/ft2
100,000 mPa 0.0010443 tf/ft2
1,000,000,000 mPa 10.443 tf/ft2
1,000,000,000,000 mPa 10,443 tf/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Milipaskal (tf/ft2 ke mPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(short)/kaki2 ke milipaskal (85 tf/ft2 ke mPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke milipaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke mPa)
  Dengan x adalah nilai dalam milipaskal (mPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761000 milipaskal (1 tf/ft2 setara dengan 95761000 mPa). Atau:
  1 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 95761000 milipaskal (1 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 95761000 mPa)
 3. 85 ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 95761000 milipaskal (mPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke milipaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke mPa): 85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> (tf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 95761000 milipaskal (mPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 8139700000 milipaskal (85 tf/ft2 setara dengan 8139700000 mPa). Atau:
  85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 8139700000 milipaskal (85 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 8139700000 mPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸