Konversi ton-force(short)/kaki2 ke petapaskal (tf/ft² ke PPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • petapaskal [PPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]
Copy
_
Copy
 • petapaskal [PPa]
 • ton-force(short)/kaki2 [tf/ft2]

Ton-force(short)/kaki2 ke Petapaskal (tf/ft2 ke PPa)

Ton-force(short)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: tf/ft2)

Ton-force(short)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(short)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan tf/ft2. Nilai dari 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 95761 paskal. Dalam hubungannya dengan petapaskal, 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 9.5761e-11 petapaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 paskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.95761 bar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pon/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.013889 kip/inch2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.94508 atmosfir

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-14 exapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-11 petapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761e-8 terapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.000095761 gigapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 megapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 hektopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576.1 dekapaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 desipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,576,100 centipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000 milipaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000 mikropaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95,761 newton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9.5761 newton/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.095761 newton/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 95.761 kilonewton/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 dyne/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,764.9 kilogram-force/meter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0097649 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.49 gram-force/centimeter2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0069445 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.89286 ton-force(long)/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.0062004 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 2,000 pound-force/kaki2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 13.889 pound-force/inci2

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.26 torr

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957.61 milibar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 957,610 mikrobar

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 71.827 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 718.27 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.278 inci raksa (32oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 28.358 inci raksa (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 976.51 centimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 9,765.1 milimeter air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.45 inci air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.038 kaki air (4oC)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 384.82 inci air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 32.069 kaki air (60oF)

1 ton-force(short)/kaki2 sama dengan 0.97649 atm teknikal

Petapaskal (Simbol atau Singkatan: PPa)

Petapaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Petapaskal disingkat atau disimbolkan dengan PPa. Nilai dari 1 petapaskal setara dengan 1000000000000000 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(short)/kaki2, 1 petapaskal setara dengan 10443000000 ton-force(short)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 paskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000 kilopaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000 bar

1 petapaskal sama dengan 145,040,000,000 pon/inci2

1 petapaskal sama dengan 145,040,000 kip/inch2

1 petapaskal sama dengan 9,869,200,000 atmosfir

1 petapaskal sama dengan 0.001 exapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000 terapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000 gigapaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000 megapaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000 hektopaskal

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000,000 dekapaskal

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 desipaskal

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000,000,000 centipaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milipaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+21 mikropaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+24 nanopaskal

1 petapaskal sama dengan 1e+27 pikopaskal

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 newton/meter2

1 petapaskal sama dengan 100,000,000,000 newton/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000 newton/milimeter2

1 petapaskal sama dengan 1,000,000,000,000 kilonewton/meter2

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 dyne/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 101,970,000,000,000 kilogram-force/meter2

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000 kilogram-force/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 101,970,000 kilogram-force/milimeter2

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000,000 gram-force/centimeter2

1 petapaskal sama dengan 10,443,000,000 ton-force(short)/kaki2

1 petapaskal sama dengan 72,519,000 ton-force(short)/inci2

1 petapaskal sama dengan 9,323,900,000 ton-force(long)/kaki2

1 petapaskal sama dengan 64,749,000 ton-force(long)/inci2

1 petapaskal sama dengan 20,885,000,000,000 pound-force/kaki2

1 petapaskal sama dengan 145,040,000,000 pound-force/inci2

1 petapaskal sama dengan 7,500,600,000,000 torr

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000 milibar

1 petapaskal sama dengan 10,000,000,000,000,000 mikrobar

1 petapaskal sama dengan 750,060,000,000 centimeter raksa (0oC)

1 petapaskal sama dengan 7,500,600,000,000 milimeter raksa (0oC)

1 petapaskal sama dengan 295,300,000,000 inci raksa (32oF)

1 petapaskal sama dengan 296,130,000,000 inci raksa (60oF)

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000,000 centimeter air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 101,970,000,000,000 milimeter air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 4,014,700,000,000 inci air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 334,560,000,000 kaki air (4oC)

1 petapaskal sama dengan 4,018,600,000,000 inci air (60oF)

1 petapaskal sama dengan 334,880,000,000 kaki air (60oF)

1 petapaskal sama dengan 10,197,000,000 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Petapaskal (tf/ft2 ke PPa):

Tabel Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Petapaskal (tf/ft2 ke PPa)

ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) petapaskal (PPa)
0.01 tf/ft2 9.5761e-13 PPa
0.1 tf/ft2 9.5761e-12 PPa
1 tf/ft2 9.5761e-11 PPa
2 tf/ft2 1.9152e-10 PPa
3 tf/ft2 2.8728e-10 PPa
4 tf/ft2 3.8304e-10 PPa
5 tf/ft2 4.788e-10 PPa
6 tf/ft2 5.7456e-10 PPa
7 tf/ft2 6.7032e-10 PPa
8 tf/ft2 7.6609e-10 PPa
9 tf/ft2 8.6185e-10 PPa
10 tf/ft2 9.5761e-10 PPa
20 tf/ft2 1.9152e-9 PPa
25 tf/ft2 2.394e-9 PPa
50 tf/ft2 4.788e-9 PPa
75 tf/ft2 7.1821e-9 PPa
100 tf/ft2 9.5761e-9 PPa
250 tf/ft2 2.394e-8 PPa
500 tf/ft2 4.788e-8 PPa
750 tf/ft2 7.1821e-8 PPa
1,000 tf/ft2 9.5761e-8 PPa
100,000 tf/ft2 0.0000095761 PPa
1,000,000,000 tf/ft2 0.095761 PPa
1,000,000,000,000 tf/ft2 95.761 PPa

Tabel Konversi Petapaskal ke Ton-force(short)/kaki2 (PPa ke tf/ft2)

petapaskal (PPa) ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2)
0.01 PPa 104,430,000 tf/ft2
0.1 PPa 1,044,300,000 tf/ft2
1 PPa 10,443,000,000 tf/ft2
2 PPa 20,885,000,000 tf/ft2
3 PPa 31,328,000,000 tf/ft2
4 PPa 41,771,000,000 tf/ft2
5 PPa 52,214,000,000 tf/ft2
6 PPa 62,656,000,000 tf/ft2
7 PPa 73,099,000,000 tf/ft2
8 PPa 83,542,000,000 tf/ft2
9 PPa 93,984,000,000 tf/ft2
10 PPa 104,430,000,000 tf/ft2
20 PPa 208,850,000,000 tf/ft2
25 PPa 261,070,000,000 tf/ft2
50 PPa 522,140,000,000 tf/ft2
75 PPa 783,200,000,000 tf/ft2
100 PPa 1,044,300,000,000 tf/ft2
250 PPa 2,610,700,000,000 tf/ft2
500 PPa 5,221,400,000,000 tf/ft2
750 PPa 7,832,000,000,000 tf/ft2
1,000 PPa 10,443,000,000,000 tf/ft2
100,000 PPa 1,044,300,000,000,000 tf/ft2
1,000,000,000 PPa 10,443,000,000,000,000,000 tf/ft2
1,000,000,000,000 PPa 1.0443e+22 tf/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(short)/kaki2 ke Petapaskal (tf/ft2 ke PPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(short)/kaki2 ke petapaskal (85 tf/ft2 ke PPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke petapaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke PPa)
  Dengan x adalah nilai dalam petapaskal (PPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 9.5761e-11 petapaskal (1 tf/ft2 setara dengan 9.5761e-11 PPa). Atau:
  1 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 9.5761e-11 petapaskal (1 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 9.5761e-11 PPa)
 3. 85 ton-force(short)/kaki2 (tf/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 9.5761e-11 petapaskal (PPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> ke petapaskal (tf/ft<sup>2</sup> ke PPa): 85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> (tf/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 9.5761e-11 petapaskal (PPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(short)/kaki2 setara dengan 8.1397e-9 petapaskal (85 tf/ft2 setara dengan 8.1397e-9 PPa). Atau:
  85 ton-force(short)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 8.1397e-9 petapaskal (85 tf/ft<sup>2</sup> setara dengan 8.1397e-9 PPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸