Konversi faktor konduktivitas ke abmho/meter (CF ke abmho/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • abmho/meter [abmho/m]
  • faktor konduktivitas [CF]
Copy
_
Copy
  • abmho/meter [abmho/m]
  • faktor konduktivitas [CF]

Faktor konduktivitas ke Abmho/meter (CF ke abmho/m)

Faktor konduktivitas (Simbol atau Singkatan: CF)

Faktor konduktivitas adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas listrik. Faktor konduktivitas disingkat atau disimbolkan dengan CF. Nilai dari 1 faktor konduktivitas setara dengan 0.001 siemens/meter. Dalam hubungannya dengan abmho/meter, 1 faktor konduktivitas setara dengan 1e-12 abmho/meter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 faktor konduktivitas sama dengan 0.001 siemens/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 1,000,000,000 pikosiemens/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 0.001 mho/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 0.00001 mho/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 1e-12 abmho/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 1e-14 abmho/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 898,750,000 statmho/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 8,987,500 statmho/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 0.00001 siemens/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 1 milisiemens/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 0.01 milisiemens/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 1,000 mikrosiemens/meter

1 faktor konduktivitas sama dengan 10 mikrosiemens/centimeter

1 faktor konduktivitas sama dengan 10 satuan konduktifitas elektrik

1 faktor konduktivitas sama dengan 7 parts per million, 700 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 5 parts per million, 500 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 6.4 parts per million, 640 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 6.4 TDS, parts per million, 640 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 5.5 TDS, parts per million, 550 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 5 TDS, parts per million, 500 scale

1 faktor konduktivitas sama dengan 7 TDS, parts per million, 700 scale

Abmho/meter (Simbol atau Singkatan: abmho/m)

Abmho/meter adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas listrik. Abmho/meter disingkat atau disimbolkan dengan abmho/m. Nilai dari 1 abmho/meter setara dengan 1000000000 siemens/meter. Dalam hubungannya dengan faktor konduktivitas, 1 abmho/meter setara dengan 1000000000000 faktor konduktivitas.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abmho/meter sama dengan 1,000,000,000 siemens/meter

1 abmho/meter sama dengan 1e+21 pikosiemens/meter

1 abmho/meter sama dengan 1,000,000,000 mho/meter

1 abmho/meter sama dengan 10,000,000 mho/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 0.01 abmho/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 898,750,000,000,000,000,000 statmho/meter

1 abmho/meter sama dengan 8,987,500,000,000,000,000 statmho/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 10,000,000 siemens/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 1,000,000,000,000 milisiemens/meter

1 abmho/meter sama dengan 10,000,000,000 milisiemens/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrosiemens/meter

1 abmho/meter sama dengan 10,000,000,000,000 mikrosiemens/centimeter

1 abmho/meter sama dengan 10,000,000,000,000 satuan konduktifitas elektrik

1 abmho/meter sama dengan 1,000,000,000,000 faktor konduktivitas

1 abmho/meter sama dengan 7,000,000,000,000 parts per million, 700 scale

1 abmho/meter sama dengan 5,000,000,000,000 parts per million, 500 scale

1 abmho/meter sama dengan 6,400,000,000,000 parts per million, 640 scale

1 abmho/meter sama dengan 6,400,000,000,000 TDS, parts per million, 640 scale

1 abmho/meter sama dengan 5,500,000,000,000 TDS, parts per million, 550 scale

1 abmho/meter sama dengan 5,000,000,000,000 TDS, parts per million, 500 scale

1 abmho/meter sama dengan 7,000,000,000,000 TDS, parts per million, 700 scale

Cara Konversi Faktor konduktivitas ke Abmho/meter (CF ke abmho/m):

Tabel Konversi Faktor konduktivitas ke Abmho/meter (CF ke abmho/m)

faktor konduktivitas (CF) abmho/meter (abmho/m)
0.01 CF 1e-14 abmho/m
0.1 CF 1e-13 abmho/m
1 CF 1e-12 abmho/m
2 CF 2e-12 abmho/m
3 CF 3e-12 abmho/m
4 CF 4e-12 abmho/m
5 CF 5e-12 abmho/m
6 CF 6e-12 abmho/m
7 CF 7e-12 abmho/m
8 CF 8e-12 abmho/m
9 CF 9e-12 abmho/m
10 CF 1e-11 abmho/m
20 CF 2e-11 abmho/m
25 CF 2.5e-11 abmho/m
50 CF 5e-11 abmho/m
75 CF 7.5e-11 abmho/m
100 CF 1e-10 abmho/m
250 CF 2.5e-10 abmho/m
500 CF 5e-10 abmho/m
750 CF 7.5e-10 abmho/m
1,000 CF 1e-9 abmho/m
100,000 CF 1e-7 abmho/m
1,000,000,000 CF 0.001 abmho/m
1,000,000,000,000 CF 1 abmho/m

Tabel Konversi Abmho/meter ke Faktor konduktivitas (abmho/m ke CF)

abmho/meter (abmho/m) faktor konduktivitas (CF)
0.01 abmho/m 10,000,000,000 CF
0.1 abmho/m 100,000,000,000 CF
1 abmho/m 1,000,000,000,000 CF
2 abmho/m 2,000,000,000,000 CF
3 abmho/m 3,000,000,000,000 CF
4 abmho/m 4,000,000,000,000 CF
5 abmho/m 5,000,000,000,000 CF
6 abmho/m 6,000,000,000,000 CF
7 abmho/m 7,000,000,000,000 CF
8 abmho/m 8,000,000,000,000 CF
9 abmho/m 9,000,000,000,000 CF
10 abmho/m 10,000,000,000,000 CF
20 abmho/m 20,000,000,000,000 CF
25 abmho/m 25,000,000,000,000 CF
50 abmho/m 50,000,000,000,000 CF
75 abmho/m 75,000,000,000,000 CF
100 abmho/m 100,000,000,000,000 CF
250 abmho/m 250,000,000,000,000 CF
500 abmho/m 500,000,000,000,000 CF
750 abmho/m 750,000,000,000,000 CF
1,000 abmho/m 1,000,000,000,000,000 CF
100,000 abmho/m 100,000,000,000,000,000 CF
1,000,000,000 abmho/m 1e+21 CF
1,000,000,000,000 abmho/m 1e+24 CF

Langkah-langkah Konversi Faktor konduktivitas ke Abmho/meter (CF ke abmho/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 79 faktor konduktivitas ke abmho/meter (79 CF ke abmho/m).
  2. 1 faktor konduktivitas setara dengan 1e-12 abmho/meter (1 CF setara dengan 1e-12 abmho/m).
  3. 79 faktor konduktivitas (CF) setara dengan 79 dikalikan dengan 1e-12 abmho/meter (abmho/m).
  4. Diperoleh 79 faktor konduktivitas setara dengan 7.9e-11 abmho/meter (79 CF setara dengan 7.9e-11 abmho/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸