Konversi akre kaki/jam ke galon (UK)/hari (ac ft/h ke gal (UK)/d)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • galon (UK)/hari [gal (UK)/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]
Copy
_
Copy
  • galon (UK)/hari [gal (UK)/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]

Akre kaki/jam ke Galon (UK)/hari (ac ft/h ke gal (UK)/d)

Akre kaki/jam (Simbol atau Singkatan: ac ft/h)

Akre kaki/jam adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/jam disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/h. Nilai dari 1 akre kaki/jam setara dengan 0.34264 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan galon (UK)/hari, 1 akre kaki/jam setara dengan 6511900 galon (UK)/hari.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/jam sama dengan 0.34264 meter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604 meter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233.5 meter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20.558 meter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 centimeter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 centimeter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000 liter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500 liter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558 liter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342.64 liter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 mililiter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 mililiter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 mililiter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 mililiter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 7,820,500 galon (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 325,850 galon (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 5,430.9 galon (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 90.515 galon (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 6,511,900 galon (UK)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 271,330 galon (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 4,522.2 galon (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 75.369 galon (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 186.2 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 186,200 barrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 7,758.4 barrel (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 129.31 barrel (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 2.1551 barrel (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 8,760 akre kaki/tahun

1 akre kaki/jam sama dengan 24 akre kaki/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 10,454 100 kaki³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 435.6 100 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 7.26 100 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 41,709,000 ons/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 695,150 ons/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 11,586 ons/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,413,000 ons (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 723,540 ons (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12,059 ons (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 1,613.3 yard³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 26.889 yard³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 0.44815 yard³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,560 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 726 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12.1 kaki³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 75,272,000 inci³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 1,254,500 inci³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 20,909 inci³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 558.48 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 33,509 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 2,010,500 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 48,252,000 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 253.32 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 15,199 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 911,950 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 21,887,000 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Galon (UK)/hari (Simbol atau Singkatan: gal (UK)/d)

Galon (UK)/hari adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Galon (UK)/hari disingkat atau disimbolkan dengan gal (UK)/d. Nilai dari 1 galon (UK)/hari setara dengan 5.2617e-8 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/jam, 1 galon (UK)/hari setara dengan 1.5357e-7 akre kaki/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 galon (UK)/hari sama dengan 5.2617e-8 meter³/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0045461 meter³/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.00018942 meter³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000003157 meter³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 4,546.1 centimeter³/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 189.42 centimeter³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 3.157 centimeter³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.052617 centimeter³/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 4.5461 liter/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.18942 liter/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.003157 liter/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000052617 liter/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 4,546.1 mililiter/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 189.42 mililiter/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 3.157 mililiter/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.052617 mililiter/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 1.2009 galon (US)/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.05004 galon (US)/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.00083399 galon (US)/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0000139 galon (US)/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.041667 galon (UK)/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.00069444 galon (UK)/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000011574 galon (UK)/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000028594 kilobarrel (US)/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.028594 barrel (US)/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0011914 barrel (US)/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000019857 barrel (US)/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 3.3095e-7 barrel (US)/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0013452 akre kaki/tahun

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0000036856 akre kaki/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 1.5357e-7 akre kaki/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0016054 100 kaki³/hari

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000066893 100 kaki³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0000011149 100 kaki³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 6.4051 ons/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.10675 ons/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0017792 ons/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 6.6667 ons (UK)/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.11111 ons (UK)/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0018519 ons (UK)/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.00024775 yard³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0000041292 yard³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 6.882e-8 yard³/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0066893 kaki³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.00011149 kaki³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0000018581 kaki³/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 11.559 inci³/jam

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.19265 inci³/menit

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0032109 inci³/detik

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000085762 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0051457 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.30874 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 7.4099 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.000038901 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.0023341 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 0.14004 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (UK)/hari sama dengan 3.3611 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Cara Konversi Akre kaki/jam ke Galon (UK)/hari (ac ft/h ke gal (UK)/d):

Tabel Konversi Akre kaki/jam ke Galon (UK)/hari (ac ft/h ke gal (UK)/d)

akre kaki/jam (ac ft/h) galon (UK)/hari (gal (UK)/d)
0.01 ac ft/h 65,119 gal (UK)/d
0.1 ac ft/h 651,190 gal (UK)/d
1 ac ft/h 6,511,900 gal (UK)/d
2 ac ft/h 13,024,000 gal (UK)/d
3 ac ft/h 19,536,000 gal (UK)/d
4 ac ft/h 26,048,000 gal (UK)/d
5 ac ft/h 32,559,000 gal (UK)/d
6 ac ft/h 39,071,000 gal (UK)/d
7 ac ft/h 45,583,000 gal (UK)/d
8 ac ft/h 52,095,000 gal (UK)/d
9 ac ft/h 58,607,000 gal (UK)/d
10 ac ft/h 65,119,000 gal (UK)/d
20 ac ft/h 130,240,000 gal (UK)/d
25 ac ft/h 162,800,000 gal (UK)/d
50 ac ft/h 325,590,000 gal (UK)/d
75 ac ft/h 488,390,000 gal (UK)/d
100 ac ft/h 651,190,000 gal (UK)/d
250 ac ft/h 1,628,000,000 gal (UK)/d
500 ac ft/h 3,255,900,000 gal (UK)/d
750 ac ft/h 4,883,900,000 gal (UK)/d
1,000 ac ft/h 6,511,900,000 gal (UK)/d
100,000 ac ft/h 651,190,000,000 gal (UK)/d
1,000,000,000 ac ft/h 6,511,900,000,000,000 gal (UK)/d
1,000,000,000,000 ac ft/h 6,511,900,000,000,000,000 gal (UK)/d

Tabel Konversi Galon (UK)/hari ke Akre kaki/jam (gal (UK)/d ke ac ft/h)

galon (UK)/hari (gal (UK)/d) akre kaki/jam (ac ft/h)
0.01 gal (UK)/d 1.5357e-9 ac ft/h
0.1 gal (UK)/d 1.5357e-8 ac ft/h
1 gal (UK)/d 1.5357e-7 ac ft/h
2 gal (UK)/d 3.0713e-7 ac ft/h
3 gal (UK)/d 4.607e-7 ac ft/h
4 gal (UK)/d 6.1426e-7 ac ft/h
5 gal (UK)/d 7.6783e-7 ac ft/h
6 gal (UK)/d 9.2139e-7 ac ft/h
7 gal (UK)/d 0.000001075 ac ft/h
8 gal (UK)/d 0.0000012285 ac ft/h
9 gal (UK)/d 0.0000013821 ac ft/h
10 gal (UK)/d 0.0000015357 ac ft/h
20 gal (UK)/d 0.0000030713 ac ft/h
25 gal (UK)/d 0.0000038391 ac ft/h
50 gal (UK)/d 0.0000076783 ac ft/h
75 gal (UK)/d 0.000011517 ac ft/h
100 gal (UK)/d 0.000015357 ac ft/h
250 gal (UK)/d 0.000038391 ac ft/h
500 gal (UK)/d 0.000076783 ac ft/h
750 gal (UK)/d 0.00011517 ac ft/h
1,000 gal (UK)/d 0.00015357 ac ft/h
100,000 gal (UK)/d 0.015357 ac ft/h
1,000,000,000 gal (UK)/d 153.57 ac ft/h
1,000,000,000,000 gal (UK)/d 153,570 ac ft/h

Langkah-langkah Konversi Akre kaki/jam ke Galon (UK)/hari (ac ft/h ke gal (UK)/d)

  1. Contoh Soal: Konversi 600 akre kaki/jam ke galon (UK)/hari (600 ac ft/h ke gal (UK)/d).
  2. 1 akre kaki/jam setara dengan 6511900 galon (UK)/hari (1 ac ft/h setara dengan 6511900 gal (UK)/d).
  3. 600 akre kaki/jam (ac ft/h) setara dengan 600 dikalikan dengan 6511900 galon (UK)/hari (gal (UK)/d).
  4. Diperoleh 600 akre kaki/jam setara dengan 3907100000 galon (UK)/hari (600 ac ft/h setara dengan 3907100000 gal (UK)/d).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸