Konversi akre kaki/jam ke galon (US)/hari (ac ft/h ke gal (US)/d)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • galon (US)/hari [gal (US)/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]
Copy
_
Copy
  • galon (US)/hari [gal (US)/d]
  • akre kaki/jam [ac ft/h]

Akre kaki/jam ke Galon (US)/hari (ac ft/h ke gal (US)/d)

Akre kaki/jam (Simbol atau Singkatan: ac ft/h)

Akre kaki/jam adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Akre kaki/jam disingkat atau disimbolkan dengan ac ft/h. Nilai dari 1 akre kaki/jam setara dengan 0.34264 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan galon (US)/hari, 1 akre kaki/jam setara dengan 7820500 galon (US)/hari.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 akre kaki/jam sama dengan 0.34264 meter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604 meter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233.5 meter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20.558 meter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 centimeter³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 centimeter³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 centimeter³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 centimeter³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000 liter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500 liter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558 liter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342.64 liter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 29,604,000,000 mililiter/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 1,233,500,000 mililiter/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 20,558,000 mililiter/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 342,640 mililiter/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 7,820,500 galon (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 325,850 galon (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 5,430.9 galon (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 90.515 galon (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 6,511,900 galon (UK)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 271,330 galon (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 4,522.2 galon (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 75.369 galon (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 186.2 kilobarrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 186,200 barrel (US)/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 7,758.4 barrel (US)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 129.31 barrel (US)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 2.1551 barrel (US)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 8,760 akre kaki/tahun

1 akre kaki/jam sama dengan 24 akre kaki/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 10,454 100 kaki³/hari

1 akre kaki/jam sama dengan 435.6 100 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 7.26 100 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 41,709,000 ons/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 695,150 ons/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 11,586 ons/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,413,000 ons (UK)/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 723,540 ons (UK)/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12,059 ons (UK)/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 1,613.3 yard³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 26.889 yard³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 0.44815 yard³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 43,560 kaki³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 726 kaki³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 12.1 kaki³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 75,272,000 inci³/jam

1 akre kaki/jam sama dengan 1,254,500 inci³/menit

1 akre kaki/jam sama dengan 20,909 inci³/detik

1 akre kaki/jam sama dengan 558.48 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 33,509 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 2,010,500 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 48,252,000 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 253.32 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 15,199 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 911,950 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 akre kaki/jam sama dengan 21,887,000 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Galon (US)/hari (Simbol atau Singkatan: gal (US)/d)

Galon (US)/hari adalah suatu satuan dari besaran kecepatan aliran volumetrik. Galon (US)/hari disingkat atau disimbolkan dengan gal (US)/d. Nilai dari 1 galon (US)/hari setara dengan 4.3813e-8 meter³/detik. Dalam hubungannya dengan akre kaki/jam, 1 galon (US)/hari setara dengan 1.2787e-7 akre kaki/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 galon (US)/hari sama dengan 4.3813e-8 meter³/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0037854 meter³/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00015773 meter³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000026288 meter³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 3,785.4 centimeter³/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 157.73 centimeter³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 2.6288 centimeter³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.043813 centimeter³/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 3.7854 liter/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.15773 liter/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0026288 liter/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000043813 liter/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 3,785.4 mililiter/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 157.73 mililiter/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 2.6288 mililiter/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.043813 mililiter/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.041667 galon (US)/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00069444 galon (US)/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000011574 galon (US)/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.83267 galon (UK)/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.034695 galon (UK)/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00057825 galon (UK)/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000096374 galon (UK)/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00002381 kilobarrel (US)/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.02381 barrel (US)/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00099206 barrel (US)/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000016534 barrel (US)/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 2.7557e-7 barrel (US)/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0011201 akre kaki/tahun

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000030689 akre kaki/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 1.2787e-7 akre kaki/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0013368 100 kaki³/hari

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000557 100 kaki³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 9.2834e-7 100 kaki³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 5.3333 ons/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.088889 ons/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0014815 ons/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 5.5512 ons (UK)/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.092519 ons (UK)/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.001542 ons (UK)/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0002063 yard³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000034383 yard³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 5.7305e-8 yard³/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.00557 kaki³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000092834 kaki³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0000015472 kaki³/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 9.625 inci³/jam

1 galon (US)/hari sama dengan 0.16042 inci³/menit

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0026736 inci³/detik

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000071412 pon/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0042847 pon/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 0.25708 pon/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 6.17 pon/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 0.000032392 kilogram/detik (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 0.0019435 kilogram/menit (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 0.11661 kilogram/jam (Gasoline pada 15.5%b0C)

1 galon (US)/hari sama dengan 2.7987 kilogram/hari (Gasoline pada 15.5%b0C)

Cara Konversi Akre kaki/jam ke Galon (US)/hari (ac ft/h ke gal (US)/d):

Tabel Konversi Akre kaki/jam ke Galon (US)/hari (ac ft/h ke gal (US)/d)

akre kaki/jam (ac ft/h) galon (US)/hari (gal (US)/d)
0.01 ac ft/h 78,205 gal (US)/d
0.1 ac ft/h 782,050 gal (US)/d
1 ac ft/h 7,820,500 gal (US)/d
2 ac ft/h 15,641,000 gal (US)/d
3 ac ft/h 23,461,000 gal (US)/d
4 ac ft/h 31,282,000 gal (US)/d
5 ac ft/h 39,102,000 gal (US)/d
6 ac ft/h 46,923,000 gal (US)/d
7 ac ft/h 54,743,000 gal (US)/d
8 ac ft/h 62,564,000 gal (US)/d
9 ac ft/h 70,384,000 gal (US)/d
10 ac ft/h 78,205,000 gal (US)/d
20 ac ft/h 156,410,000 gal (US)/d
25 ac ft/h 195,510,000 gal (US)/d
50 ac ft/h 391,020,000 gal (US)/d
75 ac ft/h 586,530,000 gal (US)/d
100 ac ft/h 782,050,000 gal (US)/d
250 ac ft/h 1,955,100,000 gal (US)/d
500 ac ft/h 3,910,200,000 gal (US)/d
750 ac ft/h 5,865,300,000 gal (US)/d
1,000 ac ft/h 7,820,500,000 gal (US)/d
100,000 ac ft/h 782,050,000,000 gal (US)/d
1,000,000,000 ac ft/h 7,820,500,000,000,000 gal (US)/d
1,000,000,000,000 ac ft/h 7,820,500,000,000,000,000 gal (US)/d

Tabel Konversi Galon (US)/hari ke Akre kaki/jam (gal (US)/d ke ac ft/h)

galon (US)/hari (gal (US)/d) akre kaki/jam (ac ft/h)
0.01 gal (US)/d 1.2787e-9 ac ft/h
0.1 gal (US)/d 1.2787e-8 ac ft/h
1 gal (US)/d 1.2787e-7 ac ft/h
2 gal (US)/d 2.5574e-7 ac ft/h
3 gal (US)/d 3.8361e-7 ac ft/h
4 gal (US)/d 5.1148e-7 ac ft/h
5 gal (US)/d 6.3935e-7 ac ft/h
6 gal (US)/d 7.6722e-7 ac ft/h
7 gal (US)/d 8.9509e-7 ac ft/h
8 gal (US)/d 0.000001023 ac ft/h
9 gal (US)/d 0.0000011508 ac ft/h
10 gal (US)/d 0.0000012787 ac ft/h
20 gal (US)/d 0.0000025574 ac ft/h
25 gal (US)/d 0.0000031967 ac ft/h
50 gal (US)/d 0.0000063935 ac ft/h
75 gal (US)/d 0.0000095902 ac ft/h
100 gal (US)/d 0.000012787 ac ft/h
250 gal (US)/d 0.000031967 ac ft/h
500 gal (US)/d 0.000063935 ac ft/h
750 gal (US)/d 0.000095902 ac ft/h
1,000 gal (US)/d 0.00012787 ac ft/h
100,000 gal (US)/d 0.012787 ac ft/h
1,000,000,000 gal (US)/d 127.87 ac ft/h
1,000,000,000,000 gal (US)/d 127,870 ac ft/h

Langkah-langkah Konversi Akre kaki/jam ke Galon (US)/hari (ac ft/h ke gal (US)/d)

  1. Contoh Soal: Konversi 600 akre kaki/jam ke galon (US)/hari (600 ac ft/h ke gal (US)/d).
  2. 1 akre kaki/jam setara dengan 7820500 galon (US)/hari (1 ac ft/h setara dengan 7820500 gal (US)/d).
  3. 600 akre kaki/jam (ac ft/h) setara dengan 600 dikalikan dengan 7820500 galon (US)/hari (gal (US)/d).
  4. Diperoleh 600 akre kaki/jam setara dengan 4692300000 galon (US)/hari (600 ac ft/h setara dengan 4692300000 gal (US)/d).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸