Konversi dyne/centimeter ke erg/centimeter² (dyn/cm ke erg/cm²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dyne/centimeter [dyn/cm]
  • erg/centimeter² [erg/cm²]
Copy
_
Copy
  • dyne/centimeter [dyn/cm]
  • erg/centimeter² [erg/cm²]

Dyne/centimeter ke Erg/centimeter² (dyn/cm ke erg/cm²)

Dyne/centimeter (Simbol atau Singkatan: dyn/cm)

Dyne/centimeter adalah suatu satuan dari besaran tegangan permukaan. Dyne/centimeter disingkat atau disimbolkan dengan dyn/cm. Nilai dari 1 dyne/centimeter setara dengan 0.001 newton/meter. Dalam hubungannya dengan erg/centimeter², 1 dyne/centimeter setara dengan 1 erg/centimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne/centimeter sama dengan 0.001 newton/meter

1 dyne/centimeter sama dengan 1 milinewnon/meter

1 dyne/centimeter sama dengan 0.0010197 gram-force/centimeter

1 dyne/centimeter sama dengan 1 erg/centimeter²

1 dyne/centimeter sama dengan 0.01 erg/milimeter²

1 dyne/centimeter sama dengan 0.00018372 poundal/inci

1 dyne/centimeter sama dengan 0.0000057101 pound-force/inci

Erg/centimeter² (Simbol atau Singkatan: erg/cm²)

Erg/centimeter² adalah suatu satuan dari besaran tegangan permukaan. Erg/centimeter² disingkat atau disimbolkan dengan erg/cm². Nilai dari 1 erg/centimeter² setara dengan 0.001 newton/meter. Dalam hubungannya dengan dyne/centimeter, 1 erg/centimeter² setara dengan 1 dyne/centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 erg/centimeter² sama dengan 0.001 newton/meter

1 erg/centimeter² sama dengan 1 milinewnon/meter

1 erg/centimeter² sama dengan 0.0010197 gram-force/centimeter

1 erg/centimeter² sama dengan 1 dyne/centimeter

1 erg/centimeter² sama dengan 0.01 erg/milimeter²

1 erg/centimeter² sama dengan 0.00018372 poundal/inci

1 erg/centimeter² sama dengan 0.0000057101 pound-force/inci

Cara Konversi Dyne/centimeter ke Erg/centimeter² (dyn/cm ke erg/cm²):

Tabel Konversi Dyne/centimeter ke Erg/centimeter² (dyn/cm ke erg/cm²)

dyne/centimeter (dyn/cm) erg/centimeter² (erg/cm²)
0.01 dyn/cm 0.01 erg/cm²
0.1 dyn/cm 0.1 erg/cm²
1 dyn/cm 1 erg/cm²
2 dyn/cm 2 erg/cm²
3 dyn/cm 3 erg/cm²
4 dyn/cm 4 erg/cm²
5 dyn/cm 5 erg/cm²
6 dyn/cm 6 erg/cm²
7 dyn/cm 7 erg/cm²
8 dyn/cm 8 erg/cm²
9 dyn/cm 9 erg/cm²
10 dyn/cm 10 erg/cm²
20 dyn/cm 20 erg/cm²
25 dyn/cm 25 erg/cm²
50 dyn/cm 50 erg/cm²
75 dyn/cm 75 erg/cm²
100 dyn/cm 100 erg/cm²
250 dyn/cm 250 erg/cm²
500 dyn/cm 500 erg/cm²
750 dyn/cm 750 erg/cm²
1,000 dyn/cm 1,000 erg/cm²
100,000 dyn/cm 100,000 erg/cm²
1,000,000,000 dyn/cm 1,000,000,000 erg/cm²
1,000,000,000,000 dyn/cm 1,000,000,000,000 erg/cm²

Tabel Konversi Erg/centimeter² ke Dyne/centimeter (erg/cm² ke dyn/cm)

erg/centimeter² (erg/cm²) dyne/centimeter (dyn/cm)
0.01 erg/cm² 0.01 dyn/cm
0.1 erg/cm² 0.1 dyn/cm
1 erg/cm² 1 dyn/cm
2 erg/cm² 2 dyn/cm
3 erg/cm² 3 dyn/cm
4 erg/cm² 4 dyn/cm
5 erg/cm² 5 dyn/cm
6 erg/cm² 6 dyn/cm
7 erg/cm² 7 dyn/cm
8 erg/cm² 8 dyn/cm
9 erg/cm² 9 dyn/cm
10 erg/cm² 10 dyn/cm
20 erg/cm² 20 dyn/cm
25 erg/cm² 25 dyn/cm
50 erg/cm² 50 dyn/cm
75 erg/cm² 75 dyn/cm
100 erg/cm² 100 dyn/cm
250 erg/cm² 250 dyn/cm
500 erg/cm² 500 dyn/cm
750 erg/cm² 750 dyn/cm
1,000 erg/cm² 1,000 dyn/cm
100,000 erg/cm² 100,000 dyn/cm
1,000,000,000 erg/cm² 1,000,000,000 dyn/cm
1,000,000,000,000 erg/cm² 1,000,000,000,000 dyn/cm

Langkah-langkah Konversi Dyne/centimeter ke Erg/centimeter² (dyn/cm ke erg/cm²)

  1. Contoh Soal: Konversi 67 dyne/centimeter ke erg/centimeter² (67 dyn/cm ke erg/cm²).
  2. 1 dyne/centimeter setara dengan 1 erg/centimeter² (1 dyn/cm setara dengan 1 erg/cm²).
  3. 67 dyne/centimeter (dyn/cm) setara dengan 67 dikalikan dengan 1 erg/centimeter² (erg/cm²).
  4. Diperoleh 67 dyne/centimeter setara dengan 67 erg/centimeter² (67 dyn/cm setara dengan 67 erg/cm²).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸