Konversi gram/(centimeter*detik) ke gigapoise (g/(cm*s) ke GP)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigapoise [GP]
  • gram/(centimeter*detik) [g/(cm*s)]
Copy
_
Copy
  • gigapoise [GP]
  • gram/(centimeter*detik) [g/(cm*s)]

Gram/(centimeter*detik) ke Gigapoise (g/(cm*s) ke GP)

Gram/(centimeter*detik) (Simbol atau Singkatan: g/(cm*s))

Gram/(centimeter*detik) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Gram/(centimeter*detik) disingkat atau disimbolkan dengan g/(cm*s). Nilai dari 1 gram/(centimeter*detik) setara dengan 0.1 paskal detik. Dalam hubungannya dengan gigapoise, 1 gram/(centimeter*detik) setara dengan 1e-9 gigapoise.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.1 paskal detik

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.010197 kilogram-force detik/meter²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.1 newton detik/meter²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 100 milinewton detik/meter²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1 dyne detik/centimeter²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1 poise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1e-18 exapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1e-15 petapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1e-12 terapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1e-9 gigapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.000001 megapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.001 kilopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.01 hektopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.1 dekapoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 10 desipoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 100 centipoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000 milipoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000,000 mikropoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000,000,000 nanopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000,000,000,000 pikopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attopoise

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.000014504 pound-force detik/inci²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.0020885 pound-force detik/kaki²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.067197 poundal detik/kaki²

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.0020885 slug/(kaki*detik)

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.067197 pound/(kaki*detik)

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 241.91 pound/(kaki*jam)

1 gram/(centimeter*detik) sama dengan 0.000014514 reyn

Gigapoise (Simbol atau Singkatan: GP)

Gigapoise adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Gigapoise disingkat atau disimbolkan dengan GP. Nilai dari 1 gigapoise setara dengan 100000000 paskal detik. Dalam hubungannya dengan gram/(centimeter*detik), 1 gigapoise setara dengan 1000000000 gram/(centimeter*detik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigapoise sama dengan 100,000,000 paskal detik

1 gigapoise sama dengan 10,197,000 kilogram-force detik/meter²

1 gigapoise sama dengan 100,000,000 newton detik/meter²

1 gigapoise sama dengan 100,000,000,000 milinewton detik/meter²

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000 dyne detik/centimeter²

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000 poise

1 gigapoise sama dengan 1e-9 exapoise

1 gigapoise sama dengan 0.000001 petapoise

1 gigapoise sama dengan 0.001 terapoise

1 gigapoise sama dengan 1,000 megapoise

1 gigapoise sama dengan 1,000,000 kilopoise

1 gigapoise sama dengan 10,000,000 hektopoise

1 gigapoise sama dengan 100,000,000 dekapoise

1 gigapoise sama dengan 10,000,000,000 desipoise

1 gigapoise sama dengan 100,000,000,000 centipoise

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000,000 milipoise

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikropoise

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanopoise

1 gigapoise sama dengan 1e+21 pikopoise

1 gigapoise sama dengan 1e+24 femtopoise

1 gigapoise sama dengan 1e+27 attopoise

1 gigapoise sama dengan 14,504 pound-force detik/inci²

1 gigapoise sama dengan 2,088,500 pound-force detik/kaki²

1 gigapoise sama dengan 67,197,000 poundal detik/kaki²

1 gigapoise sama dengan 1,000,000,000 gram/(centimeter*detik)

1 gigapoise sama dengan 2,088,500 slug/(kaki*detik)

1 gigapoise sama dengan 67,197,000 pound/(kaki*detik)

1 gigapoise sama dengan 241,910,000,000 pound/(kaki*jam)

1 gigapoise sama dengan 14,514 reyn

Cara Konversi Gram/(centimeter*detik) ke Gigapoise (g/(cm*s) ke GP):

Tabel Konversi Gram/(centimeter*detik) ke Gigapoise (g/(cm*s) ke GP)

gram/(centimeter*detik) (g/(cm*s)) gigapoise (GP)
0.01 g/(cm*s) 1e-11 GP
0.1 g/(cm*s) 1e-10 GP
1 g/(cm*s) 1e-9 GP
2 g/(cm*s) 2e-9 GP
3 g/(cm*s) 3e-9 GP
4 g/(cm*s) 4e-9 GP
5 g/(cm*s) 5e-9 GP
6 g/(cm*s) 6e-9 GP
7 g/(cm*s) 7e-9 GP
8 g/(cm*s) 8e-9 GP
9 g/(cm*s) 9e-9 GP
10 g/(cm*s) 1e-8 GP
20 g/(cm*s) 2e-8 GP
25 g/(cm*s) 2.5e-8 GP
50 g/(cm*s) 5e-8 GP
75 g/(cm*s) 7.5e-8 GP
100 g/(cm*s) 1e-7 GP
250 g/(cm*s) 2.5e-7 GP
500 g/(cm*s) 5e-7 GP
750 g/(cm*s) 7.5e-7 GP
1,000 g/(cm*s) 0.000001 GP
100,000 g/(cm*s) 0.0001 GP
1,000,000,000 g/(cm*s) 1 GP
1,000,000,000,000 g/(cm*s) 1,000 GP

Tabel Konversi Gigapoise ke Gram/(centimeter*detik) (GP ke g/(cm*s))

gigapoise (GP) gram/(centimeter*detik) (g/(cm*s))
0.01 GP 10,000,000 g/(cm*s)
0.1 GP 100,000,000 g/(cm*s)
1 GP 1,000,000,000 g/(cm*s)
2 GP 2,000,000,000 g/(cm*s)
3 GP 3,000,000,000 g/(cm*s)
4 GP 4,000,000,000 g/(cm*s)
5 GP 5,000,000,000 g/(cm*s)
6 GP 6,000,000,000 g/(cm*s)
7 GP 7,000,000,000 g/(cm*s)
8 GP 8,000,000,000 g/(cm*s)
9 GP 9,000,000,000 g/(cm*s)
10 GP 10,000,000,000 g/(cm*s)
20 GP 20,000,000,000 g/(cm*s)
25 GP 25,000,000,000 g/(cm*s)
50 GP 50,000,000,000 g/(cm*s)
75 GP 75,000,000,000 g/(cm*s)
100 GP 100,000,000,000 g/(cm*s)
250 GP 250,000,000,000 g/(cm*s)
500 GP 500,000,000,000 g/(cm*s)
750 GP 750,000,000,000 g/(cm*s)
1,000 GP 1,000,000,000,000 g/(cm*s)
100,000 GP 100,000,000,000,000 g/(cm*s)
1,000,000,000 GP 1,000,000,000,000,000,000 g/(cm*s)
1,000,000,000,000 GP 1e+21 g/(cm*s)

Langkah-langkah Konversi Gram/(centimeter*detik) ke Gigapoise (g/(cm*s) ke GP)

  1. Contoh Soal: Konversi 442 gram/(centimeter*detik) ke gigapoise (442 g/(cm*s) ke GP).
  2. 1 gram/(centimeter*detik) setara dengan 1e-9 gigapoise (1 g/(cm*s) setara dengan 1e-9 GP).
  3. 442 gram/(centimeter*detik) (g/(cm*s)) setara dengan 442 dikalikan dengan 1e-9 gigapoise (GP).
  4. Diperoleh 442 gram/(centimeter*detik) setara dengan 4.42e-7 gigapoise (442 g/(cm*s) setara dengan 4.42e-7 GP).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸