Konversi pound/(kaki*detik) ke dyne detik/centimeter² (lb/(ft*s) ke dyn s/cm²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dyne detik/centimeter² [dyn s/cm²]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]
Copy
_
Copy
  • dyne detik/centimeter² [dyn s/cm²]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]

Pound/(kaki*detik) ke Dyne detik/centimeter² (lb/(ft*s) ke dyn s/cm²)

Pound/(kaki*detik) (Simbol atau Singkatan: lb/(ft*s))

Pound/(kaki*detik) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound/(kaki*detik) disingkat atau disimbolkan dengan lb/(ft*s). Nilai dari 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 1.4882 paskal detik. Dalam hubungannya dengan dyne detik/centimeter², 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 14.882 dyne detik/centimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 paskal detik

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.15175 kilogram-force detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 newton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 milinewton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 dyne detik/centimeter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 poise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-17 exapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-14 petapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-11 terapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-8 gigapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.000014882 megapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.014882 kilopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.14882 hektopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 dekapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 148.82 desipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 centipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882 milipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000 mikropoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000 nanopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000 pikopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000 femtopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000,000 attopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021584 pound-force detik/inci²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 pound-force detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1 poundal detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 gram/(centimeter*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 slug/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 3,600 pound/(kaki*jam)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021599 reyn

Dyne detik/centimeter² (Simbol atau Singkatan: dyn s/cm²)

Dyne detik/centimeter² adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Dyne detik/centimeter² disingkat atau disimbolkan dengan dyn s/cm². Nilai dari 1 dyne detik/centimeter² setara dengan 0.1 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound/(kaki*detik), 1 dyne detik/centimeter² setara dengan 0.067197 pound/(kaki*detik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.1 paskal detik

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.010197 kilogram-force detik/meter²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.1 newton detik/meter²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 100 milinewton detik/meter²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1 poise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1e-18 exapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1e-15 petapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1e-12 terapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1e-9 gigapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.000001 megapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.001 kilopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.01 hektopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.1 dekapoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 10 desipoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 100 centipoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000 milipoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000,000 mikropoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000,000,000 nanopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000,000,000,000 pikopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attopoise

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.000014504 pound-force detik/inci²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.0020885 pound-force detik/kaki²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.067197 poundal detik/kaki²

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 1 gram/(centimeter*detik)

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.0020885 slug/(kaki*detik)

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.067197 pound/(kaki*detik)

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 241.91 pound/(kaki*jam)

1 dyne detik/centimeter² sama dengan 0.000014514 reyn

Cara Konversi Pound/(kaki*detik) ke Dyne detik/centimeter² (lb/(ft*s) ke dyn s/cm²):

Tabel Konversi Pound/(kaki*detik) ke Dyne detik/centimeter² (lb/(ft*s) ke dyn s/cm²)

pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) dyne detik/centimeter² (dyn s/cm²)
0.01 lb/(ft*s) 0.14882 dyn s/cm²
0.1 lb/(ft*s) 1.4882 dyn s/cm²
1 lb/(ft*s) 14.882 dyn s/cm²
2 lb/(ft*s) 29.763 dyn s/cm²
3 lb/(ft*s) 44.645 dyn s/cm²
4 lb/(ft*s) 59.527 dyn s/cm²
5 lb/(ft*s) 74.408 dyn s/cm²
6 lb/(ft*s) 89.29 dyn s/cm²
7 lb/(ft*s) 104.17 dyn s/cm²
8 lb/(ft*s) 119.05 dyn s/cm²
9 lb/(ft*s) 133.93 dyn s/cm²
10 lb/(ft*s) 148.82 dyn s/cm²
20 lb/(ft*s) 297.63 dyn s/cm²
25 lb/(ft*s) 372.04 dyn s/cm²
50 lb/(ft*s) 744.08 dyn s/cm²
75 lb/(ft*s) 1,116.1 dyn s/cm²
100 lb/(ft*s) 1,488.2 dyn s/cm²
250 lb/(ft*s) 3,720.4 dyn s/cm²
500 lb/(ft*s) 7,440.8 dyn s/cm²
750 lb/(ft*s) 11,161 dyn s/cm²
1,000 lb/(ft*s) 14,882 dyn s/cm²
100,000 lb/(ft*s) 1,488,200 dyn s/cm²
1,000,000,000 lb/(ft*s) 14,882,000,000 dyn s/cm²
1,000,000,000,000 lb/(ft*s) 14,882,000,000,000 dyn s/cm²

Tabel Konversi Dyne detik/centimeter² ke Pound/(kaki*detik) (dyn s/cm² ke lb/(ft*s))

dyne detik/centimeter² (dyn s/cm²) pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s))
0.01 dyn s/cm² 0.00067197 lb/(ft*s)
0.1 dyn s/cm² 0.0067197 lb/(ft*s)
1 dyn s/cm² 0.067197 lb/(ft*s)
2 dyn s/cm² 0.13439 lb/(ft*s)
3 dyn s/cm² 0.20159 lb/(ft*s)
4 dyn s/cm² 0.26879 lb/(ft*s)
5 dyn s/cm² 0.33598 lb/(ft*s)
6 dyn s/cm² 0.40318 lb/(ft*s)
7 dyn s/cm² 0.47038 lb/(ft*s)
8 dyn s/cm² 0.53758 lb/(ft*s)
9 dyn s/cm² 0.60477 lb/(ft*s)
10 dyn s/cm² 0.67197 lb/(ft*s)
20 dyn s/cm² 1.3439 lb/(ft*s)
25 dyn s/cm² 1.6799 lb/(ft*s)
50 dyn s/cm² 3.3598 lb/(ft*s)
75 dyn s/cm² 5.0398 lb/(ft*s)
100 dyn s/cm² 6.7197 lb/(ft*s)
250 dyn s/cm² 16.799 lb/(ft*s)
500 dyn s/cm² 33.598 lb/(ft*s)
750 dyn s/cm² 50.398 lb/(ft*s)
1,000 dyn s/cm² 67.197 lb/(ft*s)
100,000 dyn s/cm² 6,719.7 lb/(ft*s)
1,000,000,000 dyn s/cm² 67,197,000 lb/(ft*s)
1,000,000,000,000 dyn s/cm² 67,197,000,000 lb/(ft*s)

Langkah-langkah Konversi Pound/(kaki*detik) ke Dyne detik/centimeter² (lb/(ft*s) ke dyn s/cm²)

  1. Contoh Soal: Konversi 442 pound/(kaki*detik) ke dyne detik/centimeter² (442 lb/(ft*s) ke dyn s/cm²).
  2. 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 14.882 dyne detik/centimeter² (1 lb/(ft*s) setara dengan 14.882 dyn s/cm²).
  3. 442 pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) setara dengan 442 dikalikan dengan 14.882 dyne detik/centimeter² (dyn s/cm²).
  4. Diperoleh 442 pound/(kaki*detik) setara dengan 6577.7 dyne detik/centimeter² (442 lb/(ft*s) setara dengan 6577.7 dyn s/cm²).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸