Konversi pound/(kaki*detik) ke poise (lb/(ft*s) ke P)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • poise [P]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]
Copy
_
Copy
  • poise [P]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]

Pound/(kaki*detik) ke Poise (lb/(ft*s) ke P)

Pound/(kaki*detik) (Simbol atau Singkatan: lb/(ft*s))

Pound/(kaki*detik) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound/(kaki*detik) disingkat atau disimbolkan dengan lb/(ft*s). Nilai dari 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 1.4882 paskal detik. Dalam hubungannya dengan poise, 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 14.882 poise.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 paskal detik

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.15175 kilogram-force detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 newton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 milinewton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 dyne detik/centimeter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 poise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-17 exapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-14 petapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-11 terapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-8 gigapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.000014882 megapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.014882 kilopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.14882 hektopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 dekapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 148.82 desipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 centipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882 milipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000 mikropoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000 nanopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000 pikopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000 femtopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000,000 attopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021584 pound-force detik/inci²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 pound-force detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1 poundal detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 gram/(centimeter*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 slug/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 3,600 pound/(kaki*jam)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021599 reyn

Poise (Simbol atau Singkatan: P)

Poise adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Poise disingkat atau disimbolkan dengan P. Nilai dari 1 poise setara dengan 0.1 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound/(kaki*detik), 1 poise setara dengan 0.067197 pound/(kaki*detik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 poise sama dengan 0.1 paskal detik

1 poise sama dengan 0.010197 kilogram-force detik/meter²

1 poise sama dengan 0.1 newton detik/meter²

1 poise sama dengan 100 milinewton detik/meter²

1 poise sama dengan 1 dyne detik/centimeter²

1 poise sama dengan 1e-18 exapoise

1 poise sama dengan 1e-15 petapoise

1 poise sama dengan 1e-12 terapoise

1 poise sama dengan 1e-9 gigapoise

1 poise sama dengan 0.000001 megapoise

1 poise sama dengan 0.001 kilopoise

1 poise sama dengan 0.01 hektopoise

1 poise sama dengan 0.1 dekapoise

1 poise sama dengan 10 desipoise

1 poise sama dengan 100 centipoise

1 poise sama dengan 1,000 milipoise

1 poise sama dengan 1,000,000 mikropoise

1 poise sama dengan 1,000,000,000 nanopoise

1 poise sama dengan 1,000,000,000,000 pikopoise

1 poise sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtopoise

1 poise sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attopoise

1 poise sama dengan 0.000014504 pound-force detik/inci²

1 poise sama dengan 0.0020885 pound-force detik/kaki²

1 poise sama dengan 0.067197 poundal detik/kaki²

1 poise sama dengan 1 gram/(centimeter*detik)

1 poise sama dengan 0.0020885 slug/(kaki*detik)

1 poise sama dengan 0.067197 pound/(kaki*detik)

1 poise sama dengan 241.91 pound/(kaki*jam)

1 poise sama dengan 0.000014514 reyn

Cara Konversi Pound/(kaki*detik) ke Poise (lb/(ft*s) ke P):

Tabel Konversi Pound/(kaki*detik) ke Poise (lb/(ft*s) ke P)

pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) poise (P)
0.01 lb/(ft*s) 0.14882 P
0.1 lb/(ft*s) 1.4882 P
1 lb/(ft*s) 14.882 P
2 lb/(ft*s) 29.763 P
3 lb/(ft*s) 44.645 P
4 lb/(ft*s) 59.527 P
5 lb/(ft*s) 74.408 P
6 lb/(ft*s) 89.29 P
7 lb/(ft*s) 104.17 P
8 lb/(ft*s) 119.05 P
9 lb/(ft*s) 133.93 P
10 lb/(ft*s) 148.82 P
20 lb/(ft*s) 297.63 P
25 lb/(ft*s) 372.04 P
50 lb/(ft*s) 744.08 P
75 lb/(ft*s) 1,116.1 P
100 lb/(ft*s) 1,488.2 P
250 lb/(ft*s) 3,720.4 P
500 lb/(ft*s) 7,440.8 P
750 lb/(ft*s) 11,161 P
1,000 lb/(ft*s) 14,882 P
100,000 lb/(ft*s) 1,488,200 P
1,000,000,000 lb/(ft*s) 14,882,000,000 P
1,000,000,000,000 lb/(ft*s) 14,882,000,000,000 P

Tabel Konversi Poise ke Pound/(kaki*detik) (P ke lb/(ft*s))

poise (P) pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s))
0.01 P 0.00067197 lb/(ft*s)
0.1 P 0.0067197 lb/(ft*s)
1 P 0.067197 lb/(ft*s)
2 P 0.13439 lb/(ft*s)
3 P 0.20159 lb/(ft*s)
4 P 0.26879 lb/(ft*s)
5 P 0.33598 lb/(ft*s)
6 P 0.40318 lb/(ft*s)
7 P 0.47038 lb/(ft*s)
8 P 0.53758 lb/(ft*s)
9 P 0.60477 lb/(ft*s)
10 P 0.67197 lb/(ft*s)
20 P 1.3439 lb/(ft*s)
25 P 1.6799 lb/(ft*s)
50 P 3.3598 lb/(ft*s)
75 P 5.0398 lb/(ft*s)
100 P 6.7197 lb/(ft*s)
250 P 16.799 lb/(ft*s)
500 P 33.598 lb/(ft*s)
750 P 50.398 lb/(ft*s)
1,000 P 67.197 lb/(ft*s)
100,000 P 6,719.7 lb/(ft*s)
1,000,000,000 P 67,197,000 lb/(ft*s)
1,000,000,000,000 P 67,197,000,000 lb/(ft*s)

Langkah-langkah Konversi Pound/(kaki*detik) ke Poise (lb/(ft*s) ke P)

  1. Contoh Soal: Konversi 442 pound/(kaki*detik) ke poise (442 lb/(ft*s) ke P).
  2. 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 14.882 poise (1 lb/(ft*s) setara dengan 14.882 P).
  3. 442 pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) setara dengan 442 dikalikan dengan 14.882 poise (P).
  4. Diperoleh 442 pound/(kaki*detik) setara dengan 6577.7 poise (442 lb/(ft*s) setara dengan 6577.7 P).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸