Konversi pound/(kaki*detik) ke pound/(kaki*jam) (lb/(ft*s) ke lb/(ft*h))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]
  • pound/(kaki*jam) [lb/(ft*h)]
Copy
_
Copy
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]
  • pound/(kaki*jam) [lb/(ft*h)]

Pound/(kaki*detik) ke Pound/(kaki*jam) (lb/(ft*s) ke lb/(ft*h))

Pound/(kaki*detik) (Simbol atau Singkatan: lb/(ft*s))

Pound/(kaki*detik) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound/(kaki*detik) disingkat atau disimbolkan dengan lb/(ft*s). Nilai dari 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 1.4882 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound/(kaki*jam), 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 3600 pound/(kaki*jam).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 paskal detik

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.15175 kilogram-force detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 newton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 milinewton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 dyne detik/centimeter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 poise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-17 exapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-14 petapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-11 terapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-8 gigapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.000014882 megapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.014882 kilopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.14882 hektopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 dekapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 148.82 desipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 centipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882 milipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000 mikropoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000 nanopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000 pikopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000 femtopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000,000 attopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021584 pound-force detik/inci²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 pound-force detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1 poundal detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 gram/(centimeter*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 slug/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 3,600 pound/(kaki*jam)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021599 reyn

Pound/(kaki*jam) (Simbol atau Singkatan: lb/(ft*h))

Pound/(kaki*jam) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound/(kaki*jam) disingkat atau disimbolkan dengan lb/(ft*h). Nilai dari 1 pound/(kaki*jam) setara dengan 0.00041338 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound/(kaki*detik), 1 pound/(kaki*jam) setara dengan 0.00027778 pound/(kaki*detik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.00041338 paskal detik

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.000042153 kilogram-force detik/meter²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.00041338 newton detik/meter²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.41338 milinewton detik/meter²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0041338 dyne detik/centimeter²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0041338 poise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338e-21 exapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338e-18 petapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338e-15 terapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338e-12 gigapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338e-9 megapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0000041338 kilopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.000041338 hektopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.00041338 dekapoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.041338 desipoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.41338 centipoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4.1338 milipoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4,133.8 mikropoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4,133,800 nanopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4,133,800,000 pikopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4,133,800,000,000 femtopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 4,133,800,000,000,000 attopoise

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 5.9956e-8 pound-force detik/inci²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0000086336 pound-force detik/kaki²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.00027778 poundal detik/kaki²

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0041338 gram/(centimeter*detik)

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.0000086336 slug/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 0.00027778 pound/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*jam) sama dengan 5.9997e-8 reyn

Cara Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound/(kaki*jam) (lb/(ft*s) ke lb/(ft*h)):

Tabel Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound/(kaki*jam) (lb/(ft*s) ke lb/(ft*h))

pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) pound/(kaki*jam) (lb/(ft*h))
0.01 lb/(ft*s) 36 lb/(ft*h)
0.1 lb/(ft*s) 360 lb/(ft*h)
1 lb/(ft*s) 3,600 lb/(ft*h)
2 lb/(ft*s) 7,200 lb/(ft*h)
3 lb/(ft*s) 10,800 lb/(ft*h)
4 lb/(ft*s) 14,400 lb/(ft*h)
5 lb/(ft*s) 18,000 lb/(ft*h)
6 lb/(ft*s) 21,600 lb/(ft*h)
7 lb/(ft*s) 25,200 lb/(ft*h)
8 lb/(ft*s) 28,800 lb/(ft*h)
9 lb/(ft*s) 32,400 lb/(ft*h)
10 lb/(ft*s) 36,000 lb/(ft*h)
20 lb/(ft*s) 72,000 lb/(ft*h)
25 lb/(ft*s) 90,000 lb/(ft*h)
50 lb/(ft*s) 180,000 lb/(ft*h)
75 lb/(ft*s) 270,000 lb/(ft*h)
100 lb/(ft*s) 360,000 lb/(ft*h)
250 lb/(ft*s) 900,000 lb/(ft*h)
500 lb/(ft*s) 1,800,000 lb/(ft*h)
750 lb/(ft*s) 2,700,000 lb/(ft*h)
1,000 lb/(ft*s) 3,600,000 lb/(ft*h)
100,000 lb/(ft*s) 360,000,000 lb/(ft*h)
1,000,000,000 lb/(ft*s) 3,600,000,000,000 lb/(ft*h)
1,000,000,000,000 lb/(ft*s) 3,600,000,000,000,000 lb/(ft*h)

Tabel Konversi Pound/(kaki*jam) ke Pound/(kaki*detik) (lb/(ft*h) ke lb/(ft*s))

pound/(kaki*jam) (lb/(ft*h)) pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s))
0.01 lb/(ft*h) 0.0000027778 lb/(ft*s)
0.1 lb/(ft*h) 0.000027778 lb/(ft*s)
1 lb/(ft*h) 0.00027778 lb/(ft*s)
2 lb/(ft*h) 0.00055556 lb/(ft*s)
3 lb/(ft*h) 0.00083333 lb/(ft*s)
4 lb/(ft*h) 0.0011111 lb/(ft*s)
5 lb/(ft*h) 0.0013889 lb/(ft*s)
6 lb/(ft*h) 0.0016667 lb/(ft*s)
7 lb/(ft*h) 0.0019444 lb/(ft*s)
8 lb/(ft*h) 0.0022222 lb/(ft*s)
9 lb/(ft*h) 0.0025 lb/(ft*s)
10 lb/(ft*h) 0.0027778 lb/(ft*s)
20 lb/(ft*h) 0.0055556 lb/(ft*s)
25 lb/(ft*h) 0.0069444 lb/(ft*s)
50 lb/(ft*h) 0.013889 lb/(ft*s)
75 lb/(ft*h) 0.020833 lb/(ft*s)
100 lb/(ft*h) 0.027778 lb/(ft*s)
250 lb/(ft*h) 0.069444 lb/(ft*s)
500 lb/(ft*h) 0.13889 lb/(ft*s)
750 lb/(ft*h) 0.20833 lb/(ft*s)
1,000 lb/(ft*h) 0.27778 lb/(ft*s)
100,000 lb/(ft*h) 27.778 lb/(ft*s)
1,000,000,000 lb/(ft*h) 277,780 lb/(ft*s)
1,000,000,000,000 lb/(ft*h) 277,780,000 lb/(ft*s)

Langkah-langkah Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound/(kaki*jam) (lb/(ft*s) ke lb/(ft*h))

  1. Contoh Soal: Konversi 442 pound/(kaki*detik) ke pound/(kaki*jam) (442 lb/(ft*s) ke lb/(ft*h)).
  2. 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 3600 pound/(kaki*jam) (1 lb/(ft*s) setara dengan 3600 lb/(ft*h)).
  3. 442 pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) setara dengan 442 dikalikan dengan 3600 pound/(kaki*jam) (lb/(ft*h)).
  4. Diperoleh 442 pound/(kaki*detik) setara dengan 1591200 pound/(kaki*jam) (442 lb/(ft*s) setara dengan 1591200 lb/(ft*h)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸