Konversi pound/(kaki*detik) ke pound-force detik/kaki² (lb/(ft*s) ke lbf s/ft²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • pound-force detik/kaki² [lbf s/ft²]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]
Copy
_
Copy
  • pound-force detik/kaki² [lbf s/ft²]
  • pound/(kaki*detik) [lb/(ft*s)]

Pound/(kaki*detik) ke Pound-force detik/kaki² (lb/(ft*s) ke lbf s/ft²)

Pound/(kaki*detik) (Simbol atau Singkatan: lb/(ft*s))

Pound/(kaki*detik) adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound/(kaki*detik) disingkat atau disimbolkan dengan lb/(ft*s). Nilai dari 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 1.4882 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound-force detik/kaki², 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 0.031081 pound-force detik/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 paskal detik

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.15175 kilogram-force detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 newton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 milinewton detik/meter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 dyne detik/centimeter²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 poise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-17 exapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-14 petapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-11 terapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882e-8 gigapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.000014882 megapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.014882 kilopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.14882 hektopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1.4882 dekapoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 148.82 desipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1,488.2 centipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882 milipoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000 mikropoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000 nanopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000 pikopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000 femtopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14,882,000,000,000,000,000 attopoise

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021584 pound-force detik/inci²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 pound-force detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 1 poundal detik/kaki²

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 14.882 gram/(centimeter*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.031081 slug/(kaki*detik)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 3,600 pound/(kaki*jam)

1 pound/(kaki*detik) sama dengan 0.00021599 reyn

Pound-force detik/kaki² (Simbol atau Singkatan: lbf s/ft²)

Pound-force detik/kaki² adalah suatu satuan dari besaran viskositas dinamik. Pound-force detik/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan lbf s/ft². Nilai dari 1 pound-force detik/kaki² setara dengan 47.88 paskal detik. Dalam hubungannya dengan pound/(kaki*detik), 1 pound-force detik/kaki² setara dengan 32.174 pound/(kaki*detik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 47.88 paskal detik

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.8824 kilogram-force detik/meter²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 47.88 newton detik/meter²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 47,880 milinewton detik/meter²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478.8 dyne detik/centimeter²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478.8 poise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.788e-16 exapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.788e-13 petapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.788e-10 terapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.788e-7 gigapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 0.0004788 megapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 0.4788 kilopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4.788 hektopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 47.88 dekapoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 4,788 desipoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 47,880 centipoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800 milipoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800,000 mikropoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800,000,000 nanopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800,000,000,000 pikopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800,000,000,000,000 femtopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478,800,000,000,000,000,000 attopoise

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 0.0069444 pound-force detik/inci²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 32.174 poundal detik/kaki²

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 478.8 gram/(centimeter*detik)

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 1 slug/(kaki*detik)

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 32.174 pound/(kaki*detik)

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 115,830 pound/(kaki*jam)

1 pound-force detik/kaki² sama dengan 0.0069492 reyn

Cara Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound-force detik/kaki² (lb/(ft*s) ke lbf s/ft²):

Tabel Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound-force detik/kaki² (lb/(ft*s) ke lbf s/ft²)

pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) pound-force detik/kaki² (lbf s/ft²)
0.01 lb/(ft*s) 0.00031081 lbf s/ft²
0.1 lb/(ft*s) 0.0031081 lbf s/ft²
1 lb/(ft*s) 0.031081 lbf s/ft²
2 lb/(ft*s) 0.062162 lbf s/ft²
3 lb/(ft*s) 0.093243 lbf s/ft²
4 lb/(ft*s) 0.12432 lbf s/ft²
5 lb/(ft*s) 0.1554 lbf s/ft²
6 lb/(ft*s) 0.18649 lbf s/ft²
7 lb/(ft*s) 0.21757 lbf s/ft²
8 lb/(ft*s) 0.24865 lbf s/ft²
9 lb/(ft*s) 0.27973 lbf s/ft²
10 lb/(ft*s) 0.31081 lbf s/ft²
20 lb/(ft*s) 0.62162 lbf s/ft²
25 lb/(ft*s) 0.77702 lbf s/ft²
50 lb/(ft*s) 1.554 lbf s/ft²
75 lb/(ft*s) 2.3311 lbf s/ft²
100 lb/(ft*s) 3.1081 lbf s/ft²
250 lb/(ft*s) 7.7702 lbf s/ft²
500 lb/(ft*s) 15.54 lbf s/ft²
750 lb/(ft*s) 23.311 lbf s/ft²
1,000 lb/(ft*s) 31.081 lbf s/ft²
100,000 lb/(ft*s) 3,108.1 lbf s/ft²
1,000,000,000 lb/(ft*s) 31,081,000 lbf s/ft²
1,000,000,000,000 lb/(ft*s) 31,081,000,000 lbf s/ft²

Tabel Konversi Pound-force detik/kaki² ke Pound/(kaki*detik) (lbf s/ft² ke lb/(ft*s))

pound-force detik/kaki² (lbf s/ft²) pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s))
0.01 lbf s/ft² 0.32174 lb/(ft*s)
0.1 lbf s/ft² 3.2174 lb/(ft*s)
1 lbf s/ft² 32.174 lb/(ft*s)
2 lbf s/ft² 64.348 lb/(ft*s)
3 lbf s/ft² 96.522 lb/(ft*s)
4 lbf s/ft² 128.7 lb/(ft*s)
5 lbf s/ft² 160.87 lb/(ft*s)
6 lbf s/ft² 193.04 lb/(ft*s)
7 lbf s/ft² 225.22 lb/(ft*s)
8 lbf s/ft² 257.39 lb/(ft*s)
9 lbf s/ft² 289.57 lb/(ft*s)
10 lbf s/ft² 321.74 lb/(ft*s)
20 lbf s/ft² 643.48 lb/(ft*s)
25 lbf s/ft² 804.35 lb/(ft*s)
50 lbf s/ft² 1,608.7 lb/(ft*s)
75 lbf s/ft² 2,413.1 lb/(ft*s)
100 lbf s/ft² 3,217.4 lb/(ft*s)
250 lbf s/ft² 8,043.5 lb/(ft*s)
500 lbf s/ft² 16,087 lb/(ft*s)
750 lbf s/ft² 24,131 lb/(ft*s)
1,000 lbf s/ft² 32,174 lb/(ft*s)
100,000 lbf s/ft² 3,217,400 lb/(ft*s)
1,000,000,000 lbf s/ft² 32,174,000,000 lb/(ft*s)
1,000,000,000,000 lbf s/ft² 32,174,000,000,000 lb/(ft*s)

Langkah-langkah Konversi Pound/(kaki*detik) ke Pound-force detik/kaki² (lb/(ft*s) ke lbf s/ft²)

  1. Contoh Soal: Konversi 442 pound/(kaki*detik) ke pound-force detik/kaki² (442 lb/(ft*s) ke lbf s/ft²).
  2. 1 pound/(kaki*detik) setara dengan 0.031081 pound-force detik/kaki² (1 lb/(ft*s) setara dengan 0.031081 lbf s/ft²).
  3. 442 pound/(kaki*detik) (lb/(ft*s)) setara dengan 442 dikalikan dengan 0.031081 pound-force detik/kaki² (lbf s/ft²).
  4. Diperoleh 442 pound/(kaki*detik) setara dengan 13.738 pound-force detik/kaki² (442 lb/(ft*s) setara dengan 13.738 lbf s/ft²).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸