Konversi gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (g/cal (th) ke Btu/lb)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (IT)/pound [Btu/lb]
  • gram/kalori (th) [g/cal (th)]
Copy
_
Copy
  • Btu (IT)/pound [Btu/lb]
  • gram/kalori (th) [g/cal (th)]

Gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (g/cal (th) ke Btu/lb)

Gram/kalori (th) (Simbol atau Singkatan: g/cal (th))

Gram/kalori (th) adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Gram/kalori (th) disingkat atau disimbolkan dengan g/cal (th). Nilai dari 1 gram/kalori (th) setara dengan 0.00023901 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan Btu (IT)/pound, 1 gram/kalori (th) setara dengan 1.0275e-7 Btu (IT)/pound.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram/kalori (th) sama dengan 0.00023901 joule/kilogram

1 gram/kalori (th) sama dengan 2.3901e-7 kilojoule/kilogram

1 gram/kalori (th) sama dengan 5.7086e-8 kalori (IT)/gram

1 gram/kalori (th) sama dengan 5.7124e-8 kalori (th)/gram

1 gram/kalori (th) sama dengan 1.0275e-7 Btu (IT)/pound

1 gram/kalori (th) sama dengan 1.0282e-7 Btu (th)/pound

1 gram/kalori (th) sama dengan 0.00023901 kilogram/joule

1 gram/kalori (th) sama dengan 0.23901 kilogram/kilojoule

1 gram/kalori (th) sama dengan 1.0007 gram/kalori (IT)

1 gram/kalori (th) sama dengan 0.55593 pon/Btu (IT)

1 gram/kalori (th) sama dengan 0.55556 pon/Btu (th)

1 gram/kalori (th) sama dengan 1,414.5 pon/(tenagakuda jam)

1 gram/kalori (th) sama dengan 632,840 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 gram/kalori (th) sama dengan 860,420 gram/(kilowatt jam)

Btu (IT)/pound (Simbol atau Singkatan: Btu/lb)

Btu (IT)/pound adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Btu (IT)/pound disingkat atau disimbolkan dengan Btu/lb. Nilai dari 1 Btu (IT)/pound setara dengan 2326 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan gram/kalori (th), 1 Btu (IT)/pound setara dengan 9732000 gram/kalori (th).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326 joule/kilogram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2.326 kilojoule/kilogram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 0.55556 kalori (IT)/gram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 0.55593 kalori (th)/gram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 1.0007 Btu (th)/pound

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326 kilogram/joule

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326,000 kilogram/kilojoule

1 Btu (IT)/pound sama dengan 9,738,500 gram/kalori (IT)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 9,732,000 gram/kalori (th)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 5,410,300 pon/Btu (IT)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 5,406,700 pon/Btu (th)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 13,766,000,000 pon/(tenagakuda jam)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 6,158,800,000,000 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 8,373,600,000,000 gram/(kilowatt jam)

Cara Konversi Gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (g/cal (th) ke Btu/lb):

Tabel Konversi Gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (g/cal (th) ke Btu/lb)

gram/kalori (th) (g/cal (th)) Btu (IT)/pound (Btu/lb)
0.01 g/cal (th) 1.0275e-9 Btu/lb
0.1 g/cal (th) 1.0275e-8 Btu/lb
1 g/cal (th) 1.0275e-7 Btu/lb
2 g/cal (th) 2.0551e-7 Btu/lb
3 g/cal (th) 3.0826e-7 Btu/lb
4 g/cal (th) 4.1102e-7 Btu/lb
5 g/cal (th) 5.1377e-7 Btu/lb
6 g/cal (th) 6.1652e-7 Btu/lb
7 g/cal (th) 7.1928e-7 Btu/lb
8 g/cal (th) 8.2203e-7 Btu/lb
9 g/cal (th) 9.2479e-7 Btu/lb
10 g/cal (th) 0.0000010275 Btu/lb
20 g/cal (th) 0.0000020551 Btu/lb
25 g/cal (th) 0.0000025688 Btu/lb
50 g/cal (th) 0.0000051377 Btu/lb
75 g/cal (th) 0.0000077065 Btu/lb
100 g/cal (th) 0.000010275 Btu/lb
250 g/cal (th) 0.000025688 Btu/lb
500 g/cal (th) 0.000051377 Btu/lb
750 g/cal (th) 0.000077065 Btu/lb
1,000 g/cal (th) 0.00010275 Btu/lb
100,000 g/cal (th) 0.010275 Btu/lb
1,000,000,000 g/cal (th) 102.75 Btu/lb
1,000,000,000,000 g/cal (th) 102,750 Btu/lb

Tabel Konversi Btu (IT)/pound ke Gram/kalori (th) (Btu/lb ke g/cal (th))

Btu (IT)/pound (Btu/lb) gram/kalori (th) (g/cal (th))
0.01 Btu/lb 97,320 g/cal (th)
0.1 Btu/lb 973,200 g/cal (th)
1 Btu/lb 9,732,000 g/cal (th)
2 Btu/lb 19,464,000 g/cal (th)
3 Btu/lb 29,196,000 g/cal (th)
4 Btu/lb 38,928,000 g/cal (th)
5 Btu/lb 48,660,000 g/cal (th)
6 Btu/lb 58,392,000 g/cal (th)
7 Btu/lb 68,124,000 g/cal (th)
8 Btu/lb 77,856,000 g/cal (th)
9 Btu/lb 87,588,000 g/cal (th)
10 Btu/lb 97,320,000 g/cal (th)
20 Btu/lb 194,640,000 g/cal (th)
25 Btu/lb 243,300,000 g/cal (th)
50 Btu/lb 486,600,000 g/cal (th)
75 Btu/lb 729,900,000 g/cal (th)
100 Btu/lb 973,200,000 g/cal (th)
250 Btu/lb 2,433,000,000 g/cal (th)
500 Btu/lb 4,866,000,000 g/cal (th)
750 Btu/lb 7,299,000,000 g/cal (th)
1,000 Btu/lb 9,732,000,000 g/cal (th)
100,000 Btu/lb 973,200,000,000 g/cal (th)
1,000,000,000 Btu/lb 9,732,000,000,000,000 g/cal (th)
1,000,000,000,000 Btu/lb 9,732,000,000,000,000,000 g/cal (th)

Langkah-langkah Konversi Gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (g/cal (th) ke Btu/lb)

  1. Contoh Soal: Konversi 512 gram/kalori (th) ke Btu (IT)/pound (512 g/cal (th) ke Btu/lb).
  2. 1 gram/kalori (th) setara dengan 1.0275e-7 Btu (IT)/pound (1 g/cal (th) setara dengan 1.0275e-7 Btu/lb).
  3. 512 gram/kalori (th) (g/cal (th)) setara dengan 512 dikalikan dengan 1.0275e-7 Btu (IT)/pound (Btu/lb).
  4. Diperoleh 512 gram/kalori (th) setara dengan 0.00005261 Btu (IT)/pound (512 g/cal (th) setara dengan 0.00005261 Btu/lb).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸