Konversi kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (kg/kJ ke Btu/lb)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (IT)/pound [Btu/lb]
  • kilogram/kilojoule [kg/kJ]
Copy
_
Copy
  • Btu (IT)/pound [Btu/lb]
  • kilogram/kilojoule [kg/kJ]

Kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (kg/kJ ke Btu/lb)

Kilogram/kilojoule (Simbol atau Singkatan: kg/kJ)

Kilogram/kilojoule adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Kilogram/kilojoule disingkat atau disimbolkan dengan kg/kJ. Nilai dari 1 kilogram/kilojoule setara dengan 0.001 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan Btu (IT)/pound, 1 kilogram/kilojoule setara dengan 4.2992e-7 Btu (IT)/pound.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilogram/kilojoule sama dengan 0.001 joule/kilogram

1 kilogram/kilojoule sama dengan 0.000001 kilojoule/kilogram

1 kilogram/kilojoule sama dengan 2.3885e-7 kalori (IT)/gram

1 kilogram/kilojoule sama dengan 2.3901e-7 kalori (th)/gram

1 kilogram/kilojoule sama dengan 4.2992e-7 Btu (IT)/pound

1 kilogram/kilojoule sama dengan 4.3021e-7 Btu (th)/pound

1 kilogram/kilojoule sama dengan 0.001 kilogram/joule

1 kilogram/kilojoule sama dengan 4.1868 gram/kalori (IT)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 4.184 gram/kalori (th)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 2.326 pon/Btu (IT)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 2.3244 pon/Btu (th)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 5,918.4 pon/(tenagakuda jam)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 2,647,800 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 kilogram/kilojoule sama dengan 3,600,000 gram/(kilowatt jam)

Btu (IT)/pound (Simbol atau Singkatan: Btu/lb)

Btu (IT)/pound adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per massa. Btu (IT)/pound disingkat atau disimbolkan dengan Btu/lb. Nilai dari 1 Btu (IT)/pound setara dengan 2326 joule/kilogram. Dalam hubungannya dengan kilogram/kilojoule, 1 Btu (IT)/pound setara dengan 2326000 kilogram/kilojoule.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326 joule/kilogram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2.326 kilojoule/kilogram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 0.55556 kalori (IT)/gram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 0.55593 kalori (th)/gram

1 Btu (IT)/pound sama dengan 1.0007 Btu (th)/pound

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326 kilogram/joule

1 Btu (IT)/pound sama dengan 2,326,000 kilogram/kilojoule

1 Btu (IT)/pound sama dengan 9,738,500 gram/kalori (IT)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 9,732,000 gram/kalori (th)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 5,410,300 pon/Btu (IT)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 5,406,700 pon/Btu (th)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 13,766,000,000 pon/(tenagakuda jam)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 6,158,800,000,000 gram/(tenagakuda (metric) jam)

1 Btu (IT)/pound sama dengan 8,373,600,000,000 gram/(kilowatt jam)

Cara Konversi Kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (kg/kJ ke Btu/lb):

Tabel Konversi Kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (kg/kJ ke Btu/lb)

kilogram/kilojoule (kg/kJ) Btu (IT)/pound (Btu/lb)
0.01 kg/kJ 4.2992e-9 Btu/lb
0.1 kg/kJ 4.2992e-8 Btu/lb
1 kg/kJ 4.2992e-7 Btu/lb
2 kg/kJ 8.5985e-7 Btu/lb
3 kg/kJ 0.0000012898 Btu/lb
4 kg/kJ 0.0000017197 Btu/lb
5 kg/kJ 0.0000021496 Btu/lb
6 kg/kJ 0.0000025795 Btu/lb
7 kg/kJ 0.0000030095 Btu/lb
8 kg/kJ 0.0000034394 Btu/lb
9 kg/kJ 0.0000038693 Btu/lb
10 kg/kJ 0.0000042992 Btu/lb
20 kg/kJ 0.0000085985 Btu/lb
25 kg/kJ 0.000010748 Btu/lb
50 kg/kJ 0.000021496 Btu/lb
75 kg/kJ 0.000032244 Btu/lb
100 kg/kJ 0.000042992 Btu/lb
250 kg/kJ 0.00010748 Btu/lb
500 kg/kJ 0.00021496 Btu/lb
750 kg/kJ 0.00032244 Btu/lb
1,000 kg/kJ 0.00042992 Btu/lb
100,000 kg/kJ 0.042992 Btu/lb
1,000,000,000 kg/kJ 429.92 Btu/lb
1,000,000,000,000 kg/kJ 429,920 Btu/lb

Tabel Konversi Btu (IT)/pound ke Kilogram/kilojoule (Btu/lb ke kg/kJ)

Btu (IT)/pound (Btu/lb) kilogram/kilojoule (kg/kJ)
0.01 Btu/lb 23,260 kg/kJ
0.1 Btu/lb 232,600 kg/kJ
1 Btu/lb 2,326,000 kg/kJ
2 Btu/lb 4,652,000 kg/kJ
3 Btu/lb 6,978,000 kg/kJ
4 Btu/lb 9,304,000 kg/kJ
5 Btu/lb 11,630,000 kg/kJ
6 Btu/lb 13,956,000 kg/kJ
7 Btu/lb 16,282,000 kg/kJ
8 Btu/lb 18,608,000 kg/kJ
9 Btu/lb 20,934,000 kg/kJ
10 Btu/lb 23,260,000 kg/kJ
20 Btu/lb 46,520,000 kg/kJ
25 Btu/lb 58,150,000 kg/kJ
50 Btu/lb 116,300,000 kg/kJ
75 Btu/lb 174,450,000 kg/kJ
100 Btu/lb 232,600,000 kg/kJ
250 Btu/lb 581,500,000 kg/kJ
500 Btu/lb 1,163,000,000 kg/kJ
750 Btu/lb 1,744,500,000 kg/kJ
1,000 Btu/lb 2,326,000,000 kg/kJ
100,000 Btu/lb 232,600,000,000 kg/kJ
1,000,000,000 Btu/lb 2,326,000,000,000,000 kg/kJ
1,000,000,000,000 Btu/lb 2,326,000,000,000,000,000 kg/kJ

Langkah-langkah Konversi Kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (kg/kJ ke Btu/lb)

  1. Contoh Soal: Konversi 512 kilogram/kilojoule ke Btu (IT)/pound (512 kg/kJ ke Btu/lb).
  2. 1 kilogram/kilojoule setara dengan 4.2992e-7 Btu (IT)/pound (1 kg/kJ setara dengan 4.2992e-7 Btu/lb).
  3. 512 kilogram/kilojoule (kg/kJ) setara dengan 512 dikalikan dengan 4.2992e-7 Btu (IT)/pound (Btu/lb).
  4. Diperoleh 512 kilogram/kilojoule setara dengan 0.00022012 Btu (IT)/pound (512 kg/kJ setara dengan 0.00022012 Btu/lb).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸