Konversi Kilokalori (it)/meter³ ke Chu/kaki³ (kcal/m³ ke CHU/ft³)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/meter³ [kcal/m³]
  • CHU/kaki³ [CHU/ft³]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/meter³ [kcal/m³]
  • CHU/kaki³ [CHU/ft³]

Kilokalori (IT)/meter³ ke CHU/kaki³ (kcal/m³ ke CHU/ft³)

Kilokalori (IT)/meter³ (Simbol atau Singkatan: kcal/m³)

Kilokalori (IT)/meter³ adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per volum. Kilokalori (IT)/meter³ disingkat atau disimbolkan dengan kcal/m³. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/meter³ setara dengan 4186.8 joule/meter³. Dalam hubungannya dengan CHU/kaki³, 1 kilokalori (IT)/meter³ setara dengan 0.062428 CHU/kaki³.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 4,186.8 joule/meter³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 4.1868 joule/liter

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.0041868 megajoule/meter³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 4.1868 kilojoule/meter³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.001 kalori (IT)/centimeter³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.0000011237 therm/kaki³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 1.804e-7 therm/galon (UK)

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.11237 Btu (IT)/kaki³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.11245 Btu (th)/kaki³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 0.062428 CHU/kaki³

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 4,186.8 meter³/joule

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 4,186,800 liter/joule

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 2,969,200,000,000 galon (US)/tenagakuda

1 kilokalori (IT)/meter³ sama dengan 2,928,600,000,000 galon (US)/tenagakuda (metrik)

CHU/kaki³ (Simbol atau Singkatan: CHU/ft³)

CHU/kaki³ adalah suatu satuan dari besaran efisiensi bahan bakar per volum. CHU/kaki³ disingkat atau disimbolkan dengan CHU/ft³. Nilai dari 1 CHU/kaki³ setara dengan 67066 joule/meter³. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/meter³, 1 CHU/kaki³ setara dengan 16.018 kilokalori (IT)/meter³.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/kaki³ sama dengan 67,066 joule/meter³

1 CHU/kaki³ sama dengan 67.066 joule/liter

1 CHU/kaki³ sama dengan 0.067066 megajoule/meter³

1 CHU/kaki³ sama dengan 67.066 kilojoule/meter³

1 CHU/kaki³ sama dengan 16.018 kilokalori (IT)/meter³

1 CHU/kaki³ sama dengan 0.016018 kalori (IT)/centimeter³

1 CHU/kaki³ sama dengan 0.000018 therm/kaki³

1 CHU/kaki³ sama dengan 0.0000028898 therm/galon (UK)

1 CHU/kaki³ sama dengan 1.8 Btu (IT)/kaki³

1 CHU/kaki³ sama dengan 1.8012 Btu (th)/kaki³

1 CHU/kaki³ sama dengan 67,066 meter³/joule

1 CHU/kaki³ sama dengan 67,066,000 liter/joule

1 CHU/kaki³ sama dengan 47,561,000,000,000 galon (US)/tenagakuda

1 CHU/kaki³ sama dengan 46,911,000,000,000 galon (US)/tenagakuda (metrik)

Cara Konversi Kilokalori (IT)/meter³ ke CHU/kaki³ (kcal/m³ ke CHU/ft³):

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/meter³ ke CHU/kaki³ (kcal/m³ ke CHU/ft³)

kilokalori (IT)/meter³ (kcal/m³) CHU/kaki³ (CHU/ft³)
0.01 kcal/m³ 0.00062428 CHU/ft³
0.1 kcal/m³ 0.0062428 CHU/ft³
1 kcal/m³ 0.062428 CHU/ft³
2 kcal/m³ 0.12486 CHU/ft³
3 kcal/m³ 0.18728 CHU/ft³
4 kcal/m³ 0.24971 CHU/ft³
5 kcal/m³ 0.31214 CHU/ft³
6 kcal/m³ 0.37457 CHU/ft³
7 kcal/m³ 0.437 CHU/ft³
8 kcal/m³ 0.49942 CHU/ft³
9 kcal/m³ 0.56185 CHU/ft³
10 kcal/m³ 0.62428 CHU/ft³
20 kcal/m³ 1.2486 CHU/ft³
25 kcal/m³ 1.5607 CHU/ft³
50 kcal/m³ 3.1214 CHU/ft³
75 kcal/m³ 4.6821 CHU/ft³
100 kcal/m³ 6.2428 CHU/ft³
250 kcal/m³ 15.607 CHU/ft³
500 kcal/m³ 31.214 CHU/ft³
750 kcal/m³ 46.821 CHU/ft³
1,000 kcal/m³ 62.428 CHU/ft³
100,000 kcal/m³ 6,242.8 CHU/ft³
1,000,000,000 kcal/m³ 62,428,000 CHU/ft³
1,000,000,000,000 kcal/m³ 62,428,000,000 CHU/ft³

Tabel Konversi CHU/kaki³ ke Kilokalori (IT)/meter³ (CHU/ft³ ke kcal/m³)

CHU/kaki³ (CHU/ft³) kilokalori (IT)/meter³ (kcal/m³)
0.01 CHU/ft³ 0.16018 kcal/m³
0.1 CHU/ft³ 1.6018 kcal/m³
1 CHU/ft³ 16.018 kcal/m³
2 CHU/ft³ 32.037 kcal/m³
3 CHU/ft³ 48.055 kcal/m³
4 CHU/ft³ 64.074 kcal/m³
5 CHU/ft³ 80.092 kcal/m³
6 CHU/ft³ 96.111 kcal/m³
7 CHU/ft³ 112.13 kcal/m³
8 CHU/ft³ 128.15 kcal/m³
9 CHU/ft³ 144.17 kcal/m³
10 CHU/ft³ 160.18 kcal/m³
20 CHU/ft³ 320.37 kcal/m³
25 CHU/ft³ 400.46 kcal/m³
50 CHU/ft³ 800.92 kcal/m³
75 CHU/ft³ 1,201.4 kcal/m³
100 CHU/ft³ 1,601.8 kcal/m³
250 CHU/ft³ 4,004.6 kcal/m³
500 CHU/ft³ 8,009.2 kcal/m³
750 CHU/ft³ 12,014 kcal/m³
1,000 CHU/ft³ 16,018 kcal/m³
100,000 CHU/ft³ 1,601,800 kcal/m³
1,000,000,000 CHU/ft³ 16,018,000,000 kcal/m³
1,000,000,000,000 CHU/ft³ 16,018,000,000,000 kcal/m³

Langkah-langkah Konversi Kilokalori (IT)/meter³ ke CHU/kaki³ (kcal/m³ ke CHU/ft³)

  1. Contoh Soal: Konversi 728 kilokalori (IT)/meter³ ke CHU/kaki³ (728 kcal/m³ ke CHU/ft³).
  2. 1 kilokalori (IT)/meter³ setara dengan 0.062428 CHU/kaki³ (1 kcal/m³ setara dengan 0.062428 CHU/ft³).
  3. 728 kilokalori (IT)/meter³ (kcal/m³) setara dengan 728 dikalikan dengan 0.062428 CHU/kaki³ (CHU/ft³).
  4. Diperoleh 728 kilokalori (IT)/meter³ setara dengan 45.448 CHU/kaki³ (728 kcal/m³ setara dengan 45.448 CHU/ft³).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸