Konversi Kilojoule/kilogram °c ke Btu (th)/pon °f (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • Btu (th)/pon °F [Btu (th)/lb °F]
Copy
_
Copy
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • Btu (th)/pon °F [Btu (th)/lb °F]

Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °F (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F)

Kilojoule/kilogram °C (Simbol atau Singkatan: kJ/kg °C)

Kilojoule/kilogram °C adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Kilojoule/kilogram °C disingkat atau disimbolkan dengan kJ/kg °C. Nilai dari 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 1000 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/pon °F, 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 joule/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 kilojoule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kalori (th)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 101.97 kilogram-force meter/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 185.86 pound-force kaki/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.42992 Btu (IT)/pon °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 CHU/pon °C

Btu (th)/pon °F (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/lb °F)

Btu (th)/pon °F adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Btu (th)/pon °F disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/lb °F. Nilai dari 1 Btu (th)/pon °F setara dengan 4184 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan kilojoule/kilogram °C, 1 Btu (th)/pon °F setara dengan 4.184 kilojoule/kilogram °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 4,184 joule/kilogram K

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 4,184 joule/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 4.184 joule/gram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 4.184 kilojoule/kilogram K

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 4.184 kilojoule/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 kalori (IT)/gram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 kalori (IT)/gram °F

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 1 kalori (th)/gram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 1 kilokalori (th)/kilogram °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 1 kilokalori (th)/kilogram/K

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 426.65 kilogram-force meter/kilogram K

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 777.65 pound-force kaki/pon °R

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 Btu (IT)/pon °F

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 Btu (IT)/pon °R

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 1 Btu (th)/pon °R

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 1.7988 Btu (IT)/pon °C

1 Btu (th)/pon °F sama dengan 0.99933 CHU/pon °C

Cara Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °F (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F):

Tabel Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °F (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F)

kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C) Btu (th)/pon °F (Btu (th)/lb °F)
0.01 kJ/kg °C 0.0023901 Btu (th)/lb °F
0.1 kJ/kg °C 0.023901 Btu (th)/lb °F
1 kJ/kg °C 0.23901 Btu (th)/lb °F
2 kJ/kg °C 0.47801 Btu (th)/lb °F
3 kJ/kg °C 0.71702 Btu (th)/lb °F
4 kJ/kg °C 0.95602 Btu (th)/lb °F
5 kJ/kg °C 1.195 Btu (th)/lb °F
6 kJ/kg °C 1.434 Btu (th)/lb °F
7 kJ/kg °C 1.673 Btu (th)/lb °F
8 kJ/kg °C 1.912 Btu (th)/lb °F
9 kJ/kg °C 2.1511 Btu (th)/lb °F
10 kJ/kg °C 2.3901 Btu (th)/lb °F
20 kJ/kg °C 4.7801 Btu (th)/lb °F
25 kJ/kg °C 5.9751 Btu (th)/lb °F
50 kJ/kg °C 11.95 Btu (th)/lb °F
75 kJ/kg °C 17.925 Btu (th)/lb °F
100 kJ/kg °C 23.901 Btu (th)/lb °F
250 kJ/kg °C 59.751 Btu (th)/lb °F
500 kJ/kg °C 119.5 Btu (th)/lb °F
750 kJ/kg °C 179.25 Btu (th)/lb °F
1,000 kJ/kg °C 239.01 Btu (th)/lb °F
100,000 kJ/kg °C 23,901 Btu (th)/lb °F
1,000,000,000 kJ/kg °C 239,010,000 Btu (th)/lb °F
1,000,000,000,000 kJ/kg °C 239,010,000,000 Btu (th)/lb °F

Tabel Konversi Btu (th)/pon °F ke Kilojoule/kilogram °C (Btu (th)/lb °F ke kJ/kg °C)

Btu (th)/pon °F (Btu (th)/lb °F) kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C)
0.01 Btu (th)/lb °F 0.04184 kJ/kg °C
0.1 Btu (th)/lb °F 0.4184 kJ/kg °C
1 Btu (th)/lb °F 4.184 kJ/kg °C
2 Btu (th)/lb °F 8.368 kJ/kg °C
3 Btu (th)/lb °F 12.552 kJ/kg °C
4 Btu (th)/lb °F 16.736 kJ/kg °C
5 Btu (th)/lb °F 20.92 kJ/kg °C
6 Btu (th)/lb °F 25.104 kJ/kg °C
7 Btu (th)/lb °F 29.288 kJ/kg °C
8 Btu (th)/lb °F 33.472 kJ/kg °C
9 Btu (th)/lb °F 37.656 kJ/kg °C
10 Btu (th)/lb °F 41.84 kJ/kg °C
20 Btu (th)/lb °F 83.68 kJ/kg °C
25 Btu (th)/lb °F 104.6 kJ/kg °C
50 Btu (th)/lb °F 209.2 kJ/kg °C
75 Btu (th)/lb °F 313.8 kJ/kg °C
100 Btu (th)/lb °F 418.4 kJ/kg °C
250 Btu (th)/lb °F 1,046 kJ/kg °C
500 Btu (th)/lb °F 2,092 kJ/kg °C
750 Btu (th)/lb °F 3,138 kJ/kg °C
1,000 Btu (th)/lb °F 4,184 kJ/kg °C
100,000 Btu (th)/lb °F 418,400 kJ/kg °C
1,000,000,000 Btu (th)/lb °F 4,184,000,000 kJ/kg °C
1,000,000,000,000 Btu (th)/lb °F 4,184,000,000,000 kJ/kg °C

Langkah-langkah Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °F (kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F)

  1. Contoh Soal: Konversi 49 kilojoule/kilogram °C ke Btu (th)/pon °F (49 kJ/kg °C ke Btu (th)/lb °F).
  2. 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F (1 kJ/kg °C setara dengan 0.23901 Btu (th)/lb °F).
  3. 49 kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C) setara dengan 49 dikalikan dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F (Btu (th)/lb °F).
  4. Diperoleh 49 kilojoule/kilogram °C setara dengan 11.711 Btu (th)/pon °F (49 kJ/kg °C setara dengan 11.711 Btu (th)/lb °F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸