Konversi Pound-force Kaki/pon °r ke Kilojoule/kilogram °c (lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • pound-force kaki/pon °R [lbf ft/lb °R]
Copy
_
Copy
  • kilojoule/kilogram °C [kJ/kg °C]
  • pound-force kaki/pon °R [lbf ft/lb °R]

Pound-force kaki/pon °R ke Kilojoule/kilogram °C (lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C)

Pound-force kaki/pon °R (Simbol atau Singkatan: lbf ft/lb °R)

Pound-force kaki/pon °R adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Pound-force kaki/pon °R disingkat atau disimbolkan dengan lbf ft/lb °R. Nilai dari 1 pound-force kaki/pon °R setara dengan 5.3803 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan kilojoule/kilogram °C, 1 pound-force kaki/pon °R setara dengan 0.0053803 kilojoule/kilogram °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 5.3803 joule/kilogram K

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 5.3803 joule/kilogram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0053803 joule/gram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0053803 kilojoule/kilogram K

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0053803 kilojoule/kilogram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 kalori (IT)/gram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 kalori (IT)/gram °F

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012859 kalori (th)/gram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012859 kilokalori (th)/kilogram °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012859 kilokalori (th)/kilogram/K

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.54864 kilogram-force meter/kilogram K

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/pon °F

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012859 Btu (th)/pon °F

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/pon °R

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012859 Btu (th)/pon °R

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0023131 Btu (IT)/pon °C

1 pound-force kaki/pon °R sama dengan 0.0012851 CHU/pon °C

Kilojoule/kilogram °C (Simbol atau Singkatan: kJ/kg °C)

Kilojoule/kilogram °C adalah suatu satuan dari besaran kapasitas panas spesifik. Kilojoule/kilogram °C disingkat atau disimbolkan dengan kJ/kg °C. Nilai dari 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 1000 joule/kilogram K. Dalam hubungannya dengan pound-force kaki/pon °R, 1 kilojoule/kilogram °C setara dengan 185.86 pound-force kaki/pon °R.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1,000 joule/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 joule/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 1 kilojoule/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kalori (IT)/gram °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kalori (th)/gram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/kilogram/K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 101.97 kilogram-force meter/kilogram K

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 185.86 pound-force kaki/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °F

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 Btu (IT)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23901 Btu (th)/pon °R

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.42992 Btu (IT)/pon °C

1 kilojoule/kilogram °C sama dengan 0.23885 CHU/pon °C

Cara Konversi Pound-force kaki/pon °R ke Kilojoule/kilogram °C (lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C):

Tabel Konversi Pound-force kaki/pon °R ke Kilojoule/kilogram °C (lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C)

pound-force kaki/pon °R (lbf ft/lb °R) kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C)
0.01 lbf ft/lb °R 0.000053803 kJ/kg °C
0.1 lbf ft/lb °R 0.00053803 kJ/kg °C
1 lbf ft/lb °R 0.0053803 kJ/kg °C
2 lbf ft/lb °R 0.010761 kJ/kg °C
3 lbf ft/lb °R 0.016141 kJ/kg °C
4 lbf ft/lb °R 0.021521 kJ/kg °C
5 lbf ft/lb °R 0.026902 kJ/kg °C
6 lbf ft/lb °R 0.032282 kJ/kg °C
7 lbf ft/lb °R 0.037662 kJ/kg °C
8 lbf ft/lb °R 0.043043 kJ/kg °C
9 lbf ft/lb °R 0.048423 kJ/kg °C
10 lbf ft/lb °R 0.053803 kJ/kg °C
20 lbf ft/lb °R 0.10761 kJ/kg °C
25 lbf ft/lb °R 0.13451 kJ/kg °C
50 lbf ft/lb °R 0.26902 kJ/kg °C
75 lbf ft/lb °R 0.40352 kJ/kg °C
100 lbf ft/lb °R 0.53803 kJ/kg °C
250 lbf ft/lb °R 1.3451 kJ/kg °C
500 lbf ft/lb °R 2.6902 kJ/kg °C
750 lbf ft/lb °R 4.0352 kJ/kg °C
1,000 lbf ft/lb °R 5.3803 kJ/kg °C
100,000 lbf ft/lb °R 538.03 kJ/kg °C
1,000,000,000 lbf ft/lb °R 5,380,300 kJ/kg °C
1,000,000,000,000 lbf ft/lb °R 5,380,300,000 kJ/kg °C

Tabel Konversi Kilojoule/kilogram °C ke Pound-force kaki/pon °R (kJ/kg °C ke lbf ft/lb °R)

kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C) pound-force kaki/pon °R (lbf ft/lb °R)
0.01 kJ/kg °C 1.8586 lbf ft/lb °R
0.1 kJ/kg °C 18.586 lbf ft/lb °R
1 kJ/kg °C 185.86 lbf ft/lb °R
2 kJ/kg °C 371.73 lbf ft/lb °R
3 kJ/kg °C 557.59 lbf ft/lb °R
4 kJ/kg °C 743.45 lbf ft/lb °R
5 kJ/kg °C 929.31 lbf ft/lb °R
6 kJ/kg °C 1,115.2 lbf ft/lb °R
7 kJ/kg °C 1,301 lbf ft/lb °R
8 kJ/kg °C 1,486.9 lbf ft/lb °R
9 kJ/kg °C 1,672.8 lbf ft/lb °R
10 kJ/kg °C 1,858.6 lbf ft/lb °R
20 kJ/kg °C 3,717.3 lbf ft/lb °R
25 kJ/kg °C 4,646.6 lbf ft/lb °R
50 kJ/kg °C 9,293.1 lbf ft/lb °R
75 kJ/kg °C 13,940 lbf ft/lb °R
100 kJ/kg °C 18,586 lbf ft/lb °R
250 kJ/kg °C 46,466 lbf ft/lb °R
500 kJ/kg °C 92,931 lbf ft/lb °R
750 kJ/kg °C 139,400 lbf ft/lb °R
1,000 kJ/kg °C 185,860 lbf ft/lb °R
100,000 kJ/kg °C 18,586,000 lbf ft/lb °R
1,000,000,000 kJ/kg °C 185,860,000,000 lbf ft/lb °R
1,000,000,000,000 kJ/kg °C 185,860,000,000,000 lbf ft/lb °R

Langkah-langkah Konversi Pound-force kaki/pon °R ke Kilojoule/kilogram °C (lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C)

  1. Contoh Soal: Konversi 49 pound-force kaki/pon °R ke kilojoule/kilogram °C (49 lbf ft/lb °R ke kJ/kg °C).
  2. 1 pound-force kaki/pon °R setara dengan 0.0053803 kilojoule/kilogram °C (1 lbf ft/lb °R setara dengan 0.0053803 kJ/kg °C).
  3. 49 pound-force kaki/pon °R (lbf ft/lb °R) setara dengan 49 dikalikan dengan 0.0053803 kilojoule/kilogram °C (kJ/kg °C).
  4. Diperoleh 49 pound-force kaki/pon °R setara dengan 0.26364 kilojoule/kilogram °C (49 lbf ft/lb °R setara dengan 0.26364 kJ/kg °C).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸