Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke dyne/jam/centimeter (Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dyne/jam/centimeter [dyn/(h*cm)]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • dyne/jam/centimeter [dyn/(h*cm)]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]

Btu(IT)/jam/kaki² ke Dyne/jam/centimeter (Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm))

Btu(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter². Dalam hubungannya dengan dyne/jam/centimeter, 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 11357000 dyne/jam/centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 watt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0031546 kilowatt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00031546 watt/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0020352 watt/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 joule/detik/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.7125 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.252 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075346 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075397 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045238 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27143 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 11,357,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 113,570 erg/jam/milimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.969 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039301 tenagakuda/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039847 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000019303 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027796 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016678 Btu(th)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0007 Btu(th)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.55556 CHU/jam/kaki²

Dyne/jam/centimeter (Simbol atau Singkatan: dyn/(h*cm))

Dyne/jam/centimeter adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Dyne/jam/centimeter disingkat atau disimbolkan dengan dyn/(h*cm). Nilai dari 1 dyne/jam/centimeter setara dengan 2.7778e-7 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(IT)/jam/kaki², 1 dyne/jam/centimeter setara dengan 8.8055e-8 Btu(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-7 watt/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-10 kilowatt/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-11 watt/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.7921e-10 watt/inci²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-7 joule/detik/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3885e-7 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.219e-8 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 6.6346e-12 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.9808e-10 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3885e-8 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 6.6391e-12 kalori(th)/detik/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.9834e-10 kalori(th)/menit/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3901e-8 kalori(th)/jam/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 0.01 erg/jam/milimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 0.000001142 kaki pon/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.4607e-11 tenagakuda/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.5087e-11 tenagakuda (metric)/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.446e-11 Btu(IT)/detik/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.4676e-9 Btu(IT)/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 8.8055e-8 Btu(IT)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.6997e-13 Btu(th)/detik/inci²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.4476e-11 Btu(th)/detik/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.4686e-9 Btu(th)/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 8.8114e-8 Btu(th)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 4.8919e-8 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Dyne/jam/centimeter (Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm)):

Tabel Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Dyne/jam/centimeter (Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm))

Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm))
0.01 Btu(IT)/(h*ft²) 113,570 dyn/(h*cm)
0.1 Btu(IT)/(h*ft²) 1,135,700 dyn/(h*cm)
1 Btu(IT)/(h*ft²) 11,357,000 dyn/(h*cm)
2 Btu(IT)/(h*ft²) 22,713,000 dyn/(h*cm)
3 Btu(IT)/(h*ft²) 34,070,000 dyn/(h*cm)
4 Btu(IT)/(h*ft²) 45,426,000 dyn/(h*cm)
5 Btu(IT)/(h*ft²) 56,783,000 dyn/(h*cm)
6 Btu(IT)/(h*ft²) 68,139,000 dyn/(h*cm)
7 Btu(IT)/(h*ft²) 79,496,000 dyn/(h*cm)
8 Btu(IT)/(h*ft²) 90,852,000 dyn/(h*cm)
9 Btu(IT)/(h*ft²) 102,210,000 dyn/(h*cm)
10 Btu(IT)/(h*ft²) 113,570,000 dyn/(h*cm)
20 Btu(IT)/(h*ft²) 227,130,000 dyn/(h*cm)
25 Btu(IT)/(h*ft²) 283,910,000 dyn/(h*cm)
50 Btu(IT)/(h*ft²) 567,830,000 dyn/(h*cm)
75 Btu(IT)/(h*ft²) 851,740,000 dyn/(h*cm)
100 Btu(IT)/(h*ft²) 1,135,700,000 dyn/(h*cm)
250 Btu(IT)/(h*ft²) 2,839,100,000 dyn/(h*cm)
500 Btu(IT)/(h*ft²) 5,678,300,000 dyn/(h*cm)
750 Btu(IT)/(h*ft²) 8,517,400,000 dyn/(h*cm)
1,000 Btu(IT)/(h*ft²) 11,357,000,000 dyn/(h*cm)
100,000 Btu(IT)/(h*ft²) 1,135,700,000,000 dyn/(h*cm)
1,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 11,357,000,000,000,000 dyn/(h*cm)
1,000,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 11,357,000,000,000,000,000 dyn/(h*cm)

Tabel Konversi Dyne/jam/centimeter ke Btu(IT)/jam/kaki² (dyn/(h*cm) ke Btu(IT)/(h*ft²))

dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm)) Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²))
0.01 dyn/(h*cm) 8.8055e-10 Btu(IT)/(h*ft²)
0.1 dyn/(h*cm) 8.8055e-9 Btu(IT)/(h*ft²)
1 dyn/(h*cm) 8.8055e-8 Btu(IT)/(h*ft²)
2 dyn/(h*cm) 1.7611e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
3 dyn/(h*cm) 2.6417e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
4 dyn/(h*cm) 3.5222e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
5 dyn/(h*cm) 4.4028e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
6 dyn/(h*cm) 5.2833e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
7 dyn/(h*cm) 6.1639e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
8 dyn/(h*cm) 7.0444e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
9 dyn/(h*cm) 7.925e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
10 dyn/(h*cm) 8.8055e-7 Btu(IT)/(h*ft²)
20 dyn/(h*cm) 0.0000017611 Btu(IT)/(h*ft²)
25 dyn/(h*cm) 0.0000022014 Btu(IT)/(h*ft²)
50 dyn/(h*cm) 0.0000044028 Btu(IT)/(h*ft²)
75 dyn/(h*cm) 0.0000066041 Btu(IT)/(h*ft²)
100 dyn/(h*cm) 0.0000088055 Btu(IT)/(h*ft²)
250 dyn/(h*cm) 0.000022014 Btu(IT)/(h*ft²)
500 dyn/(h*cm) 0.000044028 Btu(IT)/(h*ft²)
750 dyn/(h*cm) 0.000066041 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000 dyn/(h*cm) 0.000088055 Btu(IT)/(h*ft²)
100,000 dyn/(h*cm) 0.0088055 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 dyn/(h*cm) 88.055 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 dyn/(h*cm) 88,055 Btu(IT)/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Dyne/jam/centimeter (Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 Btu(IT)/jam/kaki² ke dyne/jam/centimeter (66 Btu(IT)/(h*ft²) ke dyn/(h*cm)).
  2. 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 11357000 dyne/jam/centimeter (1 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 11357000 dyn/(h*cm)).
  3. 66 Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 11357000 dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm)).
  4. Diperoleh 66 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 749530000 dyne/jam/centimeter (66 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 749530000 dyn/(h*cm)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸