Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke watt/inci² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • watt/inci² [W/in²]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • watt/inci² [W/in²]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]

Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/inci² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²)

Btu(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter². Dalam hubungannya dengan watt/inci², 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 0.0020352 watt/inci².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 watt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0031546 kilowatt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00031546 watt/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0020352 watt/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 joule/detik/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.7125 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.252 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075346 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075397 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045238 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27143 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 11,357,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 113,570 erg/jam/milimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.969 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039301 tenagakuda/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039847 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000019303 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027796 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016678 Btu(th)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0007 Btu(th)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.55556 CHU/jam/kaki²

Watt/inci² (Simbol atau Singkatan: W/in²)

Watt/inci² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Watt/inci² disingkat atau disimbolkan dengan W/in². Nilai dari 1 watt/inci² setara dengan 1550 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(IT)/jam/kaki², 1 watt/inci² setara dengan 491.35 Btu(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 watt/inci² sama dengan 1,550 watt/meter²

1 watt/inci² sama dengan 1.55 kilowatt/meter²

1 watt/inci² sama dengan 0.155 watt/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 1,550 joule/detik/meter²

1 watt/inci² sama dengan 1,332.8 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 watt/inci² sama dengan 123.82 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 0.037021 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 2.2213 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 133.28 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 0.037046 kalori(th)/detik/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 2.2228 kalori(th)/menit/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 133.37 kalori(th)/jam/centimeter²

1 watt/inci² sama dengan 5,580,000,000 dyne/jam/centimeter

1 watt/inci² sama dengan 55,800,000 erg/jam/milimeter²

1 watt/inci² sama dengan 6,372.5 kaki pon/menit/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 0.19311 tenagakuda/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 0.19579 tenagakuda (metric)/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 0.13649 Btu(IT)/detik/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 8.1891 Btu(IT)/menit/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 491.35 Btu(IT)/jam/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 0.00094845 Btu(th)/detik/inci²

1 watt/inci² sama dengan 0.13658 Btu(th)/detik/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 8.1946 Btu(th)/menit/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 491.68 Btu(th)/jam/kaki²

1 watt/inci² sama dengan 272.97 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/inci² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²):

Tabel Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/inci² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²)

Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) watt/inci² (W/in²)
0.01 Btu(IT)/(h*ft²) 0.000020352 W/in²
0.1 Btu(IT)/(h*ft²) 0.00020352 W/in²
1 Btu(IT)/(h*ft²) 0.0020352 W/in²
2 Btu(IT)/(h*ft²) 0.0040704 W/in²
3 Btu(IT)/(h*ft²) 0.0061056 W/in²
4 Btu(IT)/(h*ft²) 0.0081409 W/in²
5 Btu(IT)/(h*ft²) 0.010176 W/in²
6 Btu(IT)/(h*ft²) 0.012211 W/in²
7 Btu(IT)/(h*ft²) 0.014247 W/in²
8 Btu(IT)/(h*ft²) 0.016282 W/in²
9 Btu(IT)/(h*ft²) 0.018317 W/in²
10 Btu(IT)/(h*ft²) 0.020352 W/in²
20 Btu(IT)/(h*ft²) 0.040704 W/in²
25 Btu(IT)/(h*ft²) 0.05088 W/in²
50 Btu(IT)/(h*ft²) 0.10176 W/in²
75 Btu(IT)/(h*ft²) 0.15264 W/in²
100 Btu(IT)/(h*ft²) 0.20352 W/in²
250 Btu(IT)/(h*ft²) 0.5088 W/in²
500 Btu(IT)/(h*ft²) 1.0176 W/in²
750 Btu(IT)/(h*ft²) 1.5264 W/in²
1,000 Btu(IT)/(h*ft²) 2.0352 W/in²
100,000 Btu(IT)/(h*ft²) 203.52 W/in²
1,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 2,035,200 W/in²
1,000,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 2,035,200,000 W/in²

Tabel Konversi Watt/inci² ke Btu(IT)/jam/kaki² (W/in² ke Btu(IT)/(h*ft²))

watt/inci² (W/in²) Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²))
0.01 W/in² 4.9135 Btu(IT)/(h*ft²)
0.1 W/in² 49.135 Btu(IT)/(h*ft²)
1 W/in² 491.35 Btu(IT)/(h*ft²)
2 W/in² 982.7 Btu(IT)/(h*ft²)
3 W/in² 1,474 Btu(IT)/(h*ft²)
4 W/in² 1,965.4 Btu(IT)/(h*ft²)
5 W/in² 2,456.7 Btu(IT)/(h*ft²)
6 W/in² 2,948.1 Btu(IT)/(h*ft²)
7 W/in² 3,439.4 Btu(IT)/(h*ft²)
8 W/in² 3,930.8 Btu(IT)/(h*ft²)
9 W/in² 4,422.1 Btu(IT)/(h*ft²)
10 W/in² 4,913.5 Btu(IT)/(h*ft²)
20 W/in² 9,827 Btu(IT)/(h*ft²)
25 W/in² 12,284 Btu(IT)/(h*ft²)
50 W/in² 24,567 Btu(IT)/(h*ft²)
75 W/in² 36,851 Btu(IT)/(h*ft²)
100 W/in² 49,135 Btu(IT)/(h*ft²)
250 W/in² 122,840 Btu(IT)/(h*ft²)
500 W/in² 245,670 Btu(IT)/(h*ft²)
750 W/in² 368,510 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000 W/in² 491,350 Btu(IT)/(h*ft²)
100,000 W/in² 49,135,000 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 W/in² 491,350,000,000 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 W/in² 491,350,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/inci² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²)

  1. Contoh Soal: Konversi 66 Btu(IT)/jam/kaki² ke watt/inci² (66 Btu(IT)/(h*ft²) ke W/in²).
  2. 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 0.0020352 watt/inci² (1 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 0.0020352 W/in²).
  3. 66 Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 0.0020352 watt/inci² (W/in²).
  4. Diperoleh 66 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 0.13432 watt/inci² (66 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 0.13432 W/in²).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸