Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke watt/meter² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • watt/meter² [W/m²]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • watt/meter² [W/m²]
  • Btu(IT)/jam/kaki² [Btu(IT)/(h*ft²)]

Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/meter² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²)

Btu(IT)/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: Btu(IT)/(h*ft²))

Btu(IT)/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Btu(IT)/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan Btu(IT)/(h*ft²). Nilai dari 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter². Dalam hubungannya dengan watt/meter², 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 watt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0031546 kilowatt/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00031546 watt/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0020352 watt/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 3.1546 joule/detik/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 2.7125 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.252 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075346 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045208 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27125 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.000075397 kalori(th)/detik/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0045238 kalori(th)/menit/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.27143 kalori(th)/jam/centimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 11,357,000 dyne/jam/centimeter

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 113,570 erg/jam/milimeter²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 12.969 kaki pon/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039301 tenagakuda/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00039847 tenagakuda (metric)/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027778 Btu(IT)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016667 Btu(IT)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.0000019303 Btu(th)/detik/inci²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.00027796 Btu(th)/detik/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.016678 Btu(th)/menit/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 1.0007 Btu(th)/jam/kaki²

1 Btu(IT)/jam/kaki² sama dengan 0.55556 CHU/jam/kaki²

Watt/meter² (Simbol atau Singkatan: W/m²)

Watt/meter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Watt/meter² disingkat atau disimbolkan dengan W/m². Nilai dari 1 watt/meter² setara dengan 1 watt/meter². Dalam hubungannya dengan Btu(IT)/jam/kaki², 1 watt/meter² setara dengan 0.317 Btu(IT)/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 watt/meter² sama dengan 0.001 kilowatt/meter²

1 watt/meter² sama dengan 0.0001 watt/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.00064516 watt/inci²

1 watt/meter² sama dengan 1 joule/detik/meter²

1 watt/meter² sama dengan 0.85985 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 watt/meter² sama dengan 0.079882 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.000023885 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.0014331 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.085985 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.000023901 kalori(th)/detik/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.001434 kalori(th)/menit/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 0.086042 kalori(th)/jam/centimeter²

1 watt/meter² sama dengan 3,600,000 dyne/jam/centimeter

1 watt/meter² sama dengan 36,000 erg/jam/milimeter²

1 watt/meter² sama dengan 4.1113 kaki pon/menit/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.00012459 tenagakuda/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.00012631 tenagakuda (metric)/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.000088055 Btu(IT)/detik/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.0052833 Btu(IT)/menit/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.317 Btu(IT)/jam/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 6.119e-7 Btu(th)/detik/inci²

1 watt/meter² sama dengan 0.000088114 Btu(th)/detik/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.0052868 Btu(th)/menit/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.31721 Btu(th)/jam/kaki²

1 watt/meter² sama dengan 0.17611 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/meter² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²):

Tabel Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/meter² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²)

Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) watt/meter² (W/m²)
0.01 Btu(IT)/(h*ft²) 0.031546 W/m²
0.1 Btu(IT)/(h*ft²) 0.31546 W/m²
1 Btu(IT)/(h*ft²) 3.1546 W/m²
2 Btu(IT)/(h*ft²) 6.3092 W/m²
3 Btu(IT)/(h*ft²) 9.4638 W/m²
4 Btu(IT)/(h*ft²) 12.618 W/m²
5 Btu(IT)/(h*ft²) 15.773 W/m²
6 Btu(IT)/(h*ft²) 18.928 W/m²
7 Btu(IT)/(h*ft²) 22.082 W/m²
8 Btu(IT)/(h*ft²) 25.237 W/m²
9 Btu(IT)/(h*ft²) 28.391 W/m²
10 Btu(IT)/(h*ft²) 31.546 W/m²
20 Btu(IT)/(h*ft²) 63.092 W/m²
25 Btu(IT)/(h*ft²) 78.865 W/m²
50 Btu(IT)/(h*ft²) 157.73 W/m²
75 Btu(IT)/(h*ft²) 236.59 W/m²
100 Btu(IT)/(h*ft²) 315.46 W/m²
250 Btu(IT)/(h*ft²) 788.65 W/m²
500 Btu(IT)/(h*ft²) 1,577.3 W/m²
750 Btu(IT)/(h*ft²) 2,365.9 W/m²
1,000 Btu(IT)/(h*ft²) 3,154.6 W/m²
100,000 Btu(IT)/(h*ft²) 315,460 W/m²
1,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 3,154,600,000 W/m²
1,000,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²) 3,154,600,000,000 W/m²

Tabel Konversi Watt/meter² ke Btu(IT)/jam/kaki² (W/m² ke Btu(IT)/(h*ft²))

watt/meter² (W/m²) Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²))
0.01 W/m² 0.00317 Btu(IT)/(h*ft²)
0.1 W/m² 0.0317 Btu(IT)/(h*ft²)
1 W/m² 0.317 Btu(IT)/(h*ft²)
2 W/m² 0.634 Btu(IT)/(h*ft²)
3 W/m² 0.95099 Btu(IT)/(h*ft²)
4 W/m² 1.268 Btu(IT)/(h*ft²)
5 W/m² 1.585 Btu(IT)/(h*ft²)
6 W/m² 1.902 Btu(IT)/(h*ft²)
7 W/m² 2.219 Btu(IT)/(h*ft²)
8 W/m² 2.536 Btu(IT)/(h*ft²)
9 W/m² 2.853 Btu(IT)/(h*ft²)
10 W/m² 3.17 Btu(IT)/(h*ft²)
20 W/m² 6.34 Btu(IT)/(h*ft²)
25 W/m² 7.925 Btu(IT)/(h*ft²)
50 W/m² 15.85 Btu(IT)/(h*ft²)
75 W/m² 23.775 Btu(IT)/(h*ft²)
100 W/m² 31.7 Btu(IT)/(h*ft²)
250 W/m² 79.25 Btu(IT)/(h*ft²)
500 W/m² 158.5 Btu(IT)/(h*ft²)
750 W/m² 237.75 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000 W/m² 317 Btu(IT)/(h*ft²)
100,000 W/m² 31,700 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000 W/m² 317,000,000 Btu(IT)/(h*ft²)
1,000,000,000,000 W/m² 317,000,000,000 Btu(IT)/(h*ft²)

Langkah-langkah Konversi Btu(IT)/jam/kaki² ke Watt/meter² (Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²)

  1. Contoh Soal: Konversi 66 Btu(IT)/jam/kaki² ke watt/meter² (66 Btu(IT)/(h*ft²) ke W/m²).
  2. 1 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 3.1546 watt/meter² (1 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 3.1546 W/m²).
  3. 66 Btu(IT)/jam/kaki² (Btu(IT)/(h*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 3.1546 watt/meter² (W/m²).
  4. Diperoleh 66 Btu(IT)/jam/kaki² setara dengan 208.2 watt/meter² (66 Btu(IT)/(h*ft²) setara dengan 208.2 W/m²).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸