Konversi kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori(th)/menit/centimeter² [cal(th)/(m*cm²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • kalori(th)/menit/centimeter² [cal(th)/(m*cm²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]

Kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²))

Kalori(th)/menit/centimeter² (Simbol atau Singkatan: cal(th)/(m*cm²))

Kalori(th)/menit/centimeter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Kalori(th)/menit/centimeter² disingkat atau disimbolkan dengan cal(th)/(m*cm²). Nilai dari 1 kalori(th)/menit/centimeter² setara dengan 697.33 watt/meter². Dalam hubungannya dengan CHU/jam/kaki², 1 kalori(th)/menit/centimeter² setara dengan 122.81 CHU/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 697.33 watt/meter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.69733 kilowatt/meter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.069733 watt/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.44989 watt/inci²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 697.33 joule/detik/meter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 599.6 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 55.705 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.016656 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.99933 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 59.96 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.016667 kalori(th)/detik/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 60 kalori(th)/jam/centimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 2,510,400,000 dyne/jam/centimeter

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 25,104,000 erg/jam/milimeter²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 2,867 kaki pon/menit/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.086877 tenagakuda/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.088082 tenagakuda (metric)/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.061404 Btu(IT)/detik/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 3.6842 Btu(IT)/menit/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 221.05 Btu(IT)/jam/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.0004267 Btu(th)/detik/inci²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 0.061445 Btu(th)/detik/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 3.6867 Btu(th)/menit/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 221.2 Btu(th)/jam/kaki²

1 kalori(th)/menit/centimeter² sama dengan 122.81 CHU/jam/kaki²

CHU/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: CHU/(h*ft²))

CHU/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. CHU/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan CHU/(h*ft²). Nilai dari 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 5.6783 watt/meter². Dalam hubungannya dengan kalori(th)/menit/centimeter², 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 0.0081428 kalori(th)/menit/centimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 watt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0056783 kilowatt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00056783 watt/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0036634 watt/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 joule/detik/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 4.8824 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.45359 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013562 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081374 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48824 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013571 kalori(th)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081428 kalori(th)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 20,442,000 dyne/jam/centimeter

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 204,420 erg/jam/milimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 23.345 kaki pon/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00070743 tenagakuda/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00071724 tenagakuda (metric)/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0005 Btu(IT)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03 Btu(IT)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8 Btu(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0000034745 Btu(th)/detik/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00050033 Btu(th)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03002 Btu(th)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8012 Btu(th)/jam/kaki²

Cara Konversi Kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²)):

Tabel Konversi Kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²))

kalori(th)/menit/centimeter² (cal(th)/(m*cm²)) CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²))
0.01 cal(th)/(m*cm²) 1.2281 CHU/(h*ft²)
0.1 cal(th)/(m*cm²) 12.281 CHU/(h*ft²)
1 cal(th)/(m*cm²) 122.81 CHU/(h*ft²)
2 cal(th)/(m*cm²) 245.62 CHU/(h*ft²)
3 cal(th)/(m*cm²) 368.42 CHU/(h*ft²)
4 cal(th)/(m*cm²) 491.23 CHU/(h*ft²)
5 cal(th)/(m*cm²) 614.04 CHU/(h*ft²)
6 cal(th)/(m*cm²) 736.85 CHU/(h*ft²)
7 cal(th)/(m*cm²) 859.65 CHU/(h*ft²)
8 cal(th)/(m*cm²) 982.46 CHU/(h*ft²)
9 cal(th)/(m*cm²) 1,105.3 CHU/(h*ft²)
10 cal(th)/(m*cm²) 1,228.1 CHU/(h*ft²)
20 cal(th)/(m*cm²) 2,456.2 CHU/(h*ft²)
25 cal(th)/(m*cm²) 3,070.2 CHU/(h*ft²)
50 cal(th)/(m*cm²) 6,140.4 CHU/(h*ft²)
75 cal(th)/(m*cm²) 9,210.6 CHU/(h*ft²)
100 cal(th)/(m*cm²) 12,281 CHU/(h*ft²)
250 cal(th)/(m*cm²) 30,702 CHU/(h*ft²)
500 cal(th)/(m*cm²) 61,404 CHU/(h*ft²)
750 cal(th)/(m*cm²) 92,106 CHU/(h*ft²)
1,000 cal(th)/(m*cm²) 122,810 CHU/(h*ft²)
100,000 cal(th)/(m*cm²) 12,281,000 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000 cal(th)/(m*cm²) 122,810,000,000 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000,000 cal(th)/(m*cm²) 122,810,000,000,000 CHU/(h*ft²)

Tabel Konversi CHU/jam/kaki² ke Kalori(th)/menit/centimeter² (CHU/(h*ft²) ke cal(th)/(m*cm²))

CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)) kalori(th)/menit/centimeter² (cal(th)/(m*cm²))
0.01 CHU/(h*ft²) 0.000081428 cal(th)/(m*cm²)
0.1 CHU/(h*ft²) 0.00081428 cal(th)/(m*cm²)
1 CHU/(h*ft²) 0.0081428 cal(th)/(m*cm²)
2 CHU/(h*ft²) 0.016286 cal(th)/(m*cm²)
3 CHU/(h*ft²) 0.024428 cal(th)/(m*cm²)
4 CHU/(h*ft²) 0.032571 cal(th)/(m*cm²)
5 CHU/(h*ft²) 0.040714 cal(th)/(m*cm²)
6 CHU/(h*ft²) 0.048857 cal(th)/(m*cm²)
7 CHU/(h*ft²) 0.057 cal(th)/(m*cm²)
8 CHU/(h*ft²) 0.065143 cal(th)/(m*cm²)
9 CHU/(h*ft²) 0.073285 cal(th)/(m*cm²)
10 CHU/(h*ft²) 0.081428 cal(th)/(m*cm²)
20 CHU/(h*ft²) 0.16286 cal(th)/(m*cm²)
25 CHU/(h*ft²) 0.20357 cal(th)/(m*cm²)
50 CHU/(h*ft²) 0.40714 cal(th)/(m*cm²)
75 CHU/(h*ft²) 0.61071 cal(th)/(m*cm²)
100 CHU/(h*ft²) 0.81428 cal(th)/(m*cm²)
250 CHU/(h*ft²) 2.0357 cal(th)/(m*cm²)
500 CHU/(h*ft²) 4.0714 cal(th)/(m*cm²)
750 CHU/(h*ft²) 6.1071 cal(th)/(m*cm²)
1,000 CHU/(h*ft²) 8.1428 cal(th)/(m*cm²)
100,000 CHU/(h*ft²) 814.28 cal(th)/(m*cm²)
1,000,000,000 CHU/(h*ft²) 8,142,800 cal(th)/(m*cm²)
1,000,000,000,000 CHU/(h*ft²) 8,142,800,000 cal(th)/(m*cm²)

Langkah-langkah Konversi Kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 kalori(th)/menit/centimeter² ke CHU/jam/kaki² (66 cal(th)/(m*cm²) ke CHU/(h*ft²)).
  2. 1 kalori(th)/menit/centimeter² setara dengan 122.81 CHU/jam/kaki² (1 cal(th)/(m*cm²) setara dengan 122.81 CHU/(h*ft²)).
  3. 66 kalori(th)/menit/centimeter² (cal(th)/(m*cm²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 122.81 CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)).
  4. Diperoleh 66 kalori(th)/menit/centimeter² setara dengan 8105.3 CHU/jam/kaki² (66 cal(th)/(m*cm²) setara dengan 8105.3 CHU/(h*ft²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸