Konversi erg/jam/milimeter² ke dyne/jam/centimeter (erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dyne/jam/centimeter [dyn/(h*cm)]
  • erg/jam/milimeter² [erg/(h*mm²)]
Copy
_
Copy
  • dyne/jam/centimeter [dyn/(h*cm)]
  • erg/jam/milimeter² [erg/(h*mm²)]

Erg/jam/milimeter² ke Dyne/jam/centimeter (erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm))

Erg/jam/milimeter² (Simbol atau Singkatan: erg/(h*mm²))

Erg/jam/milimeter² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Erg/jam/milimeter² disingkat atau disimbolkan dengan erg/(h*mm²). Nilai dari 1 erg/jam/milimeter² setara dengan 0.000027778 watt/meter². Dalam hubungannya dengan dyne/jam/centimeter, 1 erg/jam/milimeter² setara dengan 100 dyne/jam/centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000027778 watt/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.7778e-8 kilowatt/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.7778e-9 watt/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.7921e-8 watt/inci²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000027778 joule/detik/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000023885 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.000002219 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 6.6346e-10 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.9808e-8 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000023885 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 6.6391e-10 kalori(th)/detik/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.9834e-8 kalori(th)/menit/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000023901 kalori(th)/jam/centimeter²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 100 dyne/jam/centimeter

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0001142 kaki pon/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.4607e-9 tenagakuda/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 3.5087e-9 tenagakuda (metric)/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.446e-9 Btu(IT)/detik/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.4676e-7 Btu(IT)/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000088055 Btu(IT)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.6997e-11 Btu(th)/detik/inci²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 2.4476e-9 Btu(th)/detik/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 1.4686e-7 Btu(th)/menit/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000088114 Btu(th)/jam/kaki²

1 erg/jam/milimeter² sama dengan 0.0000048919 CHU/jam/kaki²

Dyne/jam/centimeter (Simbol atau Singkatan: dyn/(h*cm))

Dyne/jam/centimeter adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Dyne/jam/centimeter disingkat atau disimbolkan dengan dyn/(h*cm). Nilai dari 1 dyne/jam/centimeter setara dengan 2.7778e-7 watt/meter². Dalam hubungannya dengan erg/jam/milimeter², 1 dyne/jam/centimeter setara dengan 0.01 erg/jam/milimeter².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-7 watt/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-10 kilowatt/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-11 watt/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.7921e-10 watt/inci²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.7778e-7 joule/detik/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3885e-7 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.219e-8 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 6.6346e-12 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.9808e-10 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3885e-8 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 6.6391e-12 kalori(th)/detik/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.9834e-10 kalori(th)/menit/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.3901e-8 kalori(th)/jam/centimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 0.01 erg/jam/milimeter²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 0.000001142 kaki pon/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.4607e-11 tenagakuda/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 3.5087e-11 tenagakuda (metric)/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.446e-11 Btu(IT)/detik/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.4676e-9 Btu(IT)/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 8.8055e-8 Btu(IT)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.6997e-13 Btu(th)/detik/inci²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 2.4476e-11 Btu(th)/detik/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 1.4686e-9 Btu(th)/menit/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 8.8114e-8 Btu(th)/jam/kaki²

1 dyne/jam/centimeter sama dengan 4.8919e-8 CHU/jam/kaki²

Cara Konversi Erg/jam/milimeter² ke Dyne/jam/centimeter (erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm)):

Tabel Konversi Erg/jam/milimeter² ke Dyne/jam/centimeter (erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm))

erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²)) dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm))
0.01 erg/(h*mm²) 1 dyn/(h*cm)
0.1 erg/(h*mm²) 10 dyn/(h*cm)
1 erg/(h*mm²) 100 dyn/(h*cm)
2 erg/(h*mm²) 200 dyn/(h*cm)
3 erg/(h*mm²) 300 dyn/(h*cm)
4 erg/(h*mm²) 400 dyn/(h*cm)
5 erg/(h*mm²) 500 dyn/(h*cm)
6 erg/(h*mm²) 600 dyn/(h*cm)
7 erg/(h*mm²) 700 dyn/(h*cm)
8 erg/(h*mm²) 800 dyn/(h*cm)
9 erg/(h*mm²) 900 dyn/(h*cm)
10 erg/(h*mm²) 1,000 dyn/(h*cm)
20 erg/(h*mm²) 2,000 dyn/(h*cm)
25 erg/(h*mm²) 2,500 dyn/(h*cm)
50 erg/(h*mm²) 5,000 dyn/(h*cm)
75 erg/(h*mm²) 7,500 dyn/(h*cm)
100 erg/(h*mm²) 10,000 dyn/(h*cm)
250 erg/(h*mm²) 25,000 dyn/(h*cm)
500 erg/(h*mm²) 50,000 dyn/(h*cm)
750 erg/(h*mm²) 75,000 dyn/(h*cm)
1,000 erg/(h*mm²) 100,000 dyn/(h*cm)
100,000 erg/(h*mm²) 10,000,000 dyn/(h*cm)
1,000,000,000 erg/(h*mm²) 100,000,000,000 dyn/(h*cm)
1,000,000,000,000 erg/(h*mm²) 100,000,000,000,000 dyn/(h*cm)

Tabel Konversi Dyne/jam/centimeter ke Erg/jam/milimeter² (dyn/(h*cm) ke erg/(h*mm²))

dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm)) erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²))
0.01 dyn/(h*cm) 0.0001 erg/(h*mm²)
0.1 dyn/(h*cm) 0.001 erg/(h*mm²)
1 dyn/(h*cm) 0.01 erg/(h*mm²)
2 dyn/(h*cm) 0.02 erg/(h*mm²)
3 dyn/(h*cm) 0.03 erg/(h*mm²)
4 dyn/(h*cm) 0.04 erg/(h*mm²)
5 dyn/(h*cm) 0.05 erg/(h*mm²)
6 dyn/(h*cm) 0.06 erg/(h*mm²)
7 dyn/(h*cm) 0.07 erg/(h*mm²)
8 dyn/(h*cm) 0.08 erg/(h*mm²)
9 dyn/(h*cm) 0.09 erg/(h*mm²)
10 dyn/(h*cm) 0.1 erg/(h*mm²)
20 dyn/(h*cm) 0.2 erg/(h*mm²)
25 dyn/(h*cm) 0.25 erg/(h*mm²)
50 dyn/(h*cm) 0.5 erg/(h*mm²)
75 dyn/(h*cm) 0.75 erg/(h*mm²)
100 dyn/(h*cm) 1 erg/(h*mm²)
250 dyn/(h*cm) 2.5 erg/(h*mm²)
500 dyn/(h*cm) 5 erg/(h*mm²)
750 dyn/(h*cm) 7.5 erg/(h*mm²)
1,000 dyn/(h*cm) 10 erg/(h*mm²)
100,000 dyn/(h*cm) 1,000 erg/(h*mm²)
1,000,000,000 dyn/(h*cm) 10,000,000 erg/(h*mm²)
1,000,000,000,000 dyn/(h*cm) 10,000,000,000 erg/(h*mm²)

Langkah-langkah Konversi Erg/jam/milimeter² ke Dyne/jam/centimeter (erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 erg/jam/milimeter² ke dyne/jam/centimeter (66 erg/(h*mm²) ke dyn/(h*cm)).
  2. 1 erg/jam/milimeter² setara dengan 100 dyne/jam/centimeter (1 erg/(h*mm²) setara dengan 100 dyn/(h*cm)).
  3. 66 erg/jam/milimeter² (erg/(h*mm²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 100 dyne/jam/centimeter (dyn/(h*cm)).
  4. Diperoleh 66 erg/jam/milimeter² setara dengan 6600 dyne/jam/centimeter (66 erg/(h*mm²) setara dengan 6600 dyn/(h*cm)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸