Konversi kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pon/menit/kaki² [ft lb/(m*ft²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]
Copy
_
Copy
  • kaki pon/menit/kaki² [ft lb/(m*ft²)]
  • CHU/jam/kaki² [CHU/(h*ft²)]

Kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²))

Kaki pon/menit/kaki² (Simbol atau Singkatan: ft lb/(m*ft²))

Kaki pon/menit/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. Kaki pon/menit/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan ft lb/(m*ft²). Nilai dari 1 kaki pon/menit/kaki² setara dengan 0.24323 watt/meter². Dalam hubungannya dengan CHU/jam/kaki², 1 kaki pon/menit/kaki² setara dengan 0.042836 CHU/jam/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.24323 watt/meter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.00024323 kilowatt/meter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.000024323 watt/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.00015692 watt/inci²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.24323 joule/detik/meter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.20914 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.01943 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.0000058095 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.00034857 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.020914 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.0000058134 kalori(th)/detik/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.0003488 kalori(th)/menit/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.020928 kalori(th)/jam/centimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 875,630 dyne/jam/centimeter

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 8,756.3 erg/jam/milimeter²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.000030303 tenagakuda/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.000030723 tenagakuda (metric)/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.000021418 Btu(IT)/detik/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.0012851 Btu(IT)/menit/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.077104 Btu(IT)/jam/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 1.4883e-7 Btu(th)/detik/inci²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.000021432 Btu(th)/detik/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.0012859 Btu(th)/menit/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.077156 Btu(th)/jam/kaki²

1 kaki pon/menit/kaki² sama dengan 0.042836 CHU/jam/kaki²

CHU/jam/kaki² (Simbol atau Singkatan: CHU/(h*ft²))

CHU/jam/kaki² adalah suatu satuan dari besaran densitas flux panas. CHU/jam/kaki² disingkat atau disimbolkan dengan CHU/(h*ft²). Nilai dari 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 5.6783 watt/meter². Dalam hubungannya dengan kaki pon/menit/kaki², 1 CHU/jam/kaki² setara dengan 23.345 kaki pon/menit/kaki².

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 watt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0056783 kilowatt/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00056783 watt/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0036634 watt/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 5.6783 joule/detik/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 4.8824 kilokalori(IT)/jam/meter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.45359 kilokalori(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013562 kalori(IT)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081374 kalori(IT)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48824 kalori(IT)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00013571 kalori(th)/detik/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0081428 kalori(th)/menit/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.48857 kalori(th)/jam/centimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 20,442,000 dyne/jam/centimeter

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 204,420 erg/jam/milimeter²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 23.345 kaki pon/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00070743 tenagakuda/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00071724 tenagakuda (metric)/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0005 Btu(IT)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03 Btu(IT)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8 Btu(IT)/jam/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.0000034745 Btu(th)/detik/inci²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.00050033 Btu(th)/detik/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 0.03002 Btu(th)/menit/kaki²

1 CHU/jam/kaki² sama dengan 1.8012 Btu(th)/jam/kaki²

Cara Konversi Kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²)):

Tabel Konversi Kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²))

kaki pon/menit/kaki² (ft lb/(m*ft²)) CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²))
0.01 ft lb/(m*ft²) 0.00042836 CHU/(h*ft²)
0.1 ft lb/(m*ft²) 0.0042836 CHU/(h*ft²)
1 ft lb/(m*ft²) 0.042836 CHU/(h*ft²)
2 ft lb/(m*ft²) 0.085671 CHU/(h*ft²)
3 ft lb/(m*ft²) 0.12851 CHU/(h*ft²)
4 ft lb/(m*ft²) 0.17134 CHU/(h*ft²)
5 ft lb/(m*ft²) 0.21418 CHU/(h*ft²)
6 ft lb/(m*ft²) 0.25701 CHU/(h*ft²)
7 ft lb/(m*ft²) 0.29985 CHU/(h*ft²)
8 ft lb/(m*ft²) 0.34268 CHU/(h*ft²)
9 ft lb/(m*ft²) 0.38552 CHU/(h*ft²)
10 ft lb/(m*ft²) 0.42836 CHU/(h*ft²)
20 ft lb/(m*ft²) 0.85671 CHU/(h*ft²)
25 ft lb/(m*ft²) 1.0709 CHU/(h*ft²)
50 ft lb/(m*ft²) 2.1418 CHU/(h*ft²)
75 ft lb/(m*ft²) 3.2127 CHU/(h*ft²)
100 ft lb/(m*ft²) 4.2836 CHU/(h*ft²)
250 ft lb/(m*ft²) 10.709 CHU/(h*ft²)
500 ft lb/(m*ft²) 21.418 CHU/(h*ft²)
750 ft lb/(m*ft²) 32.127 CHU/(h*ft²)
1,000 ft lb/(m*ft²) 42.836 CHU/(h*ft²)
100,000 ft lb/(m*ft²) 4,283.6 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000 ft lb/(m*ft²) 42,836,000 CHU/(h*ft²)
1,000,000,000,000 ft lb/(m*ft²) 42,836,000,000 CHU/(h*ft²)

Tabel Konversi CHU/jam/kaki² ke Kaki pon/menit/kaki² (CHU/(h*ft²) ke ft lb/(m*ft²))

CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)) kaki pon/menit/kaki² (ft lb/(m*ft²))
0.01 CHU/(h*ft²) 0.23345 ft lb/(m*ft²)
0.1 CHU/(h*ft²) 2.3345 ft lb/(m*ft²)
1 CHU/(h*ft²) 23.345 ft lb/(m*ft²)
2 CHU/(h*ft²) 46.69 ft lb/(m*ft²)
3 CHU/(h*ft²) 70.035 ft lb/(m*ft²)
4 CHU/(h*ft²) 93.38 ft lb/(m*ft²)
5 CHU/(h*ft²) 116.73 ft lb/(m*ft²)
6 CHU/(h*ft²) 140.07 ft lb/(m*ft²)
7 CHU/(h*ft²) 163.42 ft lb/(m*ft²)
8 CHU/(h*ft²) 186.76 ft lb/(m*ft²)
9 CHU/(h*ft²) 210.11 ft lb/(m*ft²)
10 CHU/(h*ft²) 233.45 ft lb/(m*ft²)
20 CHU/(h*ft²) 466.9 ft lb/(m*ft²)
25 CHU/(h*ft²) 583.63 ft lb/(m*ft²)
50 CHU/(h*ft²) 1,167.3 ft lb/(m*ft²)
75 CHU/(h*ft²) 1,750.9 ft lb/(m*ft²)
100 CHU/(h*ft²) 2,334.5 ft lb/(m*ft²)
250 CHU/(h*ft²) 5,836.3 ft lb/(m*ft²)
500 CHU/(h*ft²) 11,673 ft lb/(m*ft²)
750 CHU/(h*ft²) 17,509 ft lb/(m*ft²)
1,000 CHU/(h*ft²) 23,345 ft lb/(m*ft²)
100,000 CHU/(h*ft²) 2,334,500 ft lb/(m*ft²)
1,000,000,000 CHU/(h*ft²) 23,345,000,000 ft lb/(m*ft²)
1,000,000,000,000 CHU/(h*ft²) 23,345,000,000,000 ft lb/(m*ft²)

Langkah-langkah Konversi Kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²))

  1. Contoh Soal: Konversi 66 kaki pon/menit/kaki² ke CHU/jam/kaki² (66 ft lb/(m*ft²) ke CHU/(h*ft²)).
  2. 1 kaki pon/menit/kaki² setara dengan 0.042836 CHU/jam/kaki² (1 ft lb/(m*ft²) setara dengan 0.042836 CHU/(h*ft²)).
  3. 66 kaki pon/menit/kaki² (ft lb/(m*ft²)) setara dengan 66 dikalikan dengan 0.042836 CHU/jam/kaki² (CHU/(h*ft²)).
  4. Diperoleh 66 kaki pon/menit/kaki² setara dengan 2.8271 CHU/jam/kaki² (66 ft lb/(m*ft²) setara dengan 2.8271 CHU/(h*ft²)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸