Konversi Btu (th)/jam kaki² °F ke kilokalori (IT)/jam meter² °C (Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam meter² °C [kcal/h m² °C]
  • Btu (th)/jam kaki² °F [Btu/h ft² °F]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam meter² °C [kcal/h m² °C]
  • Btu (th)/jam kaki² °F [Btu/h ft² °F]

Btu (th)/jam kaki² °F ke Kilokalori (IT)/jam meter² °C (Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C)

Btu (th)/jam kaki² °F (Simbol atau Singkatan: Btu/h ft² °F)

Btu (th)/jam kaki² °F adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. Btu (th)/jam kaki² °F disingkat atau disimbolkan dengan Btu/h ft² °F. Nilai dari 1 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 5.6745 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam meter² °C, 1 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 4.8792 kilokalori (IT)/jam meter² °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 watt/meter² K

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 watt/meter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 joule/detik meter² K

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00013553 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 4.8792 kilokalori (IT)/jam meter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.45329 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00027759 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00027778 Btu (th)/detik kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.99933 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.99933 CHU/jam kaki² °C

Kilokalori (IT)/jam meter² °C (Simbol atau Singkatan: kcal/h m² °C)

Kilokalori (IT)/jam meter² °C adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. Kilokalori (IT)/jam meter² °C disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h m² °C. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam meter² °C setara dengan 1.163 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/jam kaki² °F, 1 kilokalori (IT)/jam meter² °C setara dengan 0.20495 Btu (th)/jam kaki² °F.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 1.163 watt/meter² K

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 1.163 watt/meter² °C

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 1.163 joule/detik meter² K

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.000027778 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.092903 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.000056893 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.000056931 Btu (th)/detik kaki² °F

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.20482 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.20495 Btu (th)/jam kaki² °F

1 kilokalori (IT)/jam meter² °C sama dengan 0.20482 CHU/jam kaki² °C

Cara Konversi Btu (th)/jam kaki² °F ke Kilokalori (IT)/jam meter² °C (Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C):

Tabel Konversi Btu (th)/jam kaki² °F ke Kilokalori (IT)/jam meter² °C (Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C)

Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F) kilokalori (IT)/jam meter² °C (kcal/h m² °C)
0.01 Btu/h ft² °F 0.048792 kcal/h m² °C
0.1 Btu/h ft² °F 0.48792 kcal/h m² °C
1 Btu/h ft² °F 4.8792 kcal/h m² °C
2 Btu/h ft² °F 9.7583 kcal/h m² °C
3 Btu/h ft² °F 14.637 kcal/h m² °C
4 Btu/h ft² °F 19.517 kcal/h m² °C
5 Btu/h ft² °F 24.396 kcal/h m² °C
6 Btu/h ft² °F 29.275 kcal/h m² °C
7 Btu/h ft² °F 34.154 kcal/h m² °C
8 Btu/h ft² °F 39.033 kcal/h m² °C
9 Btu/h ft² °F 43.912 kcal/h m² °C
10 Btu/h ft² °F 48.792 kcal/h m² °C
20 Btu/h ft² °F 97.583 kcal/h m² °C
25 Btu/h ft² °F 121.98 kcal/h m² °C
50 Btu/h ft² °F 243.96 kcal/h m² °C
75 Btu/h ft² °F 365.94 kcal/h m² °C
100 Btu/h ft² °F 487.92 kcal/h m² °C
250 Btu/h ft² °F 1,219.8 kcal/h m² °C
500 Btu/h ft² °F 2,439.6 kcal/h m² °C
750 Btu/h ft² °F 3,659.4 kcal/h m² °C
1,000 Btu/h ft² °F 4,879.2 kcal/h m² °C
100,000 Btu/h ft² °F 487,920 kcal/h m² °C
1,000,000,000 Btu/h ft² °F 4,879,200,000 kcal/h m² °C
1,000,000,000,000 Btu/h ft² °F 4,879,200,000,000 kcal/h m² °C

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam meter² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (kcal/h m² °C ke Btu/h ft² °F)

kilokalori (IT)/jam meter² °C (kcal/h m² °C) Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F)
0.01 kcal/h m² °C 0.0020495 Btu/h ft² °F
0.1 kcal/h m² °C 0.020495 Btu/h ft² °F
1 kcal/h m² °C 0.20495 Btu/h ft² °F
2 kcal/h m² °C 0.40991 Btu/h ft² °F
3 kcal/h m² °C 0.61486 Btu/h ft² °F
4 kcal/h m² °C 0.81981 Btu/h ft² °F
5 kcal/h m² °C 1.0248 Btu/h ft² °F
6 kcal/h m² °C 1.2297 Btu/h ft² °F
7 kcal/h m² °C 1.4347 Btu/h ft² °F
8 kcal/h m² °C 1.6396 Btu/h ft² °F
9 kcal/h m² °C 1.8446 Btu/h ft² °F
10 kcal/h m² °C 2.0495 Btu/h ft² °F
20 kcal/h m² °C 4.0991 Btu/h ft² °F
25 kcal/h m² °C 5.1238 Btu/h ft² °F
50 kcal/h m² °C 10.248 Btu/h ft² °F
75 kcal/h m² °C 15.371 Btu/h ft² °F
100 kcal/h m² °C 20.495 Btu/h ft² °F
250 kcal/h m² °C 51.238 Btu/h ft² °F
500 kcal/h m² °C 102.48 Btu/h ft² °F
750 kcal/h m² °C 153.71 Btu/h ft² °F
1,000 kcal/h m² °C 204.95 Btu/h ft² °F
100,000 kcal/h m² °C 20,495 Btu/h ft² °F
1,000,000,000 kcal/h m² °C 204,950,000 Btu/h ft² °F
1,000,000,000,000 kcal/h m² °C 204,950,000,000 Btu/h ft² °F

Langkah-langkah Konversi Btu (th)/jam kaki² °F ke Kilokalori (IT)/jam meter² °C (Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C)

  1. Contoh Soal: Konversi 128 Btu (th)/jam kaki² °F ke kilokalori (IT)/jam meter² °C (128 Btu/h ft² °F ke kcal/h m² °C).
  2. 1 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 4.8792 kilokalori (IT)/jam meter² °C (1 Btu/h ft² °F setara dengan 4.8792 kcal/h m² °C).
  3. 128 Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F) setara dengan 128 dikalikan dengan 4.8792 kilokalori (IT)/jam meter² °C (kcal/h m² °C).
  4. Diperoleh 128 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 624.53 kilokalori (IT)/jam meter² °C (128 Btu/h ft² °F setara dengan 624.53 kcal/h m² °C).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸