Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/jam kaki² °F [Btu/h ft² °F]
  • CHU/jam kaki² °C [CHU/h ft² °C]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/jam kaki² °F [Btu/h ft² °F]
  • CHU/jam kaki² °C [CHU/h ft² °C]

CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F)

CHU/jam kaki² °C (Simbol atau Singkatan: CHU/h ft² °C)

CHU/jam kaki² °C adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. CHU/jam kaki² °C disingkat atau disimbolkan dengan CHU/h ft² °C. Nilai dari 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 5.6783 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/jam kaki² °F, 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 1.0007 Btu (th)/jam kaki² °F.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 watt/meter² K

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 watt/meter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 joule/detik meter² K

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00013562 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 4.8824 kilokalori (IT)/jam meter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.45359 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00027778 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00027796 Btu (th)/detik kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 1 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 1.0007 Btu (th)/jam kaki² °F

Btu (th)/jam kaki² °F (Simbol atau Singkatan: Btu/h ft² °F)

Btu (th)/jam kaki² °F adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. Btu (th)/jam kaki² °F disingkat atau disimbolkan dengan Btu/h ft² °F. Nilai dari 1 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 5.6745 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan CHU/jam kaki² °C, 1 Btu (th)/jam kaki² °F setara dengan 0.99933 CHU/jam kaki² °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 watt/meter² K

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 watt/meter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 5.6745 joule/detik meter² K

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00013553 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 4.8792 kilokalori (IT)/jam meter² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.45329 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00027759 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.00027778 Btu (th)/detik kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.99933 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 Btu (th)/jam kaki² °F sama dengan 0.99933 CHU/jam kaki² °C

Cara Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F):

Tabel Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F)

CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C) Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F)
0.01 CHU/h ft² °C 0.010007 Btu/h ft² °F
0.1 CHU/h ft² °C 0.10007 Btu/h ft² °F
1 CHU/h ft² °C 1.0007 Btu/h ft² °F
2 CHU/h ft² °C 2.0013 Btu/h ft² °F
3 CHU/h ft² °C 3.002 Btu/h ft² °F
4 CHU/h ft² °C 4.0027 Btu/h ft² °F
5 CHU/h ft² °C 5.0033 Btu/h ft² °F
6 CHU/h ft² °C 6.004 Btu/h ft² °F
7 CHU/h ft² °C 7.0047 Btu/h ft² °F
8 CHU/h ft² °C 8.0054 Btu/h ft² °F
9 CHU/h ft² °C 9.006 Btu/h ft² °F
10 CHU/h ft² °C 10.007 Btu/h ft² °F
20 CHU/h ft² °C 20.013 Btu/h ft² °F
25 CHU/h ft² °C 25.017 Btu/h ft² °F
50 CHU/h ft² °C 50.033 Btu/h ft² °F
75 CHU/h ft² °C 75.05 Btu/h ft² °F
100 CHU/h ft² °C 100.07 Btu/h ft² °F
250 CHU/h ft² °C 250.17 Btu/h ft² °F
500 CHU/h ft² °C 500.33 Btu/h ft² °F
750 CHU/h ft² °C 750.5 Btu/h ft² °F
1,000 CHU/h ft² °C 1,000.7 Btu/h ft² °F
100,000 CHU/h ft² °C 100,070 Btu/h ft² °F
1,000,000,000 CHU/h ft² °C 1,000,700,000 Btu/h ft² °F
1,000,000,000,000 CHU/h ft² °C 1,000,700,000,000 Btu/h ft² °F

Tabel Konversi Btu (th)/jam kaki² °F ke CHU/jam kaki² °C (Btu/h ft² °F ke CHU/h ft² °C)

Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F) CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C)
0.01 Btu/h ft² °F 0.0099933 CHU/h ft² °C
0.1 Btu/h ft² °F 0.099933 CHU/h ft² °C
1 Btu/h ft² °F 0.99933 CHU/h ft² °C
2 Btu/h ft² °F 1.9987 CHU/h ft² °C
3 Btu/h ft² °F 2.998 CHU/h ft² °C
4 Btu/h ft² °F 3.9973 CHU/h ft² °C
5 Btu/h ft² °F 4.9967 CHU/h ft² °C
6 Btu/h ft² °F 5.996 CHU/h ft² °C
7 Btu/h ft² °F 6.9953 CHU/h ft² °C
8 Btu/h ft² °F 7.9946 CHU/h ft² °C
9 Btu/h ft² °F 8.994 CHU/h ft² °C
10 Btu/h ft² °F 9.9933 CHU/h ft² °C
20 Btu/h ft² °F 19.987 CHU/h ft² °C
25 Btu/h ft² °F 24.983 CHU/h ft² °C
50 Btu/h ft² °F 49.967 CHU/h ft² °C
75 Btu/h ft² °F 74.95 CHU/h ft² °C
100 Btu/h ft² °F 99.933 CHU/h ft² °C
250 Btu/h ft² °F 249.83 CHU/h ft² °C
500 Btu/h ft² °F 499.67 CHU/h ft² °C
750 Btu/h ft² °F 749.5 CHU/h ft² °C
1,000 Btu/h ft² °F 999.33 CHU/h ft² °C
100,000 Btu/h ft² °F 99,933 CHU/h ft² °C
1,000,000,000 Btu/h ft² °F 999,330,000 CHU/h ft² °C
1,000,000,000,000 Btu/h ft² °F 999,330,000,000 CHU/h ft² °C

Langkah-langkah Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F)

  1. Contoh Soal: Konversi 128 CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/jam kaki² °F (128 CHU/h ft² °C ke Btu/h ft² °F).
  2. 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 1.0007 Btu (th)/jam kaki² °F (1 CHU/h ft² °C setara dengan 1.0007 Btu/h ft² °F).
  3. 128 CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C) setara dengan 128 dikalikan dengan 1.0007 Btu (th)/jam kaki² °F (Btu/h ft² °F).
  4. Diperoleh 128 CHU/jam kaki² °C setara dengan 128.09 Btu (th)/jam kaki² °F (128 CHU/h ft² °C setara dengan 128.09 Btu/h ft² °F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸