Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/detik kaki² °F [Btu/s ft² °F]
  • CHU/jam kaki² °C [CHU/h ft² °C]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/detik kaki² °F [Btu/s ft² °F]
  • CHU/jam kaki² °C [CHU/h ft² °C]

CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F)

CHU/jam kaki² °C (Simbol atau Singkatan: CHU/h ft² °C)

CHU/jam kaki² °C adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. CHU/jam kaki² °C disingkat atau disimbolkan dengan CHU/h ft² °C. Nilai dari 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 5.6783 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/detik kaki² °F, 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 0.00027796 Btu (th)/detik kaki² °F.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 watt/meter² K

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 watt/meter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 5.6783 joule/detik meter² K

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00013562 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 4.8824 kilokalori (IT)/jam meter² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.45359 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00027778 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 0.00027796 Btu (th)/detik kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 1 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 CHU/jam kaki² °C sama dengan 1.0007 Btu (th)/jam kaki² °F

Btu (th)/detik kaki² °F (Simbol atau Singkatan: Btu/s ft² °F)

Btu (th)/detik kaki² °F adalah suatu satuan dari besaran koefisien transfer panas. Btu (th)/detik kaki² °F disingkat atau disimbolkan dengan Btu/s ft² °F. Nilai dari 1 Btu (th)/detik kaki² °F setara dengan 20428 watt/meter² K. Dalam hubungannya dengan CHU/jam kaki² °C, 1 Btu (th)/detik kaki² °F setara dengan 3597.6 CHU/jam kaki² °C.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 20,428 watt/meter² K

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 20,428 watt/meter² °C

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 20,428 joule/detik meter² K

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 0.48792 kalori (IT)/detik centimeter² °C

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 17,565 kilokalori (IT)/jam meter² °C

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 1,631.8 kilokalori (IT)/jam kaki² °C

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 0.99933 Btu (IT)/detik kaki² °F

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 3,597.6 Btu (IT)/jam kaki² °F

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 3,600 Btu (th)/jam kaki² °F

1 Btu (th)/detik kaki² °F sama dengan 3,597.6 CHU/jam kaki² °C

Cara Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F):

Tabel Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F)

CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C) Btu (th)/detik kaki² °F (Btu/s ft² °F)
0.01 CHU/h ft² °C 0.0000027796 Btu/s ft² °F
0.1 CHU/h ft² °C 0.000027796 Btu/s ft² °F
1 CHU/h ft² °C 0.00027796 Btu/s ft² °F
2 CHU/h ft² °C 0.00055593 Btu/s ft² °F
3 CHU/h ft² °C 0.00083389 Btu/s ft² °F
4 CHU/h ft² °C 0.0011119 Btu/s ft² °F
5 CHU/h ft² °C 0.0013898 Btu/s ft² °F
6 CHU/h ft² °C 0.0016678 Btu/s ft² °F
7 CHU/h ft² °C 0.0019457 Btu/s ft² °F
8 CHU/h ft² °C 0.0022237 Btu/s ft² °F
9 CHU/h ft² °C 0.0025017 Btu/s ft² °F
10 CHU/h ft² °C 0.0027796 Btu/s ft² °F
20 CHU/h ft² °C 0.0055593 Btu/s ft² °F
25 CHU/h ft² °C 0.0069491 Btu/s ft² °F
50 CHU/h ft² °C 0.013898 Btu/s ft² °F
75 CHU/h ft² °C 0.020847 Btu/s ft² °F
100 CHU/h ft² °C 0.027796 Btu/s ft² °F
250 CHU/h ft² °C 0.069491 Btu/s ft² °F
500 CHU/h ft² °C 0.13898 Btu/s ft² °F
750 CHU/h ft² °C 0.20847 Btu/s ft² °F
1,000 CHU/h ft² °C 0.27796 Btu/s ft² °F
100,000 CHU/h ft² °C 27.796 Btu/s ft² °F
1,000,000,000 CHU/h ft² °C 277,960 Btu/s ft² °F
1,000,000,000,000 CHU/h ft² °C 277,960,000 Btu/s ft² °F

Tabel Konversi Btu (th)/detik kaki² °F ke CHU/jam kaki² °C (Btu/s ft² °F ke CHU/h ft² °C)

Btu (th)/detik kaki² °F (Btu/s ft² °F) CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C)
0.01 Btu/s ft² °F 35.976 CHU/h ft² °C
0.1 Btu/s ft² °F 359.76 CHU/h ft² °C
1 Btu/s ft² °F 3,597.6 CHU/h ft² °C
2 Btu/s ft² °F 7,195.2 CHU/h ft² °C
3 Btu/s ft² °F 10,793 CHU/h ft² °C
4 Btu/s ft² °F 14,390 CHU/h ft² °C
5 Btu/s ft² °F 17,988 CHU/h ft² °C
6 Btu/s ft² °F 21,586 CHU/h ft² °C
7 Btu/s ft² °F 25,183 CHU/h ft² °C
8 Btu/s ft² °F 28,781 CHU/h ft² °C
9 Btu/s ft² °F 32,378 CHU/h ft² °C
10 Btu/s ft² °F 35,976 CHU/h ft² °C
20 Btu/s ft² °F 71,952 CHU/h ft² °C
25 Btu/s ft² °F 89,940 CHU/h ft² °C
50 Btu/s ft² °F 179,880 CHU/h ft² °C
75 Btu/s ft² °F 269,820 CHU/h ft² °C
100 Btu/s ft² °F 359,760 CHU/h ft² °C
250 Btu/s ft² °F 899,400 CHU/h ft² °C
500 Btu/s ft² °F 1,798,800 CHU/h ft² °C
750 Btu/s ft² °F 2,698,200 CHU/h ft² °C
1,000 Btu/s ft² °F 3,597,600 CHU/h ft² °C
100,000 Btu/s ft² °F 359,760,000 CHU/h ft² °C
1,000,000,000 Btu/s ft² °F 3,597,600,000,000 CHU/h ft² °C
1,000,000,000,000 Btu/s ft² °F 3,597,600,000,000,000 CHU/h ft² °C

Langkah-langkah Konversi CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F)

  1. Contoh Soal: Konversi 128 CHU/jam kaki² °C ke Btu (th)/detik kaki² °F (128 CHU/h ft² °C ke Btu/s ft² °F).
  2. 1 CHU/jam kaki² °C setara dengan 0.00027796 Btu (th)/detik kaki² °F (1 CHU/h ft² °C setara dengan 0.00027796 Btu/s ft² °F).
  3. 128 CHU/jam kaki² °C (CHU/h ft² °C) setara dengan 128 dikalikan dengan 0.00027796 Btu (th)/detik kaki² °F (Btu/s ft² °F).
  4. Diperoleh 128 CHU/jam kaki² °C setara dengan 0.035579 Btu (th)/detik kaki² °F (128 CHU/h ft² °C setara dengan 0.035579 Btu/s ft² °F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸