Konversi unit termal British ke kilogram-force centimeter (Btu ke kgf cm)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • unit termal British [Btu]
  • kilogram-force centimeter [kgf cm]
Copy
_
Copy
  • unit termal British [Btu]
  • kilogram-force centimeter [kgf cm]

Unit termal British ke Kilogram-force centimeter (Btu ke kgf cm)

Unit termal British (Simbol atau Singkatan: Btu)

Unit termal British adalah suatu satuan dari besaran energi. Unit termal British disingkat atau disimbolkan dengan Btu. Nilai dari 1 unit termal British setara dengan 1055.1 joule. Dalam hubungannya dengan kilogram-force centimeter, 1 unit termal British setara dengan 10759 kilogram-force centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 unit termal British sama dengan 1,055.1 joule

1 unit termal British sama dengan 1.0551 kilojoule

1 unit termal British sama dengan 0.00029307 kilowatt-jam

1 unit termal British sama dengan 0.29307 watt-jam

1 unit termal British sama dengan 0.252 kalori

1 unit termal British sama dengan 0.00039301 tenagakuda-jam

1 unit termal British sama dengan 0.0000010551 gigajoule

1 unit termal British sama dengan 0.0010551 megajoule

1 unit termal British sama dengan 1,055,100 milijoule

1 unit termal British sama dengan 1,055,100,000 mikrojoule

1 unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000 nanojoule

1 unit termal British sama dengan 6,585,100,000,000,000 megaelectron-volt

1 unit termal British sama dengan 6,585,100,000,000,000,000 kiloelectron-volt

1 unit termal British sama dengan 6.5851e+21 electron-volt

1 unit termal British sama dengan 10,551,000,000 erg

1 unit termal British sama dengan 2.9307e-10 gigawatt-jam

1 unit termal British sama dengan 2.9307e-7 megawatt-jam

1 unit termal British sama dengan 1.0551 kilowatt-detik

1 unit termal British sama dengan 1,055.1 watt-detik

1 unit termal British sama dengan 1,055.1 newton-meter

1 unit termal British sama dengan 0.252 kilokalori

1 unit termal British sama dengan 0.000001 mega unit termal British

1 unit termal British sama dengan 0.000083333 ton-jam

1 unit termal British sama dengan 1.6529e-7 setara barrel minyak

1 unit termal British sama dengan 2.6247e-8 setara kiloliter minyak

1 unit termal British sama dengan 2.5216e-7 ton

1 unit termal British sama dengan 2.5216e-10 kiloton

1 unit termal British sama dengan 2.5216e-13 megaton

1 unit termal British sama dengan 2.5216e-16 gigaton

1 unit termal British sama dengan 10,551,000,000 dyne-centimeter

1 unit termal British sama dengan 107,590 gram-force meter

1 unit termal British sama dengan 10,759,000 gram-force centimeter

1 unit termal British sama dengan 10,759 kilogram-force centimeter

1 unit termal British sama dengan 107.59 kilogram-force meter

1 unit termal British sama dengan 107.59 kilopond-meter

1 unit termal British sama dengan 778.17 pound-force kaki

1 unit termal British sama dengan 9,338 pound-force inci

1 unit termal British sama dengan 149,410 ounce-force inci

1 unit termal British sama dengan 25,037 poundal-foot

1 unit termal British sama dengan 0.00001 therm

1 unit termal British sama dengan 0.00001 therm (US)

1 unit termal British sama dengan 242,000,000,000,000,000,000 Hartree energi

1 unit termal British sama dengan 484,000,000,000,000,000,000 konstanta Rydberg

Kilogram-force centimeter (Simbol atau Singkatan: kgf cm)

Kilogram-force centimeter adalah suatu satuan dari besaran energi. Kilogram-force centimeter disingkat atau disimbolkan dengan kgf cm. Nilai dari 1 kilogram-force centimeter setara dengan 0.098066 joule. Dalam hubungannya dengan unit termal British, 1 kilogram-force centimeter setara dengan 0.000092949 unit termal British.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.098066 joule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000098066 kilojoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.7241e-8 kilowatt-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000027241 watt-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000023423 kalori

1 kilogram-force centimeter sama dengan 3.653e-8 tenagakuda-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000092949 unit termal British

1 kilogram-force centimeter sama dengan 9.8066e-11 gigajoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 9.8066e-8 megajoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 98.066 milijoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 98,066 mikrojoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 98,066,000 nanojoule

1 kilogram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000 megaelectron-volt

1 kilogram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000,000 kiloelectron-volt

1 kilogram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000,000,000 electron-volt

1 kilogram-force centimeter sama dengan 980,660 erg

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.7241e-14 gigawatt-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.7241e-11 megawatt-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000098066 kilowatt-detik

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.098066 watt-detik

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.098066 newton-meter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.000023423 kilokalori

1 kilogram-force centimeter sama dengan 9.2949e-11 mega unit termal British

1 kilogram-force centimeter sama dengan 7.7458e-9 ton-jam

1 kilogram-force centimeter sama dengan 1.5363e-11 setara barrel minyak

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.4396e-12 setara kiloliter minyak

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.3438e-11 ton

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.3438e-14 kiloton

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.3438e-17 megaton

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.3438e-20 gigaton

1 kilogram-force centimeter sama dengan 980,660 dyne-centimeter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 10 gram-force meter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 1,000 gram-force centimeter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.01 kilogram-force meter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.01 kilopond-meter

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.07233 pound-force kaki

1 kilogram-force centimeter sama dengan 0.86796 pound-force inci

1 kilogram-force centimeter sama dengan 13.887 ounce-force inci

1 kilogram-force centimeter sama dengan 2.3272 poundal-foot

1 kilogram-force centimeter sama dengan 9.2949e-10 therm

1 kilogram-force centimeter sama dengan 9.2949e-10 therm (US)

1 kilogram-force centimeter sama dengan 22,494,000,000,000,000 Hartree energi

1 kilogram-force centimeter sama dengan 44,987,000,000,000,000 konstanta Rydberg

Cara Konversi Unit termal British ke Kilogram-force centimeter (Btu ke kgf cm):

Tabel Konversi Unit termal British ke Kilogram-force centimeter (Btu ke kgf cm)

unit termal British (Btu) kilogram-force centimeter (kgf cm)
0.01 Btu 107.59 kgf cm
0.1 Btu 1,075.9 kgf cm
1 Btu 10,759 kgf cm
2 Btu 21,517 kgf cm
3 Btu 32,276 kgf cm
4 Btu 43,034 kgf cm
5 Btu 53,793 kgf cm
6 Btu 64,551 kgf cm
7 Btu 75,310 kgf cm
8 Btu 86,069 kgf cm
9 Btu 96,827 kgf cm
10 Btu 107,590 kgf cm
20 Btu 215,170 kgf cm
25 Btu 268,960 kgf cm
50 Btu 537,930 kgf cm
75 Btu 806,890 kgf cm
100 Btu 1,075,900 kgf cm
250 Btu 2,689,600 kgf cm
500 Btu 5,379,300 kgf cm
750 Btu 8,068,900 kgf cm
1,000 Btu 10,759,000 kgf cm
100,000 Btu 1,075,900,000 kgf cm
1,000,000,000 Btu 10,759,000,000,000 kgf cm
1,000,000,000,000 Btu 10,759,000,000,000,000 kgf cm

Tabel Konversi Kilogram-force centimeter ke Unit termal British (kgf cm ke Btu)

kilogram-force centimeter (kgf cm) unit termal British (Btu)
0.01 kgf cm 9.2949e-7 Btu
0.1 kgf cm 0.0000092949 Btu
1 kgf cm 0.000092949 Btu
2 kgf cm 0.0001859 Btu
3 kgf cm 0.00027885 Btu
4 kgf cm 0.0003718 Btu
5 kgf cm 0.00046475 Btu
6 kgf cm 0.00055769 Btu
7 kgf cm 0.00065064 Btu
8 kgf cm 0.00074359 Btu
9 kgf cm 0.00083654 Btu
10 kgf cm 0.00092949 Btu
20 kgf cm 0.001859 Btu
25 kgf cm 0.0023237 Btu
50 kgf cm 0.0046475 Btu
75 kgf cm 0.0069712 Btu
100 kgf cm 0.0092949 Btu
250 kgf cm 0.023237 Btu
500 kgf cm 0.046475 Btu
750 kgf cm 0.069712 Btu
1,000 kgf cm 0.092949 Btu
100,000 kgf cm 9.2949 Btu
1,000,000,000 kgf cm 92,949 Btu
1,000,000,000,000 kgf cm 92,949,000 Btu

Langkah-langkah Konversi Unit termal British ke Kilogram-force centimeter (Btu ke kgf cm)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 unit termal British ke kilogram-force centimeter (48 Btu ke kgf cm).
  2. 1 unit termal British setara dengan 10759 kilogram-force centimeter (1 Btu setara dengan 10759 kgf cm).
  3. 48 unit termal British (Btu) setara dengan 48 dikalikan dengan 10759 kilogram-force centimeter (kgf cm).
  4. Diperoleh 48 unit termal British setara dengan 516410 kilogram-force centimeter (48 Btu setara dengan 516410 kgf cm).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸