Konversi tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (hp electric ke Btu (th)/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]
Copy
_
Copy
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]
  • Btu (th)/menit [Btu (th)/m]

Tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (hp electric ke Btu (th)/m)

Tenaga kuda (elektrik) (Simbol atau Singkatan: hp electric)

Tenaga kuda (elektrik) adalah suatu satuan dari besaran daya. Tenaga kuda (elektrik) disingkat atau disimbolkan dengan hp electric. Nilai dari 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 746 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/menit, 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 42.453 Btu (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 watt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 miliwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0004 tenaga kuda

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 tenaga kuda (metrik)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.076049 tenaga kuda (boiler)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.99994 tenaga kuda (air)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 pferdestarke

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,545.5 Btu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.424 Btu (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70707 Btu (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,547.2 Btu (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.453 Btu (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70754 Btu (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.0025454 MBtu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2.5455 MBH

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.21212 ton

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.44 kilokalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.691 kilokalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.17818 kilokalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.87 kilokalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.698 kilokalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.1783 kilokalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,440 kalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,691 kalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.18 kalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,870 kalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,698 kalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.3 kalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1,980,800 kaki pound-force/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 33,013 kaki pound-force/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 550.22 kaki pound-force/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460,000,000 erg/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilovolt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 volt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 newton meter/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 joule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 milijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685,600 joule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44,760 joule/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685.6 kilojoule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44.76 kilojoule/menit

Btu (th)/menit (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/m)

Btu (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/m. Nilai dari 1 Btu (th)/menit setara dengan 17.572 watt. Dalam hubungannya dengan tenaga kuda (elektrik), 1 Btu (th)/menit setara dengan 0.023556 tenaga kuda (elektrik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 watt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 miliwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desiwatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektowatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigawatt

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023565 tenaga kuda

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0017914 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023556 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023554 tenaga kuda (air)

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.023892 pferdestarke

1 Btu (th)/menit sama dengan 59.96 Btu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.99933 Btu (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016656 Btu (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 60 Btu (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.016667 Btu (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000059959 MBtu (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.05996 MBH

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0049967 ton

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.11 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.25183 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041971 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15.12 kilokalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.252 kilokalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.0041999 kilokalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,110 kalori (IT)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 251.83 kalori (IT)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1971 kalori (IT)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 15,120 kalori (th)/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 252 kalori (th)/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 4.1999 kalori (th)/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 46,659 kaki pound-force/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 777.65 kaki pound-force/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 12.961 kaki pound-force/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175,720,000 erg/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilovolt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 volt ampere

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 newton meter/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17.572 joule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572e-8 gigajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.000017572 megajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.017572 kilojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 0.17572 hektojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.7572 dekajoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 175.72 desijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,757.2 centijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572 milijoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000 mikrojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000 nanojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 17,572,000,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (th)/menit sama dengan 63,261 joule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1,054.3 joule/menit

1 Btu (th)/menit sama dengan 63.261 kilojoule/jam

1 Btu (th)/menit sama dengan 1.0543 kilojoule/menit

Cara Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (hp electric ke Btu (th)/m):

Tabel Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (hp electric ke Btu (th)/m)

tenaga kuda (elektrik) (hp electric) Btu (th)/menit (Btu (th)/m)
0.01 hp electric 0.42453 Btu (th)/m
0.1 hp electric 4.2453 Btu (th)/m
1 hp electric 42.453 Btu (th)/m
2 hp electric 84.905 Btu (th)/m
3 hp electric 127.36 Btu (th)/m
4 hp electric 169.81 Btu (th)/m
5 hp electric 212.26 Btu (th)/m
6 hp electric 254.72 Btu (th)/m
7 hp electric 297.17 Btu (th)/m
8 hp electric 339.62 Btu (th)/m
9 hp electric 382.07 Btu (th)/m
10 hp electric 424.53 Btu (th)/m
20 hp electric 849.05 Btu (th)/m
25 hp electric 1,061.3 Btu (th)/m
50 hp electric 2,122.6 Btu (th)/m
75 hp electric 3,184 Btu (th)/m
100 hp electric 4,245.3 Btu (th)/m
250 hp electric 10,613 Btu (th)/m
500 hp electric 21,226 Btu (th)/m
750 hp electric 31,840 Btu (th)/m
1,000 hp electric 42,453 Btu (th)/m
100,000 hp electric 4,245,300 Btu (th)/m
1,000,000,000 hp electric 42,453,000,000 Btu (th)/m
1,000,000,000,000 hp electric 42,453,000,000,000 Btu (th)/m

Tabel Konversi Btu (th)/menit ke Tenaga kuda (elektrik) (Btu (th)/m ke hp electric)

Btu (th)/menit (Btu (th)/m) tenaga kuda (elektrik) (hp electric)
0.01 Btu (th)/m 0.00023556 hp electric
0.1 Btu (th)/m 0.0023556 hp electric
1 Btu (th)/m 0.023556 hp electric
2 Btu (th)/m 0.047111 hp electric
3 Btu (th)/m 0.070667 hp electric
4 Btu (th)/m 0.094223 hp electric
5 Btu (th)/m 0.11778 hp electric
6 Btu (th)/m 0.14133 hp electric
7 Btu (th)/m 0.16489 hp electric
8 Btu (th)/m 0.18845 hp electric
9 Btu (th)/m 0.212 hp electric
10 Btu (th)/m 0.23556 hp electric
20 Btu (th)/m 0.47111 hp electric
25 Btu (th)/m 0.58889 hp electric
50 Btu (th)/m 1.1778 hp electric
75 Btu (th)/m 1.7667 hp electric
100 Btu (th)/m 2.3556 hp electric
250 Btu (th)/m 5.8889 hp electric
500 Btu (th)/m 11.778 hp electric
750 Btu (th)/m 17.667 hp electric
1,000 Btu (th)/m 23.556 hp electric
100,000 Btu (th)/m 2,355.6 hp electric
1,000,000,000 Btu (th)/m 23,556,000 hp electric
1,000,000,000,000 Btu (th)/m 23,556,000,000 hp electric

Langkah-langkah Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (hp electric ke Btu (th)/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 tenaga kuda (elektrik) ke Btu (th)/menit (37 hp electric ke Btu (th)/m).
  2. 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 42.453 Btu (th)/menit (1 hp electric setara dengan 42.453 Btu (th)/m).
  3. 37 tenaga kuda (elektrik) (hp electric) setara dengan 37 dikalikan dengan 42.453 Btu (th)/menit (Btu (th)/m).
  4. Diperoleh 37 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 1570.7 Btu (th)/menit (37 hp electric setara dengan 1570.7 Btu (th)/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸