Konversi milimeter raksa (0oC) ke bar (mmHg ke bar)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • bar [bar]
 • milimeter raksa (0oC) [mmHg]
Copy
_
Copy
 • bar [bar]
 • milimeter raksa (0oC) [mmHg]

Milimeter raksa (0oC) ke Bar (mmHg ke bar)

Milimeter raksa (0oC) (Simbol atau Singkatan: mmHg)

Milimeter raksa (0oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Milimeter raksa (0oC) disingkat atau disimbolkan dengan mmHg. Nilai dari 1 milimeter raksa (0oC) setara dengan 133.32 paskal. Dalam hubungannya dengan bar, 1 milimeter raksa (0oC) setara dengan 0.0013332 bar.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133.32 paskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.13332 kilopaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 bar

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.019337 pon/inci2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000019337 kip/inch2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013158 atmosfir

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-16 exapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-13 petapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-10 terapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-7 gigapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00013332 megapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 hektopaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 dekapaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 desipaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 centipaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320 milipaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320,000 mikropaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320,000,000 nanopaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320,000,000,000 pikopaskal

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 133.32 newton/meter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013332 newton/centimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00013332 newton/milimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.13332 kilonewton/meter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 dyne/centimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 kilogram-force/meter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013595 kilogram-force/centimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000013595 kilogram-force/milimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3595 gram-force/centimeter2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013922 ton-force(short)/kaki2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0000096684 ton-force(short)/inci2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0012431 ton-force(long)/kaki2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0000086325 ton-force(long)/inci2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 2.7845 pound-force/kaki2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.019337 pound-force/inci2

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1 torr

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 milibar

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 mikrobar

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.1 centimeter raksa (0oC)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.03937 inci raksa (32oF)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.039481 inci raksa (60oF)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3595 centimeter air (4oC)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 milimeter air (4oC)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.53525 inci air (4oC)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.044605 kaki air (4oC)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.53577 inci air (60oF)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.044647 kaki air (60oF)

1 milimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013595 atm teknikal

Bar (Simbol atau Singkatan: bar)

Bar adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Bar disingkat atau disimbolkan dengan bar. Nilai dari 1 bar setara dengan 100000 paskal. Dalam hubungannya dengan milimeter raksa (0oC), 1 bar setara dengan 750.06 milimeter raksa (0oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 bar sama dengan 100,000 paskal

1 bar sama dengan 100 kilopaskal

1 bar sama dengan 14.504 pon/inci2

1 bar sama dengan 0.014504 kip/inch2

1 bar sama dengan 0.98692 atmosfir

1 bar sama dengan 1e-13 exapaskal

1 bar sama dengan 1e-10 petapaskal

1 bar sama dengan 1e-7 terapaskal

1 bar sama dengan 0.0001 gigapaskal

1 bar sama dengan 0.1 megapaskal

1 bar sama dengan 1,000 hektopaskal

1 bar sama dengan 10,000 dekapaskal

1 bar sama dengan 1,000,000 desipaskal

1 bar sama dengan 10,000,000 centipaskal

1 bar sama dengan 100,000,000 milipaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000 mikropaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000,000 nanopaskal

1 bar sama dengan 100,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 bar sama dengan 100,000 newton/meter2

1 bar sama dengan 10 newton/centimeter2

1 bar sama dengan 0.1 newton/milimeter2

1 bar sama dengan 100 kilonewton/meter2

1 bar sama dengan 1,000,000 dyne/centimeter2

1 bar sama dengan 10,197 kilogram-force/meter2

1 bar sama dengan 1.0197 kilogram-force/centimeter2

1 bar sama dengan 0.010197 kilogram-force/milimeter2

1 bar sama dengan 1,019.7 gram-force/centimeter2

1 bar sama dengan 1.0443 ton-force(short)/kaki2

1 bar sama dengan 0.0072519 ton-force(short)/inci2

1 bar sama dengan 0.93239 ton-force(long)/kaki2

1 bar sama dengan 0.0064749 ton-force(long)/inci2

1 bar sama dengan 2,088.5 pound-force/kaki2

1 bar sama dengan 14.504 pound-force/inci2

1 bar sama dengan 750.06 torr

1 bar sama dengan 1,000 milibar

1 bar sama dengan 1,000,000 mikrobar

1 bar sama dengan 75.006 centimeter raksa (0oC)

1 bar sama dengan 750.06 milimeter raksa (0oC)

1 bar sama dengan 29.53 inci raksa (32oF)

1 bar sama dengan 29.613 inci raksa (60oF)

1 bar sama dengan 1,019.7 centimeter air (4oC)

1 bar sama dengan 10,197 milimeter air (4oC)

1 bar sama dengan 401.47 inci air (4oC)

1 bar sama dengan 33.456 kaki air (4oC)

1 bar sama dengan 401.86 inci air (60oF)

1 bar sama dengan 33.488 kaki air (60oF)

1 bar sama dengan 1.0197 atm teknikal

Cara Konversi Milimeter raksa (0oC) ke Bar (mmHg ke bar):

Tabel Konversi Milimeter raksa (0oC) ke Bar (mmHg ke bar)

milimeter raksa (0oC) (mmHg) bar (bar)
0.01 mmHg 0.000013332 bar
0.1 mmHg 0.00013332 bar
1 mmHg 0.0013332 bar
2 mmHg 0.0026664 bar
3 mmHg 0.0039997 bar
4 mmHg 0.0053329 bar
5 mmHg 0.0066661 bar
6 mmHg 0.0079993 bar
7 mmHg 0.0093325 bar
8 mmHg 0.010666 bar
9 mmHg 0.011999 bar
10 mmHg 0.013332 bar
20 mmHg 0.026664 bar
25 mmHg 0.03333 bar
50 mmHg 0.066661 bar
75 mmHg 0.099991 bar
100 mmHg 0.13332 bar
250 mmHg 0.3333 bar
500 mmHg 0.66661 bar
750 mmHg 0.99991 bar
1,000 mmHg 1.3332 bar
100,000 mmHg 133.32 bar
1,000,000,000 mmHg 1,333,200 bar
1,000,000,000,000 mmHg 1,333,200,000 bar

Tabel Konversi Bar ke Milimeter raksa (0oC) (bar ke mmHg)

bar (bar) milimeter raksa (0oC) (mmHg)
0.01 bar 7.5006 mmHg
0.1 bar 75.006 mmHg
1 bar 750.06 mmHg
2 bar 1,500.1 mmHg
3 bar 2,250.2 mmHg
4 bar 3,000.3 mmHg
5 bar 3,750.3 mmHg
6 bar 4,500.4 mmHg
7 bar 5,250.4 mmHg
8 bar 6,000.5 mmHg
9 bar 6,750.6 mmHg
10 bar 7,500.6 mmHg
20 bar 15,001 mmHg
25 bar 18,752 mmHg
50 bar 37,503 mmHg
75 bar 56,255 mmHg
100 bar 75,006 mmHg
250 bar 187,520 mmHg
500 bar 375,030 mmHg
750 bar 562,550 mmHg
1,000 bar 750,060 mmHg
100,000 bar 75,006,000 mmHg
1,000,000,000 bar 750,060,000,000 mmHg
1,000,000,000,000 bar 750,060,000,000,000 mmHg

Langkah-langkah Konversi Milimeter raksa (0oC) ke Bar (mmHg ke bar)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 milimeter raksa (0oC) ke bar (85 mmHg ke bar). Maka:
  Contoh konversi milimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke bar (mmHg ke bar)
  Dengan x adalah nilai dalam bar (bar) yang dicari
 2. 1 milimeter raksa (0oC) setara dengan 0.0013332 bar (1 mmHg setara dengan 0.0013332 bar). Atau:
  1 milimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 0.0013332 bar (1 mmHg setara dengan 0.0013332 bar)
 3. 85 milimeter raksa (0oC) (mmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0013332 bar (bar). Atau:
  Cara konversi milimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke bar (mmHg ke bar): 85 milimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (mmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0013332 bar (bar)
 4. Diperoleh 85 milimeter raksa (0oC) setara dengan 0.11332 bar (85 mmHg setara dengan 0.11332 bar). Atau:
  85 milimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 0.11332 bar (85 mmHg setara dengan 0.11332 bar)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸