Konversi gram-force centimeter ke gigajoule (gf cm ke GJ)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigajoule [GJ]
  • gram-force centimeter [gf cm]
Copy
_
Copy
  • gigajoule [GJ]
  • gram-force centimeter [gf cm]

Gram-force centimeter ke Gigajoule (gf cm ke GJ)

Gram-force centimeter (Simbol atau Singkatan: gf cm)

Gram-force centimeter adalah suatu satuan dari besaran energi. Gram-force centimeter disingkat atau disimbolkan dengan gf cm. Nilai dari 1 gram-force centimeter setara dengan 0.000098066 joule. Dalam hubungannya dengan gigajoule, 1 gram-force centimeter setara dengan 9.8066e-14 gigajoule.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 joule

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-8 kilojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-11 kilowatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-8 watt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3423e-8 kalori

1 gram-force centimeter sama dengan 3.653e-11 tenagakuda-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-8 unit termal British

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-14 gigajoule

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-11 megajoule

1 gram-force centimeter sama dengan 0.098066 milijoule

1 gram-force centimeter sama dengan 98.066 mikrojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 98,066 nanojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000 megaelectron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000 kiloelectron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000,000 electron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 980.66 erg

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-17 gigawatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-14 megawatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-8 kilowatt-detik

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 watt-detik

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 newton-meter

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3423e-8 kilokalori

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-14 mega unit termal British

1 gram-force centimeter sama dengan 7.7458e-12 ton-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 1.5363e-14 setara barrel minyak

1 gram-force centimeter sama dengan 2.4396e-15 setara kiloliter minyak

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-14 ton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-17 kiloton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-20 megaton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-23 gigaton

1 gram-force centimeter sama dengan 980.66 dyne-centimeter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.01 gram-force meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.001 kilogram-force centimeter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00001 kilogram-force meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00001 kilopond-meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00007233 pound-force kaki

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00086796 pound-force inci

1 gram-force centimeter sama dengan 0.013887 ounce-force inci

1 gram-force centimeter sama dengan 0.0023272 poundal-foot

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-13 therm

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-13 therm (US)

1 gram-force centimeter sama dengan 22,494,000,000,000 Hartree energi

1 gram-force centimeter sama dengan 44,987,000,000,000 konstanta Rydberg

Gigajoule (Simbol atau Singkatan: GJ)

Gigajoule adalah suatu satuan dari besaran energi. Gigajoule disingkat atau disimbolkan dengan GJ. Nilai dari 1 gigajoule setara dengan 1000000000 joule. Dalam hubungannya dengan gram-force centimeter, 1 gigajoule setara dengan 10197000000000 gram-force centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000 joule

1 gigajoule sama dengan 1,000,000 kilojoule

1 gigajoule sama dengan 277.78 kilowatt-jam

1 gigajoule sama dengan 277,780 watt-jam

1 gigajoule sama dengan 238,850 kalori

1 gigajoule sama dengan 372.51 tenagakuda-jam

1 gigajoule sama dengan 947,820 unit termal British

1 gigajoule sama dengan 1,000 megajoule

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000,000 milijoule

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrojoule

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanojoule

1 gigajoule sama dengan 6.2415e+21 megaelectron-volt

1 gigajoule sama dengan 6.2415e+24 kiloelectron-volt

1 gigajoule sama dengan 6.2415e+27 electron-volt

1 gigajoule sama dengan 10,000,000,000,000,000 erg

1 gigajoule sama dengan 0.00027778 gigawatt-jam

1 gigajoule sama dengan 0.27778 megawatt-jam

1 gigajoule sama dengan 1,000,000 kilowatt-detik

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000 watt-detik

1 gigajoule sama dengan 1,000,000,000 newton-meter

1 gigajoule sama dengan 238,850 kilokalori

1 gigajoule sama dengan 0.94782 mega unit termal British

1 gigajoule sama dengan 78.985 ton-jam

1 gigajoule sama dengan 0.15666 setara barrel minyak

1 gigajoule sama dengan 0.024877 setara kiloliter minyak

1 gigajoule sama dengan 0.23901 ton

1 gigajoule sama dengan 0.00023901 kiloton

1 gigajoule sama dengan 2.3901e-7 megaton

1 gigajoule sama dengan 2.3901e-10 gigaton

1 gigajoule sama dengan 10,000,000,000,000,000 dyne-centimeter

1 gigajoule sama dengan 101,970,000,000 gram-force meter

1 gigajoule sama dengan 10,197,000,000,000 gram-force centimeter

1 gigajoule sama dengan 10,197,000,000 kilogram-force centimeter

1 gigajoule sama dengan 101,970,000 kilogram-force meter

1 gigajoule sama dengan 101,970,000 kilopond-meter

1 gigajoule sama dengan 737,560,000 pound-force kaki

1 gigajoule sama dengan 8,850,700,000 pound-force inci

1 gigajoule sama dengan 141,610,000,000 ounce-force inci

1 gigajoule sama dengan 23,730,000,000 poundal-foot

1 gigajoule sama dengan 9.4782 therm

1 gigajoule sama dengan 9.4782 therm (US)

1 gigajoule sama dengan 2.2937e+26 Hartree energi

1 gigajoule sama dengan 4.5874e+26 konstanta Rydberg

Cara Konversi Gram-force centimeter ke Gigajoule (gf cm ke GJ):

Tabel Konversi Gram-force centimeter ke Gigajoule (gf cm ke GJ)

gram-force centimeter (gf cm) gigajoule (GJ)
0.01 gf cm 9.8066e-16 GJ
0.1 gf cm 9.8066e-15 GJ
1 gf cm 9.8066e-14 GJ
2 gf cm 1.9613e-13 GJ
3 gf cm 2.942e-13 GJ
4 gf cm 3.9227e-13 GJ
5 gf cm 4.9033e-13 GJ
6 gf cm 5.884e-13 GJ
7 gf cm 6.8647e-13 GJ
8 gf cm 7.8453e-13 GJ
9 gf cm 8.826e-13 GJ
10 gf cm 9.8066e-13 GJ
20 gf cm 1.9613e-12 GJ
25 gf cm 2.4517e-12 GJ
50 gf cm 4.9033e-12 GJ
75 gf cm 7.355e-12 GJ
100 gf cm 9.8066e-12 GJ
250 gf cm 2.4517e-11 GJ
500 gf cm 4.9033e-11 GJ
750 gf cm 7.355e-11 GJ
1,000 gf cm 9.8066e-11 GJ
100,000 gf cm 9.8066e-9 GJ
1,000,000,000 gf cm 0.000098066 GJ
1,000,000,000,000 gf cm 0.098066 GJ

Tabel Konversi Gigajoule ke Gram-force centimeter (GJ ke gf cm)

gigajoule (GJ) gram-force centimeter (gf cm)
0.01 GJ 101,970,000,000 gf cm
0.1 GJ 1,019,700,000,000 gf cm
1 GJ 10,197,000,000,000 gf cm
2 GJ 20,394,000,000,000 gf cm
3 GJ 30,591,000,000,000 gf cm
4 GJ 40,789,000,000,000 gf cm
5 GJ 50,986,000,000,000 gf cm
6 GJ 61,183,000,000,000 gf cm
7 GJ 71,380,000,000,000 gf cm
8 GJ 81,577,000,000,000 gf cm
9 GJ 91,774,000,000,000 gf cm
10 GJ 101,970,000,000,000 gf cm
20 GJ 203,940,000,000,000 gf cm
25 GJ 254,930,000,000,000 gf cm
50 GJ 509,860,000,000,000 gf cm
75 GJ 764,790,000,000,000 gf cm
100 GJ 1,019,700,000,000,000 gf cm
250 GJ 2,549,300,000,000,000 gf cm
500 GJ 5,098,600,000,000,000 gf cm
750 GJ 7,647,900,000,000,000 gf cm
1,000 GJ 10,197,000,000,000,000 gf cm
100,000 GJ 1,019,700,000,000,000,000 gf cm
1,000,000,000 GJ 1.0197e+22 gf cm
1,000,000,000,000 GJ 1.0197e+25 gf cm

Langkah-langkah Konversi Gram-force centimeter ke Gigajoule (gf cm ke GJ)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 gram-force centimeter ke gigajoule (48 gf cm ke GJ).
  2. 1 gram-force centimeter setara dengan 9.8066e-14 gigajoule (1 gf cm setara dengan 9.8066e-14 GJ).
  3. 48 gram-force centimeter (gf cm) setara dengan 48 dikalikan dengan 9.8066e-14 gigajoule (GJ).
  4. Diperoleh 48 gram-force centimeter setara dengan 4.7072e-12 gigajoule (48 gf cm setara dengan 4.7072e-12 GJ).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸