Konversi gram-force centimeter ke kilojoule (gf cm ke kJ)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilojoule [kJ]
  • gram-force centimeter [gf cm]
Copy
_
Copy
  • kilojoule [kJ]
  • gram-force centimeter [gf cm]

Gram-force centimeter ke Kilojoule (gf cm ke kJ)

Gram-force centimeter (Simbol atau Singkatan: gf cm)

Gram-force centimeter adalah suatu satuan dari besaran energi. Gram-force centimeter disingkat atau disimbolkan dengan gf cm. Nilai dari 1 gram-force centimeter setara dengan 0.000098066 joule. Dalam hubungannya dengan kilojoule, 1 gram-force centimeter setara dengan 9.8066e-8 kilojoule.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 joule

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-8 kilojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-11 kilowatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-8 watt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3423e-8 kalori

1 gram-force centimeter sama dengan 3.653e-11 tenagakuda-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-8 unit termal British

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-14 gigajoule

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-11 megajoule

1 gram-force centimeter sama dengan 0.098066 milijoule

1 gram-force centimeter sama dengan 98.066 mikrojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 98,066 nanojoule

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000 megaelectron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000 kiloelectron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 612,080,000,000,000 electron-volt

1 gram-force centimeter sama dengan 980.66 erg

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-17 gigawatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 2.7241e-14 megawatt-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 9.8066e-8 kilowatt-detik

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 watt-detik

1 gram-force centimeter sama dengan 0.000098066 newton-meter

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3423e-8 kilokalori

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-14 mega unit termal British

1 gram-force centimeter sama dengan 7.7458e-12 ton-jam

1 gram-force centimeter sama dengan 1.5363e-14 setara barrel minyak

1 gram-force centimeter sama dengan 2.4396e-15 setara kiloliter minyak

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-14 ton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-17 kiloton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-20 megaton

1 gram-force centimeter sama dengan 2.3438e-23 gigaton

1 gram-force centimeter sama dengan 980.66 dyne-centimeter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.01 gram-force meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.001 kilogram-force centimeter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00001 kilogram-force meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00001 kilopond-meter

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00007233 pound-force kaki

1 gram-force centimeter sama dengan 0.00086796 pound-force inci

1 gram-force centimeter sama dengan 0.013887 ounce-force inci

1 gram-force centimeter sama dengan 0.0023272 poundal-foot

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-13 therm

1 gram-force centimeter sama dengan 9.2949e-13 therm (US)

1 gram-force centimeter sama dengan 22,494,000,000,000 Hartree energi

1 gram-force centimeter sama dengan 44,987,000,000,000 konstanta Rydberg

Kilojoule (Simbol atau Singkatan: kJ)

Kilojoule adalah suatu satuan dari besaran energi. Kilojoule disingkat atau disimbolkan dengan kJ. Nilai dari 1 kilojoule setara dengan 1000 joule. Dalam hubungannya dengan gram-force centimeter, 1 kilojoule setara dengan 10197000 gram-force centimeter.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilojoule sama dengan 1,000 joule

1 kilojoule sama dengan 0.00027778 kilowatt-jam

1 kilojoule sama dengan 0.27778 watt-jam

1 kilojoule sama dengan 0.23885 kalori

1 kilojoule sama dengan 0.00037251 tenagakuda-jam

1 kilojoule sama dengan 0.94782 unit termal British

1 kilojoule sama dengan 0.000001 gigajoule

1 kilojoule sama dengan 0.001 megajoule

1 kilojoule sama dengan 1,000,000 milijoule

1 kilojoule sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule

1 kilojoule sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule

1 kilojoule sama dengan 6,241,500,000,000,000 megaelectron-volt

1 kilojoule sama dengan 6,241,500,000,000,000,000 kiloelectron-volt

1 kilojoule sama dengan 6.2415e+21 electron-volt

1 kilojoule sama dengan 10,000,000,000 erg

1 kilojoule sama dengan 2.7778e-10 gigawatt-jam

1 kilojoule sama dengan 2.7778e-7 megawatt-jam

1 kilojoule sama dengan 1 kilowatt-detik

1 kilojoule sama dengan 1,000 watt-detik

1 kilojoule sama dengan 1,000 newton-meter

1 kilojoule sama dengan 0.23885 kilokalori

1 kilojoule sama dengan 9.4782e-7 mega unit termal British

1 kilojoule sama dengan 0.000078985 ton-jam

1 kilojoule sama dengan 1.5666e-7 setara barrel minyak

1 kilojoule sama dengan 2.4877e-8 setara kiloliter minyak

1 kilojoule sama dengan 2.3901e-7 ton

1 kilojoule sama dengan 2.3901e-10 kiloton

1 kilojoule sama dengan 2.3901e-13 megaton

1 kilojoule sama dengan 2.3901e-16 gigaton

1 kilojoule sama dengan 10,000,000,000 dyne-centimeter

1 kilojoule sama dengan 101,970 gram-force meter

1 kilojoule sama dengan 10,197,000 gram-force centimeter

1 kilojoule sama dengan 10,197 kilogram-force centimeter

1 kilojoule sama dengan 101.97 kilogram-force meter

1 kilojoule sama dengan 101.97 kilopond-meter

1 kilojoule sama dengan 737.56 pound-force kaki

1 kilojoule sama dengan 8,850.7 pound-force inci

1 kilojoule sama dengan 141,610 ounce-force inci

1 kilojoule sama dengan 23,730 poundal-foot

1 kilojoule sama dengan 0.0000094782 therm

1 kilojoule sama dengan 0.0000094782 therm (US)

1 kilojoule sama dengan 229,370,000,000,000,000,000 Hartree energi

1 kilojoule sama dengan 458,740,000,000,000,000,000 konstanta Rydberg

Cara Konversi Gram-force centimeter ke Kilojoule (gf cm ke kJ):

Tabel Konversi Gram-force centimeter ke Kilojoule (gf cm ke kJ)

gram-force centimeter (gf cm) kilojoule (kJ)
0.01 gf cm 9.8066e-10 kJ
0.1 gf cm 9.8066e-9 kJ
1 gf cm 9.8066e-8 kJ
2 gf cm 1.9613e-7 kJ
3 gf cm 2.942e-7 kJ
4 gf cm 3.9227e-7 kJ
5 gf cm 4.9033e-7 kJ
6 gf cm 5.884e-7 kJ
7 gf cm 6.8647e-7 kJ
8 gf cm 7.8453e-7 kJ
9 gf cm 8.826e-7 kJ
10 gf cm 9.8066e-7 kJ
20 gf cm 0.0000019613 kJ
25 gf cm 0.0000024517 kJ
50 gf cm 0.0000049033 kJ
75 gf cm 0.000007355 kJ
100 gf cm 0.0000098066 kJ
250 gf cm 0.000024517 kJ
500 gf cm 0.000049033 kJ
750 gf cm 0.00007355 kJ
1,000 gf cm 0.000098066 kJ
100,000 gf cm 0.0098066 kJ
1,000,000,000 gf cm 98.066 kJ
1,000,000,000,000 gf cm 98,066 kJ

Tabel Konversi Kilojoule ke Gram-force centimeter (kJ ke gf cm)

kilojoule (kJ) gram-force centimeter (gf cm)
0.01 kJ 101,970 gf cm
0.1 kJ 1,019,700 gf cm
1 kJ 10,197,000 gf cm
2 kJ 20,394,000 gf cm
3 kJ 30,591,000 gf cm
4 kJ 40,789,000 gf cm
5 kJ 50,986,000 gf cm
6 kJ 61,183,000 gf cm
7 kJ 71,380,000 gf cm
8 kJ 81,577,000 gf cm
9 kJ 91,774,000 gf cm
10 kJ 101,970,000 gf cm
20 kJ 203,940,000 gf cm
25 kJ 254,930,000 gf cm
50 kJ 509,860,000 gf cm
75 kJ 764,790,000 gf cm
100 kJ 1,019,700,000 gf cm
250 kJ 2,549,300,000 gf cm
500 kJ 5,098,600,000 gf cm
750 kJ 7,647,900,000 gf cm
1,000 kJ 10,197,000,000 gf cm
100,000 kJ 1,019,700,000,000 gf cm
1,000,000,000 kJ 10,197,000,000,000,000 gf cm
1,000,000,000,000 kJ 10,197,000,000,000,000,000 gf cm

Langkah-langkah Konversi Gram-force centimeter ke Kilojoule (gf cm ke kJ)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 gram-force centimeter ke kilojoule (48 gf cm ke kJ).
  2. 1 gram-force centimeter setara dengan 9.8066e-8 kilojoule (1 gf cm setara dengan 9.8066e-8 kJ).
  3. 48 gram-force centimeter (gf cm) setara dengan 48 dikalikan dengan 9.8066e-8 kilojoule (kJ).
  4. Diperoleh 48 gram-force centimeter setara dengan 0.0000047072 kilojoule (48 gf cm setara dengan 0.0000047072 kJ).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸